Dienstleistungen - 531137-2019

08/11/2019    S216

België-Evere: Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten

2019/S 216-531137

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 190-462424)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: MRMP-I/S – Algemene Directie Material Resources – Divisie Overheidsopdrachten – 'Sectie Infrastucture' – Ondersectie 'Diensten'
Nationaal identificatienummer: 0308.357.555_15
Postadres: Eversestraat 1
Plaats: Evere
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1140
Land: België
Contactpersoon: Brigitte Menten
E-mail: brigitte.menten@mil.be
Telefoon: +32 24415385

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353848

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Huishoudelijke schoonmaak van de militaire gebouwen en infrastructuur voor de plateau's: Peutie, Berlaar, Evere, Luik en Marche-en-Famenne

Referentienummer: MRMP-I/S-19ISNET-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911000 Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Huishoudelijke schoonmaak van de militaire gebouwen en infrastructuur.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/11/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 190-462424

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 07/11/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum: 14/11/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 07/11/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum: 14/11/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Addendum nr. 1.

Openingszitting der offertes: de openingszitting van de offertes zal plaatsvinden op 14.11.2019 om 9:30, i.p.v. de openingszitting van de offertes zal plaatsvinden op 7.11.2019 om 9:30.