Dienstleistungen - 530248-2019

08/11/2019    S216

Polen-Kruszwica: Abholung von Siedlungsabfällen

2019/S 216-530248

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Kruszwica
Postanschrift: ul. Nadgoplańska 4
Ort: Kruszwica
NUTS-Code: PL617 Inowrocławski
Postleitzahl: 88-150
Land: Polen
E-Mail: monika.winiarczyk@kruszwica.um.gov.pl
Telefon: +48 523515010
Fax: +48 523516021

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.kruszwica.gmina.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kruszwica

Referenznummer der Bekanntmachung: PIFZ-Z.271.28.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zadanie I:

Przedmiotem zamówienia w zadaniu I jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie gminy Kruszwica, obejmującej miasto Kruszwica oraz 30 sołectw.

Zadanie II:

Przedmiotem zamówienia w zadaniu II jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mieszczącym się na terenie Spółki Wodnej Sp. z o.o., Szarlej 18, oraz wyposażenie punktu i innych miejsc określonych przez Zamawiającego w odpowiednią ilość i rodzaje pojemników do zbierania odpadów komunalnych.

Zadanie III:

Przedmiotem zamówienia w zadaniu III jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych należących do Gminy Kruszwica.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90513100 Hausmüllbeseitigung
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL617 Inowrocławski
Hauptort der Ausführung:

Teren Gminy Kruszwica

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

I. Zadanie I:

1. Przedmiotem zamówienia w zadaniu I jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Kruszwica, obejmującej miasto Kruszwica oraz 30 sołectw.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych niesegregowanych, odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, zgromadzonych w pojemnikach przy budynkach mieszkalnych i nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe oraz odbieranie i zagospodarowanie wyszczególnionych poniżej odpadów komunalnych, gromadzonych w sposób selektywny:

1) papier – kod 20 01 01, 15 01 01;

2) szkło – kod 20 01 02, 15 01 07;

3) metale i tworzywa sztuczne – kod 20 01 39, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 04, 20 01 40;

4) odpady ulegające biodegradacji i bioodpady – kod 20 02 01, 20 01 08.

3. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych, odbieranych w okresie realizacji zamówienia na terenie miasta i gminy Kruszwica, wyniesie łącznie ok. 10 450 Mg, z czego:

— zmieszanych odpadów komunalnych – ok. 7 640 Mg,

zbieranych selektywnie:

— papier – ok. 230 Mg,

— szkło – ok. 560 Mg,

— metale i tworzywa sztuczne – ok. 600 Mg,

— odpady ulegające biodegradacji i bioodpady – ok. 1 420 Mg.

Ostateczna ilość odpadów będzie znana w wyniku realizacji zadania. Ilość odpadów komunalnych może być uzależniona od pory roku.

4. Rozliczenie za odpady nastąpi na podstawie rzeczywiście zebranych i zagospodarowanych odpadów w danym miesiącu realizacji zadania.

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dostateczną ilość specjalistycznych środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi.

6. Odbieraniem odpadów zostają objęte nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe na terenie Gminy Kruszwica.

7. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu i sposobu realizacji zamówienia opisane są w „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania I, II i III”, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II. Zadanie II:

Przedmiotem zamówienia w zadaniu II jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczącym się na terenie Spółki Wodnej Sp. z o.o., Szarlej 18, oraz wyposażenie punktu i innych miejsc określonych przez Zamawiającego w odpowiednią ilość i rodzaje pojemników do zbierania odpadów komunalnych:

1) papier – kod 20 01 01, 15 01 01;

2) metale i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – kod 20 01 39, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 04, 20 01 40;

3) szkło – kod 20 01 02, 15 01 07;

4) odpady ulegające biodegradacji i bioodpady, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji – 20 01 08, 20 02 01;

5) przeterminowane leki – 20 01 32;

6) chemikalia – 20 01 28, 20 01 30;

7) zużyte baterie i akumulatory – 20 01 34;

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 20 01 36;

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe – 20 03 07;

10) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, w tym papa odpadowa – 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 03 80;

11) zużyte opony – 16 01 03;

12) tekstylia i odzież – ex 20 01 10, 20 01 11;

13) popioły – ex 20 03 99.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia PSZOK w odpowiednią ilość i rodzaje pojemników do zbierania odpadów komunalnych. Ilość i rodzaje pojemników określa „Wykaz pojemników w PSZOK” stanowiący załącznik nr 2 do wzoru umowy.

III. Zadanie III:

Przedmiotem zamówienia w zadaniu III jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych należących do Gminy Kruszwica. Lokalizacja oraz rodzaje pojemników i nieruchomości określone są w załączniku nr 4 do wzoru umowy.

2. Wykonawca zobowiązuję się do odbierania odpadów komunalnych na zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w zał. nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Norma emisji spalin / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2020
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010), obejmujące odpady o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 03 80, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, ex 20 01 10, 20 01 11, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 32, 20 01 34, 20 01 36, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 07, ex 20 03 99.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion 00/100 PLN).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

— wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, co najmniej jedną usługę, w ramach której odbierał odpady komunalne zmieszane w ilości co najmniej 3 800 Mg/rok oraz odpady komunalne gromadzone selektywnie (np. szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji i bioodpady, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, w tym papa odpadowa, zużyte opony, tekstylia i odzież, odpady zielone i popioły) w ilości łącznie co najmniej 1 580 Mg/rok,

— dysponuje w celu wykonania zamówienia publicznego następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi (wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami):

co najmniej 6 pojazdami spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz spełniających normy emisji spalin EURO,

w tym:

— co najmniej 3 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

— co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

— co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

Pojazdy te powinny umożliwiać odbiór i transport odpadów gromadzonych jako zmieszane i selektywnie gromadzone w następujących typach pojemników:

— metalowe lub plastikowe pojemniki o poj. co najmniej 110 l,

— kontenery o poj. 5 m3; 7m3, 10 m3,

— worki na odpady o poj. 60 l, 110 l i 120 l.

Pojazdy te powinny być we właściwym stanie technicznym, oznaczone widocznym logo i numerem telefonu Wykonawcy oraz wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu zbierania odpadów po opróżnieniu pojemników.

— dysponuje bazą magazynowo-transportową na terenie Gminy Kruszwica lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Kruszwica, zlokalizowaną na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny, spełniającą wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zawarte we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/12/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 07/02/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/12/2019
Ortszeit: 10:30
Ort:

Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć, w dniu 10.12.2019 o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 114

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Sierpień 2021

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 140 000 PLN (słownie: sto czterdzieści tysięcy 00/100 PLN).

2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 10.12.2019 r. do godz. 10:00.

3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu — przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017, z podaniem tytułu: Wadium — „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kruszwica”;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.9.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r., poz. 110, 650, 1000 i 1669).

5. W sytuacji wniesienia wadium w innej formie niż pieniężnej Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu dokumentu stanowiącego potwierdzenie wniesienia wadium w formie niepieniężnej z uwzględnieniem wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej. W związku z powyższym wadium o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca musi wnieść w oryginale w postaci elektronicznej, tj. dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz przekazane w takiej formie, jaka została mu przekazana przez wystawcę oryginału dokumentu.

6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/11/2019