Dienstleistungen - 531151-2019

08/11/2019    S216    Dienstleistungen - Freiwillige ex ante-transparenzbekanntmachung - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Polen-Danzig: Verkauf von Reisetickets und Veranstaltung von Pauschalreisen

2019/S 216-531151

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej
Postanschrift: ul. Sobótki 9
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Postleitzahl: 80-247
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anita Płonowska
E-Mail: sekretariat@mzkzg.org
Telefon: +48 583422500
Fax: +48 583422499

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.mzkzg.org

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: związek międzygminny
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wprowadzenia do systemu biletowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. biletów metropolitalnych oraz zasad dokonywania rozliczeń z tego tytułu

Referenznummer der Bekanntmachung: MZKZG/ZP/WR/4/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
63512000 Verkauf von Reisetickets und Veranstaltung von Pauschalreisen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Świadczenie przez Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej usług w zakresie wprowadzenia do systemu biletowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. biletów metropolitalnych umożliwiających realizację przejazdów przez pasażerów posiadających emitowane przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej bilety oraz zasad dokonywania z Miejskim Zakładem Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. rozliczeń z tego tytułu.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 395 656.33 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Hauptort der Ausführung:

a) Gmina Luzino;

b) Gmina Miasta Wejherowo;

c) Gmina Miasta Reda;

d) Gmina Miasta Rumia;

e) Gmina Wejherowo.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.1 Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest świadczenie przez Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej usług w zakresie wprowadzenia do systemu biletowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. biletów metropolitalnych umożliwiających realizację przejazdów przez pasażerów posiadających emitowane przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej bilety oraz zasad dokonywania z Miejskim Zakładem Komunikacji Wejherowo

Sp. z o.o. rozliczeń z tego tytułu w okresie od dnia 1.1.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku.

1.2 Rozkładowe przewozy pasażerskie dla pasażerów posiadających emitowane przez MZKZG bilety metropolitalne będą realizowane autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. (zwanego także: MZK) na obszarze następujących Gmin i Miast- członków MZKZG:

a) Gmina Luzino;

b) Gmina Miasta Wejherowo;

c) Gmina Miasta Reda;

d) Gmina Miasta Rumia;

e) Gmina Wejherowo.

1.3 W wykonaniu przedmiotu niniejszego zamówienia MZK będzie zobowiązany, w szczególności, do:

a) honorowania przejazdu osób i ich bagażu na podstawie biletów metropolitalnych w środkach transportu wymienionych w ust. 2, na liniach realizowanej przez siebie komunikacji miejskiej, w granicach obszaru opisanego w ust. 2;

b) zapewnienia kontroli biletów metropolitalnych uprawniających do przejazdów komunikacją miejską MZK;

c) zapewnienia kontroli dokumentów uprawniających, zgodnie z uchwałą Zgromadzenia MZKZG numer 20/2007 z dnia 7.11.2007 r. [z późn. zm.], do przejazdów na podstawie metropolitalnych biletów ulgowych;

d) rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących transportu zbiorowego na liniach realizowanej przez siebie komunikacji miejskiej w granicach obszaru opisanego w ust. 2;

e) przekazywania MZKZG informacji związanych z funkcjonowaniem realizowanej przez siebie komunikacji miejskiej;

f) przekazywania podróżnym informacji o wprowadzanych przez MZKZG ofertach korzystania

Z komunikacji miejskiej;

g) informowania o zintegrowanym transporcie publicznym na obszarze działania MZKZG.

II.2.5)Zuschlagskriterien
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wykonania zamówienia: od dnia 1.1.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku. Wartość przedmiotu zamówienia stanowi kwotę 1 395 656,33 PLN. Jest to zamówienie udzielane w częściach, łączna wartość zamówienia stanowi kwotę 31 094 394,10 PLN.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen
Erläuterung:

Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. (z siedzibą: ul.Tartaczna 2, 84-200 Wejherowo, NIP: 5881999910, REGON: 192631237) z wyłącznym udziałem gminy miasta Wejherowo jest podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzanie i dystrybucję biletów, planowanie, organizację oraz zarządzanie transportem miejskim na terenie miasta Wejherowo i innych gmin na podstawie zawartych umów, zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego Wykonawcy prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000073144; posiada własny system biletowy.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
31/10/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Tartaczna 2
Ort: Wejherowo
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Postleitzahl: 84-200
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/Loses/der Konzession: 1 395 656.33 PLN
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 1 395 656.33 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Wykonawca, który zostanie zaproszony do negocjacji:

Miejski Zakład Komunikacji

Wejherowo Sp. z o.o.

ul. Tartaczna 2

84-200 Wejherowo

Polska

Ciąg dalszy uzasadnienia zastosowania trybu z wolnej ręki:

W związku z powyższym, działając na podstawie statutu MZKZG oraz uchwały Zgromadzenia MZKZG z dnia 7.11.2007 r. (z późn. zm.) w sprawie wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego, określenia cen i zasad korzystania z tego biletu, uprawniających do przewozu osób oraz bagażu środkami komunikacji zbiorowej na terenie MZKZG oraz uchwały Zgromadzenia MZKZG z dnia 6.7.2011 r. (z późn. zm.) w sprawie wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego - bilet imprezowy, określenia zasad korzystania z tego biletu oraz jego ceny, w związku z faktem, iż MZK jest spółką zajmującą się organizacją przewozów na terenie Miasta Wejherowo i gmin ościennych w zakresie wprowadzania i dystrybucji biletów, planowania, organizacji oraz kontroli rozkładowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach lokalnego publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 1 lit.a) ustawy z dnia ... stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), MZKZG zobligowany jest do udzielenia zamówienia z wolnej ręki ww. podmiotowi na świadczenie przez MZK na rzecz MZKZG usługi w zakresie wprowadzenia biletów metropolitalnych umożliwiających realizację przejazdów przez pasażerów posiadających emitowane przez MZKZG bilety oraz zasad dokonywania z MZK rozliczeń z tego tytułu. W ocenie Zamawiającego nie istnieje żadne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze umożliwiające przeprowadzenie postępowania konkurencyjnego na świadczenie usług stanowiących przedmiot zamówienia, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia przez Zamawiającego parametrów zamówienia, tylko braku funkcjonowania na rynku innego podmiotu zdolnego do realizacji przedmiotu zamówienia publicznego.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (Środki ochrony prawnej). Dokładne informacja na temat terminów składania odwołań określone są w w dziale VI (Środki ochrony prawnej)., rozdział 2 (odwołanie), art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/11/2019