Bauleistung - 536673-2018

06/12/2018    S235    - - Bauleistung - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Bulgarien-Blagoevgrad: Bauarbeiten

2018/S 235-536673

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Obshtina Blagoevgrad
000024695
pl. „Georgi Izmirliev“ No. 1
Blagoevgrad
2700
Bulgarien
Kontaktstelle(n): Silviya Mihaylova — starshi yuriskonsult „Obshtestveni porachki“
Telefon: +359 867788
E-Mail: skoleva@blgmun.com
Fax: +359 884451
NUTS-Code: BG413

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.blgmun.com

Adresse des Beschafferprofils: https://blagoevgrad.imeon.bg/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=bu2LYieQrB4%3d

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Ремонт на покрив на храм „Св. Архангел Михаил“, с. Логодаж“

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Настоящата обществена поръчка включва изпълнение на следните видове строително-монтажни работи на обекта, а именно „Ремонт на покрив на храм „Св. Архангел Михаил“, с. Логодаж“:

1. демонтаж на керемиди — 180 м2;

2. демонтаж, доставка и монтаж на нова дървена покривна конструкция — 0,85 м3;

3. почистване на разтвор от дъсчена обшивка при ремонт — 180 м2;

4. доставка и монтаж на изолационно полиетиленово покритие — 180 м2;

5. препокриване с керемиди — 180 м2;

6. събиране, пренасяне и натоварване на строителни отпадъци — 2,10 м3.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG413
Hauptort der Ausführung:

гр. Благоевград

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 и чл. 110, ал. 1, т. 4 от ЗОП възложителят прекратява настоящата обществена поръчка, предвид това че са налице основанията на чл. 110, ал. 1, т. 4 от ЗОП, а именно: възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Dringende Gründe im Zusammenhang mit für den öffentlichen Auftraggeber unvorhersehbaren Ereignissen, die den strengen Bedingungen der Richtlinie genügen
Erläuterung:

С оглед предмета на настоящата ОП, отнасяща се за обект „Ремонт на покрив на храм „Св. Архангел Михаил“, с. Логодаж“, който касае ремонт на покрив на обект, и предвид настъпилите „изкл. обстоятелства“ по см. на §2, т. 17 от ДР на ЗОП, предизвикани от непридвидими за възложителя събития, а именно природно бедствие, чрез влошилите се метеорологични условия и обилните снеговалежи на територията на община Бл-град в периода от 18.11.2018—19.11.2018 г., възникна конкретна необходимост от неотложно възлагане на поръчката. Извършена е проверка на място, като е констатирано, че е необходимо да бъдат предприети незабавни действия по възстановяване на покрива, изразяващи се в демонтаж на керемиди, демонтаж, доставка и монтаж на нова дървена покривна конструкция, почистване на разтвор от дъсчена обшивка при ремонт, доставка и монтаж на изолационно полиетиленово покритие, препокриване с керемиди, събиране, пренасяне и натоварване на строителни отпадъци. Вземайки предвид, че храм „Св. Архангел Михаил“ е православна църква, в която се извършват ежедневно служби, и предвид наближаването на голям християнски празник, то е недопустимо интериорното оформление на храма да бъде повредено поради неблагоприятните атмосферни условия. В случая е налице събитие от извънреден х-р и конкретна необходимост от неотложни действия за избор на изпълнител за възстановяване и извършване ремонт на покрива на храма с цел предотвратяване на възникналата опасност и осигуряване нормалното функциониране на храма, а ненавременното изпълнение на покривните СМР би довело до непосредствено застрашаване на живота и здравето на посетителите на храма. Наред с горното следва да се отбележи, че възникналата ситуация не е била предвидима за възложителя, нито е в резултат от негови д-вия или безд-вия, а е причинена от обст-ва, които са извън неговата воля и въпреки положената от него дължима грижа. Видно от гореизложените факти, обстоятелствата, с които се обосновава наличието на неотложност. не се дължат на възложителя, а обилните снеговалежи, довели до протичане на покрива, обект на поръчката, са непредвидени за възложителя и не са продиктувани от неговото поведение — д-вия или безд-вия. В случая разп. на чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП е приложима поради факта, че е налице наличие на следните кумулативни полож. предпоставки: възникнала необх. от неотложни д-вия, настъпване на изкл. обст-ва, посл-те не могат да бъдат преодолени при спазване на сроковете за открита или ограничена процедура или процедура на договаряне, а обоснованата неотложност не се дължи на възложителя.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Настоящата обществена поръчка е открита с решение № РП-67/19.11.2018 г. на кмета на община Благоевград, публикувано в РОП на 19.11.2018 г. по реда на договаряне без предварително обявление на основание чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП. На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 и чл. 110, ал. 1, т. 4 от ЗОП настоящата обществена поръчка е прекратена с решение № ПП-00-21/21.11.2018 г. на кмета на община Благоевград, влязло в законна сила, предвид това че са налице основанията на чл. 110, ал. 1, т. 4 от ЗОП, а именно: възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор. Поканеният участник „Стилстрой-М“ ООД не е представил оферта за участие, а с писмо с вх. № 69-00-1093/21.11.2018 г. от управителя на дружеството е изразен писмен отказ от сключване на договор с предмет „Ремонт на покрив на храм „Св. Архангел Михаил“, с. Логодаж“. Поканеното дружество е единствен участник, поради което не е налице възможност участник, класиран на второ място, да бъде определен за изпълнител.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarien
Telefon: +359 29884070
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки жалба може да се подава в 10-дневен срок от: изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 — срещу решението за откриване на процедурата, решението за създаване на квалификационна система и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от получаването на решенията за прекратяване на процедура съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „д“ от Закона за обществените поръчки.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/12/2018