Lieferungen - 531273-2019

Submission deadline has been amended by:  604305-2019
08/11/2019    S216

Polska-Gliwice: Autobusy i autokary

2019/S 216-531273

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Chorzowska 150
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 44-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
E-mail: info@pkm-gliwice.com.pl
Tel.: +48 323304600
Faks: +48 323304601
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pkm-gliwice.com.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gliwice
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa dziesięciu fabrycznie nowych niskopodłogowych dwuosiowych autobusów komunikacji miejskiej w 2020 roku dla PKM, Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

Numer referencyjny: PN/UZP/TT/1/2019
II.1.2)Główny kod CPV
34121000 Autobusy i autokary
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 10 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych dwuosiowych autobusów komunikacji miejskiej, jednego producenta (marki), o długości całkowitej od 11,80 m do 12,20 m (dopuszcza się autobus z tolerancją długości ± 0,10 m pod warunkiem posiadania homologacji dopuszczającej jego eksploatację na rynku polskim) i wysokości całkowitej nie większej niż 3,25 m, zwanych dalej autobusami lub autobusami dwuosiowymi, które muszą być jednego typu, wariantu i wersji, co oznacza, że są one identyczne, w szczególności pod względem konstrukcyjnym, parametrów technicznych, kompletacji i wyposażenia, dostarczanych wraz z: dokumentacją naprawczą i obsługową, licencjami oprogramowań oraz urządzeniami niezbędnymi do obsługi zakupionych autobusów. Niniejsze zamówienie obejmuje również przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie prac obsługowo-naprawczych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zamawiający wymaga, aby dostarczane pojazdy spełniały co najmniej wymagania i warunki określone w poniższych przepisach i normach:

— Dyrektywie 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów ("dyrektywa ramowa") - Dz.U.UE.L.2007.263.1 z dnia 2007.10.09, zwanej dalej Dyrektywą nr 2007/46/WE - w zakresie wymagań dotyczących pojazdów kategorii M3,

— Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych(Dz.U.UE.L.2009.200.1 z dnia 2009.07.31), zwanego dalej Rozporządzeniem nr 661/2009 – w zakresie wymagań dotyczących pojazdów kategorii M3 klasy I,

— Regulaminie nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ)-Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 lub M3 w odniesieniu do ich budowy ogólnej [2015/922] (Dz.U.UE.L.2015.153.1 z dnia 2015.06.18), zwanego dalej Regulaminem nr 107 EKGONZ - w zakresie wymagań dotyczących pojazdów kategorii M3 klasy I - niskopodłogowych – potwierdzone oświadczeniem wykonawcy, zawartym w punkcie 1.1 Załącznika nr 1.1 do Ogólnych warunków umowy,

— Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2013 r., w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U.2015.1475 z dnia 2015.09.25,zpóźniejszymi zmianami), zwanego dalej Rozporządzeniem w sprawie homologacji typu - w zakresie wymagań dotyczących pojazdów kategorii M3,

— Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2015.305 z dnia 2015.03.05 z późn. zm.),zwanego dalej Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych - w zakresie wymagań dotyczących pojazdów kategorii M3 klasy I, a w szczególności wymagań dotyczących dopuszczalnych wymiarów, mas pojazdu i nacisków osi opisanych w Dziale II tego rozporządzenia.

2. Niezależnie od powyższych warunków, Zamawiający wymaga, aby dostarczane pojazdy, spełniając wymagania dotyczące autobusów niskopodłogowych, określone w Regulaminie nr 107, posiadały następujące cechy dodatkowe:

— podłoga przeznaczona dla pasażerów stojących tworzy powierzchnię bez stopni, a bezpośredni (tj. bez stopni pośrednich) dostęp do niej z zewnątrz możliwy jest przez I, II i III drzwi główne autobusu,

— brak stopni poprzecznych na powierzchni podłogi w przejściu środkowym we wnętrzu pojazdu.

3. Zamawiający wymaga, aby dostarczono autobusy spełniające wymagania normy EURO VI.

4. Zamawiający wymaga, aby oferowany autobus był już wdrożony do produkcji seryjnej.

5.Oferowane autobusy winny bezwzględnie posiadać aktualne „Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu” lub „Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu WE”, wraz z załącznikami, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym(Dz.U.2012.1137 z dnia 2012.10.18, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca2013 r., w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U.2015.1475 z dnia 2015.09.25, z późniejszymi zmianami).

6. Zamawiający wymaga, aby w przedmiotowej dostawie udział towarów pochodzących z państw Członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców wynosił co najmniej 50 %. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia tego wymagania (art. 138c ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp).

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Ogólnych warunkach umowy (punkt 17 SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Ekologia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki gwarancji i serwisu / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Ceny wybranych części zamiennych / Waga: 5
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 310
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się tylko elektronicznie przy użyciu Platformy Zakupowej Open Nexus Sp. z o.o., tj. oferta oraz wszelkie dokumenty elektroniczne, oświadczenia, wnioski lub elektroniczne kopie dokumentów, oświadczeń lub wniosków, o których mowa w niniejszej SIWZ, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gliwice.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu, tj. wobec którego nie zachodzą okoliczności określone w art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp, z uwzględnieniem postanowień, o których mowa w art. 133 ust. 4, tzn. wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d oraz na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 i 8 ustawy.

2. Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w pkt. 1 oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w sekcji III.1.2) oraz III.1.3)zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku A do Formularza Ofertowego. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Dokumentu Zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust.2 dyrektywy 2014/24/UE.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w pkt. 1, Wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie Zamawiającego obowiązany jest złożyć w wyznaczonym terminie następujące dokumenty:

— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej

Niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

— oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),

— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunek wynikający z art.22 ust. 1b pkt 2 ustawy Pzp, dotyczący:

1.Sytuacji ekonomicznej lub finansowej, przez co Zamawiający rozumie:

1.1 Posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia równą co najmniej 9 000 000 zł (słownie: dziewięć milionów złotych),

1.2 Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej pozwalającej na ubieganie się o kredyt w wysokości co najmniej 9 000 000 zł (słownie: dziewięć milionów złotych),

1.3 Osiągnięcie w ostatnich trzech latach obrotowych, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie przychodu rocznego z działalności wynoszącego co najmniej 12 000 000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych), w tym w obszarze objętym zamówieniem 9 000 000 zł (słownie: dziewięć miliony złotych), bez podatku VAT.

2. Celem potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt 1, Wykonawca przed udzieleniem zamówienia obowiązany jest złożyć, na wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie, następujące dokumenty:

2.1 Potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

2.2 Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2.3 Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;

2.4 Oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

2.5 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego w pkt. 1 może złożyć inny dokument, który w sposób wystarczający potwierdza spełnienie opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzieleniu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej, przez co Zamawiający rozumie należyte wykonanie dostaw polegających na wprowadzeniu do obrotu na rynku państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, obejmujących zamówienia o charakterze, zakresie i wartości porównywalnej z niniejszym przedmiotem zamówienia, tzn. polegających na:

a) co najmniej jednej dostawie 7 sztuk miejskich niskopodłogowych dwuosiowych autobusów o długości od 11,80 m do 12,20 m i spełniających warunki określone w ust. b).

b) Zamawiający wymaga, aby wszystkie pojazdy, o których mowa w ust. a) i pojazdy oferowane w niniejszym postępowaniu, posiadały następujące cechy wspólne:

— typ pojazdu, zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.1 Części B Załącznika II do Dyrektywy nr 2007/46/WE,

— wariant, zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.2 Części B Załącznika II do Dyrektywy nr 2007/46/WE,

— wersja, zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.3 Części B Załącznika II do Dyrektywy nr 2007/46/WE, za wyjątkiem nw. parametrów (dotyczących wersji), które mogą być odmienne:

→ technicznie dopuszczalna masa całkowita pojazdu, o której mowa w pkt. 2.3.1 litera a) Części B Załącznika II do Dyrektywy nr 2007/46/WE - Zamawiający dopuszcza w tym zakresie autobusy wykonane w różnych odmianach, wynikających z indywidualnych potrzeb innych odbiorców;

→ maksymalna moc wyjściowa silnika, o której mowa w pkt. 2.3.1 litera d) Części B Załącznika II do Dyrektywy nr 2007/46/WE - Zamawiający dopuszcza w tym zakresie autobusy wykonane w różnych odmianach, wynikających z indywidualnych potrzeb innych odbiorców;

→ poziomu hałasu przejeżdżającego pojazdu, o którym mowa w pkt. 2.3.1 litera f) Części B Załącznika II do Dyrektywy nr 2007/46/WE - Zamawiający dopuszcza w tym zakresie autobusy wykonane w różnych odmianach, wynikających z indywidualnych potrzeb innych odbiorców.

Uwaga: opis zamówień, w tym ilości dostarczonych autobusów, oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie, należy podać w Załączniku H Formularza ofertowego.

2. Na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt. 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

— wykaz należycie wykonanych dostaw zgodnego z wymogami pkt. 5.1.3.3 SIWZ (wykaz należy przedstawić zgodnie z Załącznikiem H Formularza Ofertowego).

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który potwierdzi, że oferowane autobusy,odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w pkt 3 SIWZ.

2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonych w SIWZ Zamawiający żąda złożenia dokumentów opisanych w pkt 6.5.2 - 6.5.10 SIWZ.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł).

2. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Zamawiający, zgodnie z art. 147 ustawy Pzp żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana,wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

a) w wysokości 3 % ceny podanej w ofercie (ceny oferty),

b) zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych,poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1.1 Należność za każdy dostarczony autobus będzie zapłacona przelewem, po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru każdego autobusu, na podstawie dostarczonej do siedziby Zamawiającego osobiście, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191) podpisanej przez upoważnionego przedstawiciela Sprzedającego faktury VAT w następujących kwotach i terminach:

— I rata w wysokości 80 % wartości brutto faktury – płatna w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury VAT,

— Pozostałe 20 % wartości brutto faktury - płatne w ciągu 60 dni od daty doręczenia faktury VAT.

1.2 Zamawiający nie wyraża zgody na cesję należności, o której mowa w pkt. 1.1.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt 5 SIWZ zostaną spełnione

Wyłącznie, jeżeli Ci Wykonawcy wykażą, że łącznie spełniają te warunki.

1.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do ich reprezentowania w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo

Powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Uwaga: Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej

Współpracę tych Wykonawców.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, aby zawarł umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy stanowiącym załącznik nr 17 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/12/2019
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/12/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert, w siedzibie Zamawiającego, tj. w Sali Konferencyjnej w Budynku Administracyjnym PKM Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 w dniu 11.12.2019 r. o godz. 10.00.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Jeżeli, Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,Zamawiający wymaga od niego złożenia, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.4 SIWZ dokumenty, o których mowa w pkt 6.6.1 oraz 6.6.2 SIWZ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6.7 - 6.9 SIWZ

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3.Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawarte są w SIWZ.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-674
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-674
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówienia a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

Stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

c) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w art. 179 -198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-674
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/11/2019