Dienstleistungen - 530923-2019

08/11/2019    S216    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Dąbrowa Górnicza: Reklamedienste

2019/S 216-530923

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Dąbrowa Górnicza
Postanschrift: ul. Graniczna 21
Ort: Dąbrowa Górnicza
NUTS-Code: PL22B Sosnowiecki
Postleitzahl: 41-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Maciej Zawadzki, Inspektor Wydziału Marki Miasta
E-Mail: mzawadzki@dabrowa-gornicza.pl
Telefon: +48 322956845

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.dabrowa-gornicza.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Promocja Dąbrowy Górniczej przez zespół sportowy, uczestniczący w rozgrywkach ligowych w najwyższej klasie sportowej”

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.WMM.271.4.34.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79342200 Reklamedienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie publicznej reklamy i promocji oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy realizowane przez zespół biorący udział w rozgrywkach ligowych w najwyższej klasie sportowej.

Na zamówienie składają się elementy jak niżej:

1. każdorazowe, w okresie sezonów ligowych w latach: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, zgłoszenie zespołu sportowego do udziału w rozgrywkach ligowych pod nazwą zawierającą w jej końcowej części frazę: „Dąbrowa Górnicza”;

2. udział w rozgrywkach ligowych w ww. okresie sezonów ligowych, pod nazwą zawierającą w jej końcowej części frazę „Dąbrowa Górnicza” na obiektach sportowych, znajdujących się na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, ze szczególnym uwzględnieniem obiektu pn.: Hala Widowiskowo-Sportowa „Centrum” w Dąbrowie Górniczej, przy al. Róż 3, 41-300 Dąbrowa Górnicza, POLSKA.

Cd. w sekcji II.2.4. ogłoszenia.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22B Sosnowiecki
Hauptort der Ausführung:

Dąbrowa Górnicza, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kontynuacja sekcji II.1.4. – Krótki opis przedmiotu zamówienia:

3. eksponowanie pełnej nazwy zespołu Wykonawcy, zawierającej frazę „Dąbrowa Górnicza” podczas wywiadów, publikacji, informacji prasowych oraz wydarzeń medialnych i promocyjnych związanych z Zespołem Wykonawcy;

4. umieszczenie każdorazowo w czasie trwania umowy na zaproszeniach, plakatach, gadżetach w widocznym miejscu logotypu miasta Dąbrowa Górnicza zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy;

5. umieszczenie każdorazowo w czasie trwania umowy w wydawanych przez siebie publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych oraz na stronie internetowej Wykonawcy:

a. logotypu miasta Dąbrowa Górnicza o wymiarach co najmniej 6,0 x 2,0 cm – zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy;

b. banerów internetowych z logotypem miasta Dąbrowa Górnicza – zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy;

6. umieszczenie każdorazowo w czasie trwania umowy na strojach zawodniczek/zawodników, trenerów, członków zespołu Wykonawcy (stroje meczowe, stroje przedmeczowe, dresy reprezentacyjne) logotypu miasta Dąbrowa Górnicza – zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy i eksponowania logotypu w sposób widoczny dla publiczności i mediów podczas rozgrywek ligowych oraz w trakcie treningów;

7. wykonanie i umieszczenie w widocznym miejscu na obiektach sportowych użytkowanych przez Wykonawcę w trakcie rozgrywek co najmniej:

a. 10 szt. flag miasta Dąbrowa Górnicza – zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy;

b. 1 balonu reklamowo-promocyjnego o wysokości 3 m z logotypem Dąbrowa Górnicza – zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy;

c. 1 baneru o wymiarach 5x1 m „Dąbrowa Górnicza” zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy;

d. 1 baneru o wymiarach minimum 4x4 m z logotypem Dąbrowa Górnicza zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy;

e. umieszczenie na płycie obiektu sportowego logotypu miasta Dąbrowa Górnicza o wymiarach minimalnych 3x1 m;

8. używanie nazwy miasta Dąbrowa Górnicza, prezentowanie jego symboli i materiałów promocyjnych podczas zawodów wyjazdowych oraz w trakcie wypowiedzi, wywiadów, konferencji prasowych i telewizyjnych;

9. kreowanie pozytywnego wizerunku Dąbrowy Górniczej w mediach jako miasta stwarzającego warunki do rozwoju i upowszechniania sportu i rekreacji w trakcie wypowiedzi, wywiadów, konferencji prasowych i telewizyjnych;

