Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 53132-2022

31/01/2022    S21

Bulgarien-Pleven: Bewachungsdienste

2022/S 021-053132

Soziale und andere besondere Dienstleistungen – öffentliche Aufträge

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OBLASTNO PaTNO UPRAVLENIE - PLEVEN
Nationale Identifikationsnummer: 0006950890148
Postanschrift: ul.GENERAL L-NT ATANAS STEFANOV No..24
Ort: gr.Pleven
NUTS-Code: BG314 Плевен / Pleven
Postleitzahl: 5800
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Severina Varbanova
E-Mail: opu_pleven@api.bg
Telefon: +359 64823949
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://api.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/31947
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/181290
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/181290
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Изграждане, ремонт и поддържане на републикански пътища

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Осъществяване на физическа, денонощна и нощна невъоръжена охрана и охрана със СОТ на имоти държавна собственост, стопанисвани от АПИ - ОПУ Плевен

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79713000 Bewachungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Охрана със СОТ на 19/деветнадесет/ обекта: стая 101, 105, 207 и лаборатория, находящи се в административната сграда на ОПУ Плевен; ОП "Милин кладенец"; ОП "Ореховица"; Трафопост в ОП "Люляк"; Кантон "Люляк"; Кантон "Кайлъка"; ОП "Гривица"; Централен склад с.Ясен; ОП "Червен бряг"; ОП "Искър"; ОП "Кнежа"; РПС Телиш; РПС Левски; РПС Гулянци; ОП "Българене"; ОП"Черквица"; ОП "Пордим"; ОП"Муселиево"; Кантон "Лебеда".

Физическа, невъоръжена денонощна охрана на 2/два/ обекта: Административна сграда на ОПУ Плевен, находяща се в гр.Плевен, ул."Ген. л-т Атанас Стефанов" №24 и РПС Плевен, находяща се на път III-3004, Плевен - Ореховица.

Физическа, невъоръжена нощна охрана на 1/един/ обект: РПС Гулянци, находяща се в гр.Гулянци, ул."Г.С.Раковски" №63

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 421 817.76 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79711000 Überwachung von Alarmanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG314 Плевен / Pleven
Hauptort der Ausführung:

Област Плевен

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Охрана със СОТ на 19/деветнадесет/ обекта; физическа денонощна невъоръжена охрана на 2/два/обекта и физическа нощна охрана на 1/един/ обект.

II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 421 817.76 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Laufzeit in Monaten: 36
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Срокът на валидност на офертите е 12 месеца от датата определена за краен срок за подаване на офертите.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Участникът да притежава валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност или удостоверение по реда на Наредба № 8121з-610/2018г. и разрешение за ползване на индивид. определен ограничен ресурс и/или договор за комуникационни услуги; Да е реализирал мин. общ оборот в р-р не по-малко от 700 000лв. без ДДС, изчислен на база годишни обороти на участника и мин. оборот в р-р на 400 000лв. без ДДС в сферата на охранителни услуги; Да е изпълнил през последните три години поне две услуги идентични или сходни с предмета на поръчката; Да разполага с техническо оборудване, собствени или наети патрулни автомобили - 4бр и денонощен център за мониторинг; Да прилага с-ма за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO9001:2015; Да разполага с екип: 1/един/ ръководител охрана и 4/четирима/ охранители на обект с денонощна охрана и 2 /двама/ охранители на обект с нощна охрана, отговарящи на условията на чл.50 от ЗЧОД.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Възложителя отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице основанията по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1, т.3, т.4 и т.5 от ЗОП, както и за когото са налице основанията по чл.107 от ЗОП; участници, които са свързани лица по смисъла на пар.2, т.45 от ЗОП; Участник за когото са налице обстоятелствата по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛД, освен ако не е налице изключението по чл.4 от същия закон; Участник за когото са налице обстоятелствата по чл.69 от ЗПКОНПИ;

Участник за когото са налице основанията по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1, т.3, т.4 и т.5 от ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които да гарантират неговата надеждност.

Възложителя отстранява участник, който е подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.10)Identifizierung der geltenden nationalen Vorschriften für das Verfahren:
IV.1.11)Hauptmerkmale des Vergabeverfahrens:

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане "най-ниска цена" по чл.70, ал.2, т.1

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge / Schlusstermin für den Eingang von Interessenbekundungen
Tag: 25/02/2022
Ortszeit: 23:59
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Възложителят сключва писмен договор за поръчка с определения изпълнител, при условие, че при подписване на договора определеният изпълнител:

1.Представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл.10,ал.2 от ЗОП;

2.Представи документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване на процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, вкл. за третите лица и подизпълнителите, ако има такива;

3.Представи определената гаранция за изпълнение на договора;

4.Извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и постановено от възложителя в условията на обществената поръчка;

Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:

1. Откаже да сключи договор;

2. Не изпълни условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, или

3.Не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

За обезпечаване изпълнението на договора за обществената поръчка, избраният изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от общата цена на договора без ДДС. Гаранцията за обезпечаване на изпълнението, следва да бъде със срок на валидност 30 (тридесет ) дни след датата на изтичане на срока на договора.

Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:

1.Парична сума в размер на 5% от общата цена на договора, преведена по сметката на Възложителя: IBAN: BG52 UBBS 800 233 001 32934; BIC: UBBSFS, Банка ОББ АД – клон Плевен.

2. Безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение, издадена в полза на Възложителя (по образец на банката издател) покриваща размер от 5% от общата Цена на Договора без ДДС;

3. Застраховка в полза на Възложителя, която обезпечава задълженията на Изпълнителя за изпълнението на Договора с покритие в размер на 5% от Общата цена на Договора (по образец на застрахователя). Застраховката, следва да покрива риска от неизпълнение на задълженията по Договора от страна на Изпълнителя. Не се допуска застраховката да съдържа клаузи за разсрочено плащане на застрахователните вноски.

Участникът определен за изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/01/2022