Dienstleistungen - 530208-2019

Submission deadline has been amended by:  557895-2019
08/11/2019    S216    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Łęczyca: Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste

2019/S 216-530208

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Łęczyca
Postanschrift: ul. M. Konopnickiej 14
Ort: Łęczyca
NUTS-Code: PL71 Łódzkie
Postleitzahl: 99-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Olga Kubas
E-Mail: okubas@leczyca.info.pl
Telefon: +48 247210345
Fax: +48 247210301

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.leczyca.info.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leczyca
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leczyca
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Łęczyca w roku 2020

Referenznummer der Bekanntmachung: IR.271.2.13.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Łęczyca w roku 2020 w sposób uwzględniający wszystkie wytyczne i wymogi określone w niniejszej SIWZ.

Kod CPV:

90.00.00.00-7 – Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, oczyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne,

90.51.31.00-7 –Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych,

90.50.00.00-2 – Usługi związane z odpadami,

90.51.32.00-8 – Usługi wywozu stałych odpadów miejskich,

90.53.30.00-2 – Usługi gospodarki odpadami,

90.51.00.00-5 – Usuwanie i obróbka odpadów,

90.51.10.00-2 – Usługi wywozu odpadów,

90.51.20.00-9 – Usługi transportu odpadów,

90.51.40.00-3 – Usługi recyklingu odpadów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
90513100 Hausmüllbeseitigung
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
90513200 Beseitigung von kommunalem Müll
90533000 Verwaltung von Müllhalden
90510000 Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90511200 Einsammeln von Hausmüll
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL71 Łódzkie
Hauptort der Ausführung:

Miasto Łęczyca

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Łęczyca w roku 2020

1.1. Wykonawca zobowiązany jest do:

Świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Łęczyca obejmującej odbiór odpadów:

— od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,

— z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dostarczanych samodzielnie przez właścicieli nieruchomości,

— z punktów gniazdowych.

Zamawiający najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości objętych gminnym systemem odbioru odpadów zawierający adresy oraz informacje czy na danej nieruchomości jest prowadzona segregacja odpadów. Powyższe dane Zamawiający będzie aktualizował nie częściej niż 1 raz w tygodniu w całym okresie realizacji zadania. Dane będą przekazywane w formie elektronicznej. W przypadku przekazania danych o nowych nieruchomościach ujętych w gminnym systemie odbioru odpadów komunalnych, Wykonawca jest zobowiązany rozpocząć odbieranie odpadów z tej nieruchomości od pierwszego terminu wywozu odpadów wynikających z obowiązującego harmonogramu.

1.2. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązany jest do:

1.2.1. Zagospodarowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Wykonawca przygotuje niezbędną dokumentację i uzyska prawomocne zezwolenia i decyzje potrzebne do prowadzenia przedmiotowego punktu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy. Wykonawca zagospodaruje plac poprzez wyposażenie go w pojemniki do selektywnej zbiórki następujących odpadów: chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, inne odpady niebezpieczne, odpady surowcowe (plastik, papier metal, szkło,opakowania wielomateriałowe).

Pojemność oraz rodzaj pojemników Wykonawca dostosuje do ilości dostarczanych odpadów. Wymaga się by pojemniki były szczelne, posiadały pokrywę oraz zostały odpowiednio oznakowane.

1.2.2. prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, lokalizacja: Łęczyca, ul. Tumska 2 lub w innym miejscu wybranym przez Wykonawcę na terenie miasta Łęczyca.

Zorganizowania przez Wykonawcę w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy i prowadzenie na terenie miasta Łęczyca, Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, jego utrzymanie i obsługa.

