Lieferungen - 529859-2019

08/11/2019    S216

Nederland-Rotterdam: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

2019/S 216-529859

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Politie Nederland
Postadres: Marten Meesweg 35
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3065 NL
Land: Nederland
Contactpersoon: Barbara van der Woude
E-mail: barbara.van.der.woude@politie.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.politie.nl

Adres van het kopersprofiel: http://www.politie.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

(Veiligheids)gereedschappen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Leveren en waar nodig onderhouden en keuren van diverse producten die de politie nodig heeft voor de juiste uitvoering van haar werkzaamheden. Zoals afzetband, verkeerskegels, naaldencontainers, aggregaten en zaklampen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 450 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928460 Verkeerskegels
34922000 Wegmarkeringsuitrusting
31521310 Waarschuwingslichten
31521320 Zaklampen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse locaties verdeeld over Nederland.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht (veiligheids)gereedschappen voorziet in de behoefte van de politie om waar nodig gebruik te kunnen maken van diverse middelen op het gebied van veiligheid-, signalering-, en verlichting voor het zo optimaal en veilig mogelijk kunnen uitvoeren van de werkzaamheden. Deze (veiligheids)gereedschappen dienen ter ondersteuning van en het veilig en zo optimaal mogelijk kunnen uitvoering van een diversiteit aan werkzaamheden waarmee de medewerkers van de politie in aanmerking komen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Service, garantie en retrourbeleid / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Wijze en flexibiliteit en rapportage / Weging: 40
Prijs - Weging: Prijs / Kwaliteit
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 090-215140
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/11/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Technisch bureau Magema bv
Plaats: Ter Aar
NUTS-code: NL33B Oost-Zuid-Holland
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 450 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie hiertoe de inschrijvingsleidraad.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/11/2019