Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 531137-2019

08/11/2019    S216

België-Evere: Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten

2019/S 216-531137

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 190-462424)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: MRMP-I/S – Algemene Directie Material Resources – Divisie Overheidsopdrachten – 'Sectie Infrastucture' – Ondersectie 'Diensten'
Nationaal identificatienummer: 0308.357.555_15
Postadres: Eversestraat 1
Plaats: Evere
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1140
Land: België
Contactpersoon: Brigitte Menten
E-mail: brigitte.menten@mil.be
Telefoon: +32 24415385
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353848

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Huishoudelijke schoonmaak van de militaire gebouwen en infrastructuur voor de plateau's: Peutie, Berlaar, Evere, Luik en Marche-en-Famenne

Referentienummer: MRMP-I/S-19ISNET-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911000 Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Huishoudelijke schoonmaak van de militaire gebouwen en infrastructuur.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/11/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 190-462424

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 07/11/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum: 14/11/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 07/11/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum: 14/11/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Addendum nr. 1.

Openingszitting der offertes: de openingszitting van de offertes zal plaatsvinden op 14.11.2019 om 9:30, i.p.v. de openingszitting van de offertes zal plaatsvinden op 7.11.2019 om 9:30.