Lieferungen - 530059-2019

08/11/2019    S216

Polska-Łódź: Pojazdy silnikowe do transportu towarów

2019/S 216-530059

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 211-515439)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Adres pocztowy: ul. Piotrkowska 104
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-926
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Garus
E-mail: zamowienia@lodz.uw.gov.pl
Tel.: +48 426641210
Faks: +48 426641105

Adresy internetowe:

Główny adres: www.lodz.uw.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa samochodu dostawczego – brygadówki wraz z dostosowaniem do potrzeb Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Numer referencyjny: KPB-V.273.41.2019
II.1.2)Główny kod CPV
34130000 Pojazdy silnikowe do transportu towarów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodu dostawczego – brygadówki wraz z dostosowaniem do potrzeb Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w istotnych warunkach postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/11/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 211-515439

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 03/12/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 05/12/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 03/12/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 05/12/2019
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: