Lieferungen - 529856-2019

08/11/2019    S216    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Danzig: Apparate und Geräte zum Prüfen und Testen

2019/S 216-529856

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Gdański
Postanschrift: ul. Jana Bażyńskiego 8
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL634 Gdański
Postleitzahl: 80-309
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Magdalena Pietruszewska, Uniwersytet Gdański, Dział Zamówień Publicznych, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, pokój 115, I piętro
E-Mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://ug.edu.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: uczelnia publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa automatycznego licznika kolonii bakteryjnych dla Kolekcji Plazmidów i Drobnoustrojów Uniwersytetu Gdańskiego

Referenznummer der Bekanntmachung: A120-211-89/19/MP
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38500000 Apparate und Geräte zum Prüfen und Testen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa automatycznego licznika kolonii bakteryjnych, zwanego dalej „sprzętem”, dla Kolekcji Plazmidów i Drobnoustrojów Uniwersytetu Gdańskiego.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ.

4. Dostawa obejmuje:

1) transport sprzętu;

2) wniesienie i ustawienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

3) montaż/instalacja sprzętu;

4) przeszkolenie 1 osoby w zakresie obsługi sprzętu.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 26 800.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL634 Gdański
Hauptort der Ausführung:

Miejsce dostawy sprzętu: Kolekcja Plazmidów i Drobnoustrojów Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 59, POLSKA, pokój A442.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ.

Gwarancja producenta na sprzęt: 24 miesiące.

Sprzęt musi:

1) być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem testów jakościowych (wymagane jest aby nie posiadał wad fizycznych i prawnych), kompletny, gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji;

2) zostać dostarczony Zamawiającemu wraz z instrukcją obsługi w języku polskim w oryginalnych fabrycznych opakowaniach, których przechowywanie przez Zamawiającego nie jest wymagane do zachowania udzielonej gwarancji;

3) być oznakowany (w tym oznakowaniem „CE”) zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 13.4.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 1398 z późn. zm.);

4) w przypadku, gdy jest produktem wykorzystującym energię w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia

14.9.2012 r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1790 z późn. zm.) posiadać:

a) dołączone do produktu wykorzystującego energię etykiety sporządzone w języku polskim, które będą zawierały informacje o klasie efektywności energetycznej (zużyciu energii lub o wpływie tego produktu na zużycie energii) oraz innych podstawowych zasobach (wody, chemikaliów lub innych substancji) zużywanych przez produkt wykorzystujący energię;

b) dołączoną do broszur lub innej dokumentacji dostarczanej z produktem wykorzystującym energię kartę sporządzoną w języku polskim, która będzie zawierała tabelę z informacjami technicznymi dotyczącymi produktu wykorzystującego energię;

c) umieszczone na etykiecie i w karcie dane zgodne z parametrami technicznymi produktu wykorzystującego energię,

zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. ustawie.

8. Zamawiający odmówi odbioru dostarczonego sprzętu, w przypadku:

1) stwierdzenia rozbieżności pomiędzy cechami dostarczonego sprzętu a przedstawionymi w ofercie, z zastrzeżeniem zmian dokonanych na podstawie § 10 ust. 1 pkt 2 projektu umowy;

2) uszkodzenia lub wady uniemożliwiającej użycie sprzętu w jego pełnym zakresie;

3) niewykonania lub wadliwego wykonania instalacji/montażu oraz braku przeszkolenia, o których mowa odpowiednio w pkt 4 ppkt 3 i 4.

9. W przypadkach określonych w pkt 8 przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa w § 5 ust. 7 projektu umowy, sporządza protokół zawierający przyczyny odmowy odebrania sprzętu, a Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznej dostawy sprzętu i/lub poprawnego wykonania zamówienia, zgodnego ze złożoną ofertą. Jeżeli termin dostawy i/lub poprawnego wykonania zamówienia przekroczy w tym przypadku termin realizacji zamówienia określony w § 2 projektu umowy, Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1 projektu umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Dodatkowa funkcjonalność / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 158-389954
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa automatycznego licznika kolonii bakteryjnych dla Kolekcji Plazmidów i Drobnoustrojów Uniwersytetu Gdańskiego

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/10/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Danlab Danuta Katryńska
Postanschrift: ul. Handlowa 6A
Ort: Białystok
NUTS-Code: PL841 Białostocki
Postleitzahl: 15-399
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 30 626.23 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 26 800.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ofertę stanowi: załącznik nr 1 do SIWZ.

Oferta musi być sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym

(ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto na ePUAP.

Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji (https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy.

Zasady oceny spełniania warunków Zamawiającego: ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia na podstawie dokumentów opisanych w rozdziale VII.

Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek ich odrzucenia — art. 89 ust. 1 ustawy oraz kryteriów oceny ofert, określonych w rozdziale XIV SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w oparciu o wskazane w rozdziale VII oświadczenia i dokumenty.

W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V, Wykonawca składa:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie sporządzone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla jego formy organizacyjnej, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwane dalej „oświadczeniem JEDZ” – załącznik nr 2 do SIWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

3. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy:

specyfikacji technicznej (w języku polskim albo angielskim) zaoferowanego sprzętu, potwierdzającej spełnianie wymagań zawartych w załączniku nr 1a do SIWZ. Dopuszcza się katalogi producenta, foldery producenta itp., w formie określonej w pkt 7.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 760,00 PLN (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100). Szczegóły dot. wadium – rozdz. IX SIWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców. Szczegóły dot. podwykonawców – rozdz. XVIII SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Zamawiający nie zamierza udzielić zaliczki w rozumieniu przepisu art. 151a ustawy Pzp.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych zawarta w rozdziale XX pkt 13 SIWZ.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszym ogłoszeniu, szczegóły dotyczące przedmiotowego zamówienia zawarte są w SIWZ (dostępnej na stronie www.ug.edu.pl). Szczegóły dotyczące warunków udziału w postępowaniu podane są w rozdz. V SIWZ, wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia podane są w rozdz. VII SIWZ.

Podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 podane są w rozdz. VI SIWZ, kryteria oceny ofert i ich znaczenie podane są w rozdz. XIV SIWZ. Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą opisane są w rozdz. VII SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w dziale VI ustawy (art. 179–198).

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Wykonawca może wnieść odwołanie w terminach określonych w art. 182 ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/11/2019