Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 536300-2019

12/11/2019    S218

România-Cluj-Napoca: Sisteme de navigare şi de poziţionare globală (GPS sau echivalente)

2019/S 218-536300

Anunț de participare – utilități

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO14476722
Adresă: Str. Ilie Măcelaru nr. 28A, județ Cluj
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400380
Țară: România
Persoană de contact: Ioana Mihaiela Oltean
E-mail: mihaiela.oltean@distributie-energie.ro
Telefon: +40 264205435
Fax: +40 264205425
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.edtn.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 14506181
Adresă: Str. Mărăşeşti nr. 44, județ Prahova
Localitate: Ploiești
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100024
Țară: România
Persoană de contact: Mariana Corneanu
E-mail: Mariana.Corneanu@distributie-energie.ro
Telefon: +40 244405350
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.mnd.distributie-energie.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO14493260
Adresă: Str. Pictor Luchian Ştefan nr. 25
Localitate: Brașov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500193
Țară: România
Persoană de contact: Manica Vochin
E-mail: manica.vochin@distributie-energie.ro; petru.nastase@distributie-energie.ro; magdalena.lungu@distributie-energie.ro; cristina.sin@distributie-energie.ro; corina.pomirle... detalii pe www.e-licitatie.ro
Telefon: +40 268305320
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.sdeets.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul implică o achiziţie comună
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100266884
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Electricitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Echipamente de urmărire a flotei de vehicule rutiere și servicii conexe acestora

Număr de referinţă: 14476722/2019/1/DSC/DMF
II.1.2)Cod CPV principal
38112100 Sisteme de navigare şi de poziţionare globală (GPS sau echivalente)
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Scopul achizitiei este asigurarea urmaririi flotei auto cu ajutorul echipamentelor de urmarire, a unei aplicatii aferente si a serviciilor asociate acestora. Se vor oferta modulele GPS, modulele GSM si antenele aferente, intefata CAN, dispozitivele de identificare conducator auto (cu 2 carduri), servicii de mentenanta, carduri SIM cu abonament transmitere date si mentenanta, o aplicatie cu licenta pentru fiecare S.D.E.E. (filiala), o interfatare cu SAP si suport tehnic si mentenanta.

Nota: numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 12-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor cf. O.U.G. 107/2017.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 611 064.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71700000 Servicii de monitorizare şi de control
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Sediile si punctele de lucru ale Societatii de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A., Societatii de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud […] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima estimata a.c.: modul GPS, modul GSM si antene aferente: 1 209 buc.; interfata CAN: 1 209; dispozitiv identificare conducator auto: 1 209; mentenanta echipamente post garantie: 518 interventii; card SIM cu abonament transmitere date si mentenanta: 9 672 (1 209 x 8), o aplicatie cu licenta pentru o filiala: 1 licenta; 1 interfatare SAP: 1; suport tehnic si mentenanta: 96 luni/licenta. Cantitate maxima estimata a.c.: modul GPS, modul GSM si antene aferente: 1 599 buc.; interfata CAN: 1 599; dispozitiv identificare conducator auto: 1 599; mentenanta echipamente post garantie: 680 interventii; card SIM cu abonament transmitere date si mentenanta: 1 2792 (1 599 x 8), o aplicatie cu licenta pentru fiecare filiala: 3 licente; interfatare SAP: 3; suport tehnic si mentenanta: 288 luni/licenta . Cantitate minima estimata c.s.: modul GPS, modul GSM si antene aferente: 1 buc.; interfata CAN: 1; dispozitiv identificare conducator auto:1; mentenanta echipamente post garantie: 1 interventie; card SIM cu abonament transmitere date si mentenanta: 1, o aplicatie cu licenta pentru fiecare filiala: 1 licenta; 1 interfatare SAP: 1; suport tehnic si mentenanta: 12 luni/licenta. Cantitate maxima estimata c.s.: modul GPS, modul GSM si antene aferente: 167 buc.; interfata CAN: 167; dispozitiv identificare conducator auto: 167; mentenanta echipamente post garantie: 14, interventie; card SIM cu abonament transmitere date si mentenanta: 167, 1 aplicatie cu licenta pentru fiecare filiala: 2 licente; 1 interfatare SAP: 2; suport tehnic si mentenanta: 24 luni/licenta. Se estimeaza ca va fi incheiat cel mult 1 contract subsecvent/an. Valoarea celui mai mare contract subsecvent este estimata la 150 431,50 EUR. Valoare minima estimata acord-cadru: 378 279 EUR, valoarea maxima estimata a acordului-cadru: 611 064 EUR. Acordul-cadru se va incheia cu 1 singur operator economic, contractele subsecvente urmand sa fie incheiate la nivelul fiecarei societati S.D.E.E.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Durata de garanție a echipamentelor / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 96
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 177 din Legea 99/2016. Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului sau tertului sustinator;

2) Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 178 din Legea 99/2016. Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului sau tertului sustinator;

3) Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 180 din Legea 99/2016. Se va completa cerinta corespunzatoare in

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului sau tertului sustinator.

Nota cerinta 1, 2, si 3: documentele justificative care fac dovada neincadrarii in situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178, 180 din Legea 99/2016 urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (ne referim la cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute de lege); certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), la momentul depunerii acestora, dupa caz documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale; alte documente edificatoare, dupa caz;

4) Declaratii conf. art. 73/Legea 99/2016, care vor fi prezentate de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat ,subcontractant si tert sustinator) odata cu depunerea DUAE. Persoanele din cadrul entitatii contractante cu functii de decizie referitoare la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:

1) din partea Societatii de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.:

— ing. Emil Merdan, director general,

— ing. ec. Dora Fataceanu, director Divizia Servicii Comune,

— ing. Adrian Gabriel Margin, director Divizia Dezvoltare Retea,

— cons. jr. Luminita Abrudan, director Dep. Juridic si Control General,

— ec. Alina Ursu, sef Birou Disciplina Contractuala,

— ing. Mihaiela Oltean, director Dep. Achizitii si Logistica,

— ec. Daniela Elena Quai, Serviciul Achizitii Lucrari,

— ing. Lucian Popa, Serviciul Achizitii Bunuri si Servicii,

— ing. Alexandru Macarie, dir. Dep. Manag. Flotei S.D.E.E. T.N.,

— ing. Radu Mihai Risca, Dep. Managementul Flotei S.D.E.E. T.N.;

2). din partea Societatii de Distributie a Energieie Electrice Transilvania Sud S.A.:

— ing. Mustafa Sinan, director general,

— ing. Dragos Eduard Staicu, director general adj.,

— ec. Monica Mariana Radulescu, director Divizia Servicii Comune,

— ing. Alexandru Nine, director Divizia Dezvoltare Retea,

— ing. Elena Pastrascu, director Dep. Achizitii si Logistica,

— cons. juridic Mihaela Carmen Hosu, Dep. Control General S.D.E.E. T.S.,

— Flaviu Teodor Bulea, sef Serviciul Administrare Flota S.D.E.E. T.S.;

3) din partea Societatii de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord:

— ing. Branescu Valentin, director general,

— ec. Vlad Ionut Bogdan, director Divizia Servicii Comune S.D.E.E. M.N.,

— ing. Ilie Marin, director Divizia Dezvoltare Retea,

— cons. jr. Monica Borlovan, director. Dep. Juridic si Control General,

— ing. Valentin Stefan Lixandru, director Dep. Achizitii si Logistica S.D.E.E. M.N.,

— ing. Cornel Soare, sef Serviciu Managementul Flotei S.D.E.E. M.N.

Nota**: ofertantii straini vor prezenta init […] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa prezinte o lista a principalelor livrari de produse din ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt entitati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca a livrat produse similare supuse achizitiei/a prestat servicii cu asigurarea produselor similare cu obiectul contractului, a caror valoare cumulata este de cel putin 93 600 EUR fara TVA. Experienta similara trebuie sa priveasca livrări echipamente/sisteme de urmărire a flotei auto cu prestare servicii de monitorizare şi/sau servicii de monitorizare a flotei auto cu asigurarea de echipamente adecvate. Experienta similara se confirma prin prezentarea de certificate/documente de buna executie semnate de beneficiar, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati. Cerinta se considera indeplinita prin prezentarea unui contract sau cumul de contracte distincte.

