Lieferungen - 536765-2018

06/12/2018    S235    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Verhandlungsverfahren (competitive procedure with negotiation) 

Dänemark-Aalborg: Rundfunk- und Fernsehgeräte, Kommunikations- und Fernmeldeanlagen und Zubehör

2018/S 235-536765

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Region Nordjylland
29190941
Niels Bohrs Vej 30
Aalborg Øst
9220
Dänemark
Kontaktstelle(n): Ole Hansen
E-Mail: ole.hansen@rn.dk
NUTS-Code: DK05

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.rn.dk

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ahfdifyqyy
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udbud af terminaler

Referenznummer der Bekanntmachung: 2018-032628
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32000000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Rammeaftale om levering af terminaler, tilbehør og tilknyttede services.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32250000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK05
Hauptort der Ausführung:

Region Nordjylland.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Region Nordjylland udbyder med denne udbudsbekendtgørelse en rammeaftale omfattende terminaler, tilbehør og tilknyttede services.

Terminalerne skal anvendes til brug på alle regionens opgaveområder, herunder til Region Nordjyllands somatiske hospitaler, psykiatrien, specialinstitutioner og administrative funktioner. Da en del af terminalerne skal anvendes på vitale områder indenfor sundhedssektoren, indeholder kravspecifikationerne høje krav til leveringssikkerhed og til reparationsydelser.

Rammeaftalen omfatter overordnet beskrevet:

— Terminaler til brug for mobiltelefoni og mobilt bredbånd. Sortimentet vil bl.a. omfatte peaturephones, smartphones og tablets,

— Tilbehør til terminaler - herunder eksempelvis panserglas, covers, opladere m.m,

— Serviceydelser i relation til ovenstående, bl.a. fejlafhjælpning og reparationsydelser.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Kunden kan ensidigt vælge at forlænge kontraktperioden med ét (1) år.

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 4
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Ved begrænsning af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud, lægges der vægt på bedst mulige erfaring med sammenlignelige leverancer inden for de seneste 3 år, hvor størrelsen af den enkelte kunde, målt på antal ansatte omfattet af den enkelte reference, vil blive tillagt væsentlig vægt.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Kunden kan ensidigt vælge at forlænge kontraktperioden med ét (1) år.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

A) Ad punkt 1.3) Al kommunikation, herunder spørgsmål til udbudsmaterialet, skal ske via iBinder.

B) Ad pkt. II.2.7) Kontraktens varighed er angivet fra tidspunktet for kontraktens underskrift.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ansøger skal som en del af sin anmodning om prækvalifikation aflevere et "fælles europæisk udbudsdokument" (også kaldet "ESPD"), hvori ansøger skal afgive erklæring om følgende forhold:

— Hvorvidt ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1-3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger, hvidvaskning, børnearbejde, ubetalt gæld mv.), og

— Hvorvidt ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 136 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om interessekonflikter, konkurrencefordrejning, groft urigtige oplysninger mv.), og

— Hvorvidt ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (vedrørende konkurs, insolvens- eller likviditetsbehandling, rekonstruktion, indstillet erhvervsvirksomhed og lignende situationer).

Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen og/eller tekniske/faglige formåen (f.eks. underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD som omfatter ovennævnte erklæringer.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøger skal som en del af sin anmodning om prækvalifikation aflevere et "fælles europæisk udbudsdokument" (også kaldet ESPD), hvori ansøger skal afgive erklæringer om følgende forhold:

1) Ansøgers samlede omsætning i sit seneste afsluttede regnskabsår;

2) Ansøgers soliditetsgrad. Ved soliditetsgrad forstås: Soliditetsgrad (%) = egenkapital / samlede aktiver x 100.

Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis ansøger baserer sig på en støttende enhed (underleverandør), kan mindstekravet om samlet årlig omsætning opfyldes ved at lægge ansøgers egen omsætning sammen med de forpligtede støttende enheder, som stiller deres økonomiske/finansielle kapacitet til rådighed. Mindstekravet om nøgletal kan opfyldes ved, at enten ansøger selv eller en støttende enhed dokumenterer det krævede nøgletal.

Hvis ansøgeren er en sammenslutning (konsortium), kan mindstekravet om samlet årlig omsætning opfyldes ved at lægge konsortiets samlede omsætning til grund. Mindstekravet om nøgletal kan opfyldes ved, at én konsortiedeltager kan dokumentere det krævede nøgletal.

Vær opmærksom på, at der vil blive krævet solidarisk hæftelse, dvs. at ