Lieferungen - 530011-2019

08/11/2019    S216    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Opole: Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

2019/S 216-530011

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Opolski
Adres pocztowy: pl. Kopernika 11a
Miejscowość: Opole
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 45-040
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Czura
E-mail: zamowienia@uni.opole.pl
Tel.: +48 775415930
Faks: +48 775416026

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zamowienia.uni.opole.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i montaż wyposażenia meblowego dla jednostek Uniwersytetu Opolskiego

Numer referencyjny: D/41/2019
II.1.2)Główny kod CPV
39000000 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż wyposażenia meblowego, w podziale na części:

1. Część nr 1 – Zakup i montaż krzeseł obrotowych i krzeseł konferencyjnych dla Studium Języków Obcych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ.

2. Część nr 2 – Zakup i montaż krzeseł obrotowych dla Instytutu Informatyki, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ.

3. Część nr 3 – Zakup i montaż krzesła obrotowego dla Wydziału Prawa i Administracji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1C do SIWZ.

4. Część nr 4 – Zakup i montaż wyposażenia meblowego (biurek i kontenerów) dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1D do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 22 875.33 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup i montaż krzeseł obrotowych i krzeseł konferencyjnych dla Studium Języków Obcych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39000000 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Studium Języków Obcych Uniwersytetu Opolskiego

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż krzeseł obrotowych i krzeseł konferencyjnych dla Studium Języków Obcych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ.

2. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących na konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty

Lub pochodzenie urządzeń, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, spełniające wymagania Zamawiającego.

3. Jeżeli w dokumentacji przetargowej określono wymagania dotyczące przedstawienia certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.

4. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie Zamawiającemu i zamontowany na ryzyko Wykonawcy

I w ramach wynagrodzenia (określonego w ofercie) przysługującego Wykonawcy.

5. Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt. 1 ustawy w przypadku zamówienia na dostawy lub usługi, Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu lub usługi, w szczególności: wymaga, adekwatnie, do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników,

W tym zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do czternastu [14] dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

7. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w pkt. 6 jest terminem maksymalnym na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym może uwzględnić krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia.

8. Dniem zawarcia umowy, w rozumieniu SIWZ, jest dzień wyznaczony przez Zamawiającego, od którego rozpoczyna bieg termin określony w pkt. 6.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania przedmiotu zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup i montaż krzeseł obrotowych dla Instytutu Informatyki

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39000000 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż krzeseł obrotowych dla Instytutu Informatyki, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ.

2. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących na konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty

Lub pochodzenie urządzeń, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, spełniające wymagania Zamawiającego.

3. Jeżeli w dokumentacji przetargowej określono wymagania dotyczące przedstawienia certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.

4. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie Zamawiającemu i zamontowany na ryzyko Wykonawcy

I w ramach wynagrodzenia (określonego w ofercie) przysługującego Wykonawcy.

5. Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt. 1 ustawy w przypadku zamówienia na dostawy lub usługi, Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu lub usługi, w szczególności: wymaga, adekwatnie, do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników,

W tym zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do czternastu [14] dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

7. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w pkt. 6 jest terminem maksymalnym na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym może uwzględnić krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia.

8. Dniem zawarcia umowy, w rozumieniu SIWZ, jest dzień wyznaczony przez Zamawiającego, od którego rozpoczyna bieg termin określony w pkt. 6.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania przedmiotu zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup i montaż krzesła obrotowego dla Wydziału Prawa i Administracji

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39000000 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż krzesła obrotowego dla Wydziału Prawa i Administracji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1C do SIWZ.

2. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących na konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty

Lub pochodzenie urządzeń, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, spełniające wymagania Zamawiającego.

3. Jeżeli w dokumentacji przetargowej określono wymagania dotyczące przedstawienia certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.

4. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie Zamawiającemu i zamontowany na ryzyko Wykonawcy

I w ramach wynagrodzenia (określonego w ofercie) przysługującego Wykonawcy.

5. Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt. 1 ustawy w przypadku zamówienia na dostawy lub usługi, Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu lub usługi, w szczególności: wymaga, adekwatnie, do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników,

W tym zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do czternastu [14] dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

7. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w pkt. 6 jest terminem maksymalnym na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym może uwzględnić krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia.

