Dienstleistungen - 531052-2019

08/11/2019    S216

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne

2019/S 216-531052

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 164-403106)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa - Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 94
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-807
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Jurczak
E-mail: zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl
Tel.: +48 220-46-31
Faks: +48 220-48-99

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gitd.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług doradczych o charakterze technicznym, technologicznym i biznesowym na potrzeby budowy, wdrożenia, eksploatacji i rozwoju Krajowego Systemu Poboru Opłat

Numer referencyjny: BDG.ZPB.230.19.2019
II.1.2)Główny kod CPV
72220000 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych o charakterze technicznym, technologicznym i biznesowym na potrzeby budowy, wdrożenia, eksploatacji i rozwoju Krajowego Systemu Poboru Opłat (KSPO).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/11/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 164-403106

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 05/11/2019
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 12/11/2019
Czas lokalny: 13:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/11/2019
Czas lokalny: 13:30
Powinno być:
Data: 12/11/2019
Czas lokalny: 13:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: