Dienstleistungen - 530395-2019

08/11/2019    S216    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Radziechowy: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2019/S 216-530395

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Radziechowy Wieprz
Nationale Identifikationsnummer: 5532468835
Postanschrift: Wieprz 700
Ort: Radziechowy
NUTS-Code: PL225 Bielski
Postleitzahl: 34-381
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz, Wieprz 700, 34-381 Radziechowy
E-Mail: ipieronek@radziechowy-wieprz.pl
Telefon: +48 338676610
Fax: +48 338676613

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.radziechowy-wieprz.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.bip.radziechowy-wieprz.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych we wszystkich sołectwach Gminy Radziechowy-Wieprz

Referenznummer der Bekanntmachung: OR.271.8.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych we wszystkich sołectwach Gminy Radziechowy-Wieprz: tj. Radziechowy, Wieprz, Przybędza, Brzuśnik, Bystra, Juszczyna oraz ich transport do instalacji komunalnej

I prowadzenie na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”

a) organizacja i prowadzenie na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który będzie świadczył usługi dla mieszkańców zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela opłatę.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL225 Bielski
Hauptort der Ausführung:

GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości

Położonych we wszystkich sołectwach Gminy Radziechowy-Wieprz:

Tj. Radziechowy, Wieprz, Przybędza, Brzuśnik, Bystra, Juszczyna

Oraz ich transport do instalacji regionalnej

b) organizacja i prowadzenie na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”, który będzie świadczył usługi dla mieszkańców zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady GminyRadziechowy-Wieprz w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbieraniaodpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela opłatę.

Szczegółowy opis znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności faktury / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2020
Ende: 31/12/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 15000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Szczegóły w SIWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że:

— Jest wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) dostępnego pod adresem internetowym: https://bdo.mos.gov.pl/web/ i w dziale VII ww. rejestru jest wpisany jako transportujący odpady. Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Dz. U. z 2019 r. poz. 701, marszałkowie województw zobowiązani są doprowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

— Jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże że:

Posiada środki finansowe (lub zdolność kredytową) w wysokości co najmniej 100 000 zł

Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000 zł.

Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert oraz dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego,

Na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże że:

Posiada środki finansowe (lub zdolność kredytową) w wysokości co najmniej 100 000 zł

Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000 zł.

Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert oraz dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego,

Na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca:

— dysponuje lub będzie dysponował do dnia zawarcia umowy, obiektem, który może pełnić funkcję punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) i spełnia następujące wymagania: jest zlokalizowany na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz, a wykonawca posiada tytuł prawny do dysponowania tą nieruchomością, ogrodzony, oświetlony, o nawierzchni utwardzonej, z pomieszczeniem socjalnym odpowiadającym liczbie zatrudnionych osób, wyposażony w kontenery/pojemniki lub wydzielone segmenty do oddzielnego gromadzenia każdego rodzaju selektywnie zbieranych odpadów, w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków pochodzących z terenu PSZOK,

— dysponuje bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz lub w odległości nie większej niż 60 km od jej granicy; do której posiada tytuł prawny, spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

— dysponuje:

— co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych wyposażony w system monitoringu oraz

— co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz

— co najmniej jednym pojazdem umożliwiającym odbiór odpadów komunalnych z terenów trudno dostępnych górzystych.

Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie wykazu pojazdów, narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, opisu urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę usług w celu zapewnienia jakości, na zasadzie spełnia/nie spełnia

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę (w ramach jednej umowy), której zakres obejmował lub obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz ich transport do instalacji regionalnych oraz organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zamawiający wymaga aby w wykazie wykonawca wskazał usługę polegającą na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych co najmniej o łącznej masie 1000 Mg /rok (w jednym lub wielu zadaniach).

Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie wykazu wykonanych dostaw wraz z wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane (Załącznik Nr 4 i 5 do Specyfikacji) oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca:

— dysponuje lub będzie dysponował do dnia zawarcia umowy, obiektem, który może pełnić funkcję punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) i spełnia następujące wymagania: jest zlokalizowany na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz, a wykonawca posiada tytuł prawny do dysponowania tą nieruchomością, ogrodzony, oświetlony, o nawierzchni utwardzonej, z pomieszczeniem socjalnym odpowiadającym liczbie zatrudnionych osób, wyposażony w kontenery/pojemniki lub wydzielone segmenty do oddzielnego gromadzenia każdego rodzaju selektywnie zbieranych odpadów, w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków pochodzących z terenu PSZOK,

— dysponuje bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz lub w odległości nie większej niż 60 km od jej granicy; do której posiada tytuł prawny, spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

— dysponuje:

— co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych wyposażony w system monitoringu oraz

— co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz

— co najmniej jednym pojazdem umożliwiającym odbiór odpadów komunalnych z terenów trudno dostępnych górzystych.

Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie wykazu pojazdów, narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, opisu urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę usług w celu zapewnienia jakości, na zasadzie spełnia/nie spełnia

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę (w ramach jednej umowy), której zakres obejmował lub obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz ich transport do instalacji regionalnych oraz organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zamawiający wymaga aby w wykazie wykonawca wskazał usługę polegającą na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych co najmniej o łącznej masie 1000 Mg /rok (w jednym lub wielu zadaniach).

Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie wykazu wykonanych dostaw wraz z wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane (Załącznik Nr 4 i 5 do Specyfikacji) oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 8 do Specyfikacji.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 12/12/2019
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 12/02/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 12/12/2019
Ortszeit: 09:30
Ort:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28.08.2019 r. o godz. 9:30 w Urzędzie Gminy Radziechowy – Wieprz,Wieprz 700, 34-381 Radziechowy, pokój nr 12.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest jawne.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywanejest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Sierpień 2020

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

3. Pozostałe dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą:

1) wypełniony Formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do Specyfikacji), zawierający m.in.:

Oświadczenie o: terminie płatności i terminie związania ofertą,

2) w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania wpostępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowaniawykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych – postanowienie niniejszestosuje się odpowiednio do reprezentowania wykonawcy powołanego i funkcjonującego na podstawieprzepisów ustaw.

4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) ustanawiająpełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciaumowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich wykonawców wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej oraz zostać przedłożone w oryginale lubkopii poświadczonej notarialnie.

5. W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzićwątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialniepoświadczonej kopii dokumentu.

6. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. Pełnomocnictwo udzielone osobie reprezentującej wykonawcę składane przez Wykonawcę powinno byćzłożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

8. W przypadku, gdy złożone przez wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziałuw postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej specyfikacji,Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli wdniu wszczęcia postępowania nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmiekurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem wszczęcia postępowania ozamówieniu.

Zmiany umowy:

1. Zmiany niniejszej umowy mogą następować jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Wprowadzenie zmian do umowy może nastąpić:

a) w razie wystąpienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, między innymi:

— wystąpienia klęsk żywiołowych,

— wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych,

— w razie utraty wymaganych prawem zezwoleń na prowadzenie działalności przez Wykonawcę.

3. Niezależnie od powyższych zapisów, zmiana umowy może zostać dokonana w sytuacjach i na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej określone w ustawie Pzp przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom, wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Ponieważ wartość niniejszego zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wobec czynności:

1) określenia warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty;

4) opisu przedmiotu zamówienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Terminy wniesienia odwołania określono w art.182 Pzp.

8. Szczegóły dotyczące procedury odwoławczej zawarte są w ustawie Pzp od art. 179. Wykonawca może pozyskać dodatkowe informacje w tym względzie ze strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/11/2019