Dienstleistungen - 530884-2019

08/11/2019    S216

Polska-Ruda Śląska: Usługi odśnieżania

2019/S 216-530884

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Ruda Śląska
Adres pocztowy: pl. Jana Pawła II nr 6
Miejscowość: Ruda Śląska
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-709
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Paprocka, Wydział Zamówień Publicznych, Urząd Miasta Ruda Śląska
E-mail: zamowienia@ruda-sl.pl
Tel.: +48 322449094
Faks: +48 322487348

Adresy internetowe:

Główny adres: www.rudaslaska.bip.info.pl

Adres profilu nabywcy: https://rudaslaska.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska

Numer referencyjny: AP.271.66.2019
II.1.2)Główny kod CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Utrzymanie dróg I i II kolejności zimowego utrzymania dróg: prowadzenie czynnej akcji zimowej i prowadzenie całodobowego pogotowania. Utrzymanie dróg III i IV kolejności zimowego utrzymania dróg: standard III – czynna akcja zimowa – drogi III kolejności, drogi IV kolejności – utrzymywanie interwencyjne.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 620 140.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska – I i II kolejność zimowego utrzymania.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
II.2.4)Opis zamówienia:

Drogi I i II kolejności (wykaz dróg I i II kolejności wraz z odcinkami dróg szczególnie niebezpiecznych, ważnych dla komunikacji miejskiej będą utrzymywane po uprzednim ogłoszeniu akcji zimowej w ciągłej całodobowej przejezdności, zgodnie ze standardami zimowego utrzymania poprzez: likwidowanie (usuwanie) opadu śnieżnego z użyciem odpowiednich środków chemicznych i niechemicznych oraz przy zastosowaniu właściwej metody zwalczania śliskości zimowej z użyciem odpowiednich środków chemicznych i niechemicznych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska – III i IV kolejność zimowego utrzymania dróg

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
II.2.4)Opis zamówienia:

Drogi ujęte w III kolejności będą utrzymywane wg standardu III (czynna akcja zimowa) lub wg standardu IV (pogotowie interwencyjne). Drogi IV kolejności będą objęte interwencyjnym utrzymaniem.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem istniejących robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie
Wyjaśnienie:

Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska” dnia 19.7.2019 r. (nr ogłoszenia o zamówieniu 2019/S/138-339987). Zamówienie obejmowało 2 części, tj. część 1: Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska – I i II kolejność zimowego utrzymania oraz część 2: Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska – III i IV kolejność zimowego utrzymania. Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, na jedną lub więcej części (także na wszystkie części). Otwarcie ofert odbyło się w dniu 30.8.2019 r. Do upływu terminu składania ofert złożono dwie (2) oferty: – na część nr 1 „Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska – I i II kolejność zimowego utrzymania” – ofertę złożył wykonawca PreZero Service Południe Sp. z o.o. na łączną cenę ofertową 13 491 233,64 PLN (brutto), – na część nr 2 „Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska – III i IV kolejność zimowego utrzymania” – ofertę złożyło Konsorcjum Firm: Lider Saferoad Grawil Sp. z o.o., Partner Saferoad Czech Republik s.r.o. na łączną cenę ofertową 6 326 488,80 PLN. Zamawiający unieważnił postępowanie w całości, ponieważ ceny ofertowe obu ofert znacznie przewyższały kwoty, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. Z uwagi na zbliżający się okres zimowy oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa na drogach i likwidacji śliskości na jezdni konieczne jest zapewnienie zimowego utrzymania dróg będących w zarządzie miasta, do czasu udzielenia zamówienia w trybie konkurencyjnym, tj. po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. Należy w tym miejscu podkreślić, iż w dniu 25.10.2016 r. Zamawiający w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu ograniczonego, zawarł umowy na realizację zamówienia pod nazwą „Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska” (zamówienie zostało podzielone na 2 części). Zarówno w treści ogłoszenia o zamówieniu jak i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zamawiający jednoznacznie przewidział możliwość udzielenia zamówienia, polegającego na powtórzeniu podobnych usług, maksymalnie do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia podstawowego w tym postępowaniu została oszacowana na następujące kwoty: część nr 1 – 6 262 248,30 PLN netto (wartość zamówienia uzupełniającego: 3 131 124,15 PLN netto). Część nr 2 – 3 015 381,15 PLN netto (wartość zamówienia uzupełniającego: 1 507 690,58 PLN netto). Powyższe daje prawo Zamawiającemu do udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki, z powołaniem się na przesłankę zwartą w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska – I i II kolejności zimowego utrzymania.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
24/10/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PreZero Service Południe Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kokotek 33
Miejscowość: Ruda Śląska
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 41-700
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 888 990.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 123 972.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Zimowe utrzymanie części dróg, pozimowe oczyszczanie części dróg.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki nie złożył oferty na część 2 zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198g ustawy).

2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zam. przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa UZP.

4. Terminy wnoszenia odwołań:

4.1. odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamaw. stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 4.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DUUE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

4.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamaw. podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamaw., której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5.3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

a) nie zawiera braków formalnych;

b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

5.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6.1. W postęp. toczącym się wskutek wnieś. skargi stosuje się odp.o przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postęp. cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamaw. za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. PU może także przystąpić do toczącego się postęp. Do czynności podejmowanych przez PU stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postęp. cywilnego o prokuraturze.

6.4. Skarga powinna czynić zadość wym. przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia itd. 6.5. Na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądań

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/11/2019