Dienstleistungen - 530829-2019

08/11/2019    S216    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Świętajno: Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)

2019/S 216-530829

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Czerwony Dwór
Nationale Identifikationsnummer: 8470002957
Postanschrift: Czerwony Dwór 13
Ort: Świętajno
NUTS-Code: PL623
Postleitzahl: 19-411
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agata Oktawia Piłat
E-Mail: czerwonydwor@bialystok.lasy.gov.pl
Telefon: +48 875238511
Fax: +48 875238511

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.czerwony-dwor.bialystok.lasy.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowa ochrona żubra w Polsce POIS.02.04.00-00-0027/18-00 Zimowe dokarmianie żubrów – dostawa karmy z rozwiezieniem na terenie Nadleśnictwa Czerwony Dwór

Referenznummer der Bekanntmachung: ZG.270.1.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
60000000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pasz do zimowego dokarmiania żubrów wraz z dostarczeniem paszy i jej wyłożeniem jako działanie związane z realizacją projektu „Kompleksowy projekt ochrony żubra w Polsce”. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia zgodnie z terminami określonymi w umowie w sprawie zamówienia publicznego (§2 ust. 2 załącznika nr 6 do SIWZ). Wykonawca jest uprawniony do realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawców.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
03211200
03211600
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL623
Hauptort der Ausführung:

Miejscem realizacji zamówienia będzie obszar Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Czerwony Dwór.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.

Zimowe dokarmianie żubrów – dostawa karmy z rozwiezieniem na terenie Nadleśnictwa Czerwony Dwór.

1) Dostawa pasz do dokarmiania żubrów wraz z ich rozwiezieniem w miejsca wskazane przez Zamawiającego oraz obsługą tych miejsc przez Wykonawcę w sezonie jesienno-zimowym 2019/20 r.

— Owies paszowy 8 t – ze zbiorów tegorocznych, bez zanieczyszczeń mechanicznych, bez szkodników oraz ziaren zapleśniałych.

— Kiszonka z kukurydzy 57 t – powinna posiadać charakterystyczny dla danego gatunku kształt, barwę i zapach oraz być wolna od uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki i choroby.

2) Dostawa i rozwiezienie paszy do paśników i brogów we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach – w terminach:

a) 15.11-16.12.2019 r.,

b) 02.01-2.3.2020 r.

3) Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

— 03211600-9 owies paszowy,

— 03211200-5 kiszonka z kukurydzy,

— 60000000-8 transport.

4) Lokalizacja miejsc dokarmiania na terenie nadleśnictwa:

Lp. Lokalizacja

Leśnictwo oddział

6. Borek 54i;

2. Dunajki 128d;

7. Dunajki 82i;

1. Kalniszki 120g;

3. Kalniszki 137a;

5. Kalniszki 48j;

8. Kalniszki 85d;

9. Kalniszki 119g;

4. Rogonie 182b;

10. Rogonie 235a.

5) Dostawy karmy będą potwierdzane protokołem odbioru robót podpisanym przez przedstawicieli obydwu stron zamówienia. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo do każdorazowego skontrolowania ilości rozwożonej karmy.

6) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia, dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Kompleksowa ochrona żubra w Polsce POIS.02.04.00-00-0027/18-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium, o którym mowa w art. 45 Pzp. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 190-462125
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowa ochrona żubra w Polsce POIS.02.04.00-00-0027/18-00 Zimowe dokarmianie żubrów – dostawa karmy z rozwiezieniem na terenie Nadleśnictwa Czerwony Dwór

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

— Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie

wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

— Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

— Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

— Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach.

— Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem

elektronicznym.

— Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

— Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze/podstawowe-informacje

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/11/2019