8. Dniem zawarcia umowy, w rozumieniu SIWZ, jest dzień wyznaczony przez Zamawiającego, od którego rozpoczyna bieg termin określony w pkt. 6.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania przedmiotu zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup i montaż wyposażenia meblowego dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39000000 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Opolskiego

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż wyposażenia meblowego dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1D do SIWZ.

2. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących na konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty

Lub pochodzenie urządzeń, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, spełniające wymagania Zamawiającego.

3. Jeżeli w dokumentacji przetargowej określono wymagania dotyczące przedstawienia certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.

4. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie Zamawiającemu i zamontowany na ryzyko Wykonawcy

I w ramach wynagrodzenia (określonego w ofercie) przysługującego Wykonawcy.

5. Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt. 1 ustawy w przypadku zamówienia na dostawy lub usługi, Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu lub usługi, w szczególności: wymaga, adekwatnie, do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników,

W tym zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do czternastu [14] dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

7. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w pkt. 6 jest terminem maksymalnym na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym może uwzględnić krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia.

8. Dniem zawarcia umowy, w rozumieniu SIWZ, jest dzień wyznaczony przez Zamawiającego, od którego rozpoczyna bieg termin określony w pkt. 6.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania przedmiotu zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 156-384763
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Zakup i montaż krzeseł obrotowych i krzeseł konferencyjnych dla Studium Języków Obcych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SIGMA Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Niemodlińska 87
Miejscowość: Opole
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 45-864
Państwo: Polska
E-mail: sigma@sigma.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 16 325.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 14 112.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Zakup i montaż krzeseł obrotowych dla Instytutu Informatyki

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SIGMA Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Niemodlińska 87
Miejscowość: Opole
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 45-864
Państwo: Polska
E-mail: sigma@sigma.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 626.02 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 470.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Zakup i montaż krzesła obrotowego dla Wydziału Prawa i Administracji

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SIGMA Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Niemodlińska 87
Miejscowość: Opole
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 45-864
Państwo: Polska
E-mail: sigma@sigma.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 894.31 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 735.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:

Zakup i montaż wyposażenia meblowego dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SIGMA Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Niemodlińska 87
Miejscowość: Opole
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 45-864
Państwo: Polska
E-mail: sigma@sigma.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 030.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 727.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Każda oferta, musi być zabezpieczona wadium w wysokości (odpowiednio do części):

1. Część nr 1 – czterysta 00/100 [400,00] złotych

2. Część nr 2 – czterdzieści 00/100 [40,00] złotych

3. Część nr 3 – dwadzieścia 00/100 [20,00] złotych

4. Część nr 4 – sto 00/100 [100,00] złotych

II. Wykonawca, w terminie trzech [3] dni od dnia otwarcia ofert, tj. od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj.: Protokołu z otwarcia ofert), zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia Zamawiający udostępni Wykonawcom w dniu otwarcia ofert wraz z Protokołem z otwarcia ofert), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III. Zawartość oferty:

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ).

2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.2.1 SIWZ.

3. Pełnomocnictwo* podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy).

4. Pełnomocnictwo* dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

5. Zabezpieczenie oferty wadium - zgodnie z pkt 14 SIWZ.

*Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

IV. W celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj.: braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:

1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż sześć [6] miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

3. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

V. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, z zachowaniem postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwagi:

1. W przypadku, gdy w niniejszym ogłoszeniu następują odwołania do punktów w treści SIWZ jednakże bez wskazania na Rozdział, w którym te punkty się znajdują, należy przyjąć, że wymienione punkty znajdują się w Rozdziale I SIWZ.

2. Ze względu na ograniczona liczbę znaków w sekcji - pełne określenie zakresu dokumentów, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia oraz spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego (w tym przez Wykonawców będących podmiotami zagranicznymi oraz Wykonawców polegających na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy) zostały określone w dokumentach niniejszego zamówienia zamieszczonych na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/uni_opole.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się: 1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej „upzp”, zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upzp; 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza Kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upzp; 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: 1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąćwiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/11/2019