10. zagwarantowanie udziału zawodniczek/zawodników we wszystkich akcjach promocyjnych, charytatywnych organizowanych przez miasto (pod warunkiem nie kolidowania z terminarzem rozgrywek) z uwzględnieniem udziału w realizowanych przez miasto materiałach video oraz klipach i spotach reklamowych, promujących dąbrowskie wydarzenia;

11. propagowanie pozytywnego wizerunku miasta, o którym mowa powyżej, w szczególności w ramach następujących działań:

a) zorganizowania w każdym sezonie ligowym minimum 4 spotkań z dziećmi i młodzieżą z dąbrowskich placówek oświatowych trwających minimum 2 godziny, w Hali Widowiskowo-Sportowej „Centrum” w Dąbrowie Górniczej, mających na celu działalność edukacyjno-profilaktyczną o tematyce:

— rozwój kultury fizycznej,

— bezpieczny i kulturalny doping,

— reguły „fair play”,

— rozsądne zagospodarowanie wolnego czasu;

b) zorganizowania w każdym sezonie ligowym minimum 2 turniejów sportowych w dziedzinie reprezentowanej przez Wykonawcę dla dzieci i młodzieży z dąbrowskich placówek oświatowych w obiektach sportowych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza z zapewnieniem nagród rzeczowych dla miejsc od 1 do 3 – w tym puchary lub medale oraz gadżetów promocyjnych (smycze, czapeczki, koszulki) w formie zestawów ufundowanych przez sponsora Wykonawcy dla wszystkich uczestników turnieju sportowego (...) cd. w sekcji III..1.2. ogłoszenia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Dodatkowe zajęcia fakultatywne (DZF) / Gewichtung: 40,00
Preis - Gewichtung: 60,00
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kont. sekc. II.2.7

3. Zamawiający przewiduje, iż wartość tych usług może wynieść maksymalnie do 100 % wartości zam. podst.

4. Zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp zostanie udzielone na warunkach określonych w ustawie Pzp.

5. Wykonawca przystąpi do wykonania usługi wyłącznie po zawarciu umowy pod warunkiem zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 177-431334
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

„Promocja Dąbrowy Górniczej przez zespół sportowy, uczestniczący w rozgrywkach ligowych w najwyższej klasie sportowej”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

I. Informacje ogólne

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej – adres e-mail: mzawadzki@dabrowa-gornicza.pl, z zastrzeżeniem regulacji ppkt II.

2. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do Zamawiającego z powołaniem się na nr ZP.WMM.271.4.34.2019.

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz ePUAP – stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ.

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB (dotyczy miniPortalu oraz ePUAP).

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

8. Szczegółowe zapisy dot sposobu złożenia oferty, komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami po etapie składania ofert zawiera pkt 27.II oraz 27.III. SIWZ.

II. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie 8 SIWZ oraz złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 9 SIWZ.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 2 lub więcej Wykonawców, dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 9.1.1, 9.1.2, 9.3.1 i 9.4. SIWZ muszą być złożone przez każdego z nich lub przez pełnomocnika w imieniu każdego z nich.

3. Formularz ofertowy wymieniony w pkt 9.2.1. SIWZ winien być podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawców.

4. Ponadto ww. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

III. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

IV. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

V. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp (przesłanki obligatoryjne). Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także wykonawców, w następujących przypadkach – wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust. 5 pkt 1–2, 4–8 Pzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza KIO
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza KIO
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I. Kwestie dotyczące środków ochrony prawnej uregulowane zostały w dziale VI ustawy Pzp.

II. Uzasadnienie prawne unieważnienia:

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, zgodnie z którym „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia:

Zamawiający stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp bezpośrednio przez otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 8 200 000,00 PLN brutto.

Do przedmiotowego postępowania została złożona wyłącznie 1 oferta przez Miejski Klub Sportowy Dąbrowa Górnicza S.A., al. Róż 3, 41-300 Dąbrowa Górnicza, POLSKA deklarującą cenę z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości 8 610 000,00 PLN.

Z uwagi na fakt, że jedynej oferty złożonej w niniejszym postępowaniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny złożonej oferty zaiwaniał przesłanka unieważnienia, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza KIO
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/11/2019