Proportia de subcontractare. In cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, se va prezenta acordul de subcontractare in vederea participarii la procedura de achizitie. Ofertantul va specifica: numele societatii subcontractante (daca este cazul), partile din contract indeplinite de subcontractanti. DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Operatorii economici participanti la procedura vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate la solicitarea entitatii contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar al evaluarii ofertelor. Pentru echivalenta valutara, se va considera cursul mediu anual.

Operatorii economici participanti la procedura vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti, asociati, terti sustinatori. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar al evaluarii ofertelor.

III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

1) Ofertantul trebuie sa constituie garantia de participare in cuantum de 6 110 EUR. Garantia se va constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii si va avea valabilitate pe toata durata de valabilitate a ofertei de 4 luni de la data limita de primire a ofertelor. Contul de constituire a garantiei de participare este RO07 BTRL 0130 1202 8915 30XX, deschis la Banca Transilvania Sucursala Cluj-Napoca;

2) Garantia se va depune in SEAP pana la termenul limita de depunere a ofertelor, avand in vedere ca procedura este online;

3) Conform art. 43 alin. (1), lit. a), b), c) din Hotararea Guvernului nr. 394/2016, entitatea contractanta are obligatia de a retine garantia de participare, atunci cand ofertantul se afla in oricare dintre urmaroarele situatii:

(a) isi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia,

(b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in termenul prevazut la art. 45 alin. (3),

(c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul sectorial in perioada de valabilitate a ofertei;

4) Restituirea garantiei de participare se face conform art .44 din Hotararea Guvernului nr. 394/2016.

Garantia de buna executie este 10 % din pretul contractului fara TVA. Mod de constituire a garantiei de buna executie a contractului:

1) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii, care devin anexa la contract; valabilitatea acestora va acoperi întreaga durata a contractului;

2) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. În acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la o banca agreata de ambele parti; ofertantul va specifica în oferta modul în care se va constitui garantia de buna executie.

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
În cazul acordurilor-cadru – justificarea oricărei durate care depăşeşte opt ani:

Deoarece nu sunt inf.certe cu priv.la cant.totală ce urm.să fie achiziṭionată, urmând ca necesitatea să se formeze ad-hoc, neputând fi anticipată cu precizie anvergura necesităṭii,se va încheia un ac pe perioadă de 8 ani, frecvența c.s. fiind de cel mult un contract/an. Durata de 8 ani a ac este justificată si de:1) un nr.considerabil de echipamente care trebuie m... detalii pe www.e-licitatie.ro

IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 16/12/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 16/04/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 16/12/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1) Durata de furnizare si prestare a serviciilor asociate este cea impusa de entitatea contractanta prin documentatia de atribuire din considerente de eficienta a utilizarii fondurilor;

2) Insusirea clauzelor obligatorii a contractului este conditie de acceptare a ofertei. Pentru clauzele specifice ale modelului de contract se pot depune amendamente pana la termenul limita de solicitare de clarificari. Amendamentele depuse ulterior acestui termen nu vor mai fi luate in considerare;

3) Ofertantul nu are dreptul de a retrage oferta sau/si documentele care o insotesc, în perioada de valabilitate a acesteia, sub sanctiunea pierderii garantiei de participare constituita;

4) Raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participa la procedura vor fi completate in SEAP in mod direct, dupa autentificare, de catre fiecare participant;

5) Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la sectiunea „Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr.99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica;

6) In cazul ofertelor cu punctaje egale situate pe primul loc, departajarea se va face dupa factorul pret, iar in cazul in care si preturile vor fi egale, pentru departajare, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la sectiunea „Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante;

7) In cazul unei asocieri desemnate castigatoare a procedurii, aceasta se va legaliza la notariat pana la semnarea contractului.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Art. 8 din Legea 101/2016 – 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal. Data luarii la cunostinta este data publicarii doc. de atribuire in SEAP.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Departamentul Achiziții și Logistică
Adresă: Str. Ilie Măcelaru nr. 28A
Localitate: Cluj-Napoca
Cod poștal: 400380
Țară: România
E-mail: mihaiela.oltean@distributie-energie.ro
Telefon: +40 264205435
Fax: +40 264205425
Adresă internet: www.edtn.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
08/11/2019