Bauleistung - 536438-2018

06/12/2018    S235    - - Werken - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Nederland-Hilversum: Uitwerken van gegevens

2018/S 235-536438

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Hilversum
371795087
Dudokpark 1
Hilversum
1217 JE
Nederland
Contactpersoon: Obbe Wassenaar
Telefoon: +31 629583131
E-mail: inkoop@hilversum.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hilversum.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Smart City Platform Gemeente Hilversum

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72300000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbesteding betreft de realisatie van een Smart City Platform in en samen met de gemeente Hilversum.

Het Smart City Platform zien wij als een van de middelen om van Hilversum een Smart City te maken. Gebruikers van het Smart City Platform zijn de inwoners, bedrijven en de gemeente. Het Smart City Platform draagt als middel expliciet bij aan het verzamelen, beschikbaar stellen van data op een dataplatform. Hiertoe kunnen data uit en over de stad worden verzameld, waarbij het Smart City Platform toegang tot en onderhoud van de noodzakelijke fysieke infrastructuur biedt. We voorzien dat enkel het beschikbaar stellen van data niet resulteert in nieuwe diensten. Data wordt daarom niet alleen beschikbaar gesteld, maar dienstontwikkeling wordt gestimuleerd.

In het onderdeel documenten is een uitgebreidere projectbeschrijving opgenomen.

.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45300000
32400000
32500000
51000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
NUTS-code: NL327
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hilversum

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Samengevat bestaat het Smart City Platform uit drie onderdelen:

1. Dienstontwikkeling en diensteninnovatie

2. Data platform

3. (Groeimodel voor) stadsbrede Smart City infrastructuur, waaronder bijv. opstelpunten en waar nodig stroomvoorziening en connectiviteit.

In de Aanbesteding is de gemeente Hilversum op zoek naar een partner die het Smart City Platform mee ontwerpt, realiseert, onderhoudt, door ontwikkelt en exploiteert, samen met de gemeente, bewoners, ondernemers en kennisinstellingen. Gezien de diversiteit aan benodigde expertise kunnen wij ons voorstellen dat de partner bestaat uit een consortium van partijen.

.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
07/01/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/12/2018