Szczegółowe informacje związane z przedmiotem zamówienia zawarte są w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 02/01/2020
Ende: 31/12/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, tzn. zamówień udzielanych w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług i zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wartość ww. zamówień Zamawiający ustala do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ustala się wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Kryteria oceny ofert: Cena brutto (C) – waga 60 %, Termin płatności faktury (T) – waga 40 %

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania tj.:

1) Wykonawca jest wpisany do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Łęczyca w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

2) Wykonawca posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO) stanowiącego integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.):

— wpis do rejestru w zakresie transportu odpadów objętych niniejszym postępowaniem,

— wpis do rejestru w zakresie zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200 000,00 PLN (brutto).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1) Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie – Wykonawca wykonał (zakończył wykonanie), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługę, tj. przynajmniej jednej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów o wartości co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa (i) zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 5 do SIWZ.

2) Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli będzie dysponował bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie Miasta Łęczyca lub w odległości nie większej niż 60 km od granic Miasta Łęczyca. Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Baza magazynowo-transportowa winna spełniać wymagania, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122) – załącznik nr 6 do SIWZ.

3) Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeśli będzie dysponował co najmniej:

Rodzaj pojazdów i liczba jednostek/sztuk wymagana przez Zamawiającego:

Rodzaj pojazdów Minimalna liczba jednostek/sztuk wymagana przez Zamawiającego

Pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, który spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. (Dz.U. z 2013 poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – min. 2 szt.

Pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, który spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – min. 2 szt.

Pojazd do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej typu hakowiec lub bramowiec, który spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – min. 1 szt.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy szczegółowo określa Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opublikowana na stronie (https://platformazakupowa.pl/pn/um_leczyca), w szczególności:

1. Jeżeli do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum)przed podpisaniem umowy, podmioty te przekażą Zamawiającemu umowę regulująca ich wzajemną współpracę.

2. Co najmniej na 3 dni przed podpisaniem umowy Wykonawca wskazuje nazwę i adres instalacji do której zobowiązuje się przekazywać odebrane odpady (można w tym celu wykorzystać wzór załącznika nr 8 do SIWZ).

3. Wykonawca przed podpisaniem umowy musi przedłożyć podpisaną umowę z instalacjami odbierającymi odpady, lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

4. Umowa, o której mowa w ust. 3 musi być zawarta, co najmniej na czas obowiązywania umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

5. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 11/12/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 08/02/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 11/12/2019
Ortszeit: 11:00
Ort:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, POLSKA, w dniu 11.12.2019 r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

IV kwartał 2020 r.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu, Wykonawca w terminie wyznaczonym na składanie ofert składa (etap 1):

1.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ.

1.2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE – zał. nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. tzw. konsorcjum, sp.cywilna), oświadczenie o którym mowa w pkt 1.2. (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (każdy podmiot składowy, tj. każdy wspólnik spółki cywilnej, każdy konsorcjant itp.). Oświadczenia mają potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak przesłanek wykluczenia z postępowania. – zał. nr 2 do SIWZ.

1.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów (podpisane przez uprawnionych przedstawicieli tych podmiotów). JEDZ dotyczy zarówno sytuacji, gdy podmiot trzeci (udostępniający) nie będzie podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, jak i sytuacji gdy takim podwykonawcą będzie – zał. nr 2 do SIWZ.

1.5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił przy wypełnianiu JEDZ, że składa również oświadczenia o braku podstaw wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp, które nie są implementacją art. 57 ust 1 Dyrektywy 2014/24UE na które wskazał UZP w instrukcji wypełnienia JEDZ oraz o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 21 i 22 ustawy Pzp w JEDZ część III.

1.6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm tych podwykonawców zgodnie z art. 36b. ust. 1 ustawy Pzp informacje te winny zostać wskazane w oświadczeniu JEDZ część II pkt D.

1.7. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, złożenia jednolitego dokumentu dotyczącego podwykonawcy (który nie jest podmiotem na zasoby którego powołuje się Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp), w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 5 ustawy Pzp.

1.8. Dowód wniesienia wadium (postanowienia odnośnie formy składania wadium opisano w § 17 SIWZ).

1.9. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – jeśli dotyczy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby udzielające pełnomocnictwa, a w przypadku kopii notarialnej – kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl/

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

– 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

– 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/11/2019