Dienstleistungen - 532856-2019

11/11/2019    S217

Polen-Bydgoszcz: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2019/S 217-532856

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Bydgoszcz
Postanschrift: ul. Jezuicka 1
Ort: Bydgoszcz
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Postleitzahl: 85-102
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Woźniewska – Wydział Zamówień Publicznych
E-Mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Telefon: +48 525858046
Fax: +48 525858273

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bydgoszcz.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z audytem energetycznym i ekologicznym budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Grunwaldzkiej 13 w Bydgoszczy

Referenznummer der Bekanntmachung: WZP.271.11.2019.E
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z audytem energetycznym i ekologicznym budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Grunwaldzkiej 13 w Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ z załącznikami.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71220000 Architekturentwurf
71250000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
71242000 Entwurf und Gestaltung, Kostenschätzung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z audytem energetycznym i ekologicznym budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Grunwaldzkiej 13 w Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ z załącznikami.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 7
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Nie dotyczy

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nie dotyczy

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

-

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający, w oparciu o art. 22 ust. 1b uPzp, wymaga wykazania spełniania następujących warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

1) Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie, które polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej wielobranżowej: termomodernizacji i przebudowy lub termomodernizacji i modernizacji lub termomodernizacji i rozbudowy infrastruktury technicznej w budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego o kubaturze nie mniejszej niż 2.500 m3,

2) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą wchodziły w skład zespołu projektowego realizującego przedmiotowe zamówienie, a które posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach:

a) architektonicznej (bez ograniczeń),

b) konstrukcyjno-budowlanej (bez ograniczeń),

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (bez ograniczeń),

d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (bez ograniczeń),

e) instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

Przy czym osoby wymienione wyżej, a posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej oraz konstrukcyjno-budowlanej muszą posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej: termomodernizacji i przebudowy lub termomodernizacji i modernizacji lub termomodernizacji i rozbudowy budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego o kubaturze min. 2.500 m3.

Wyżej wymienione osoby powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (dalej uPb, tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.4.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do w/w, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a uPb.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Warunki umowy zostały zawarte w załączonym do SIWZ wzorze umowy – z tego względu, że Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach jak zawarte w załączonym do SIWZ wzorze umowy (art. 36 ust. 1 pkt. 16 uPzp).

2. Zmiana umowy w formie pisemnego aneksu może nastąpić na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 uPzp, w tym w przypadkach opisanych w pkt XVI.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 12/12/2019
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 09/02/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 12/12/2019
Ortszeit: 11:30
Ort:

Otwarcie ofert złożonych na platformie nastąpi w dniu 12.12.2019 r. o godz. 11.30 w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pok. nr 205. Otwarcie ofert na platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa uPzp (tzw. procedura odwrócona).

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 uPzp. Ewentualne zamówienia podobne będą obejmowały zwiększony zakres prac projektowych objętych zamówieniem oraz zostaną udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki; zawarcie umowy poprzedzone zostanie stosownym zaproszeniem do negocjacji oraz negocjacjami.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp,

2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, spośród okoliczności wymienionych w art. 24 ust. 5 uPzp pkt 1), 2) i 8) uPzp.

5. Warunki udziału w postępowaniu szczegółowo opisane zostały w pkt V.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp w następującym zakresie:

1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,

2) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia szczegółowo opisanych w pkt VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – zgodnie z zapisami pkt VI.1, VI.2, VI.3, VI.4, VII i X Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 1 350,00 PLN (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100).

Wniesienie wadium następuje w formie i na zasadach określonych w pkt VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Zamawiający żąda wskazana w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców (jeśli są znane).

10. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a i 4 uPzp, oraz nie stawia zastrzeżeń o których mowa w art. 36a ust 2 uPzp.

11. Zamawiający ustala następujące kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

1) Kryterium „cena” – C: znaczenie – 60 %.

2) Kryterium „okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady” – R: znaczenie – 10 %.

3) Kryterium „doświadczenie projektanta” – D: znaczenie – 30 %.

12. Termin wykonania zamówienia wynosi 7 miesięcy od daty zawarcia umowy, w tym:

1) 2 miesiące od daty zawarcia umowy – wykonanie i dostarczenie opracowań określonych w pkt 1 ppkt 1–5 i ppkt 7–10 załącznika do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”,

2) 4 miesiące od daty zawarcia umowy – wykonanie i dostarczenie opracowań określonych w pkt 1 ppkt 6 i ppkt 11 załącznika do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia”,

3) 6 miesięcy od daty zawarcia umowy – wykonanie i dostarczenie pozostałych opracowań określonych w pkt 1 ppkt 12–13 załącznika do SIWZ pn. „Opisu przedmiotu zamówienia”,

4) 7 miesięcy od daty zawarcia umowy – wykonanie i dostarczenie pozostałych opracowań określonych w załączniku do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia w przypadkach określonych w § 3 wzoru umowy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI uPzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
06/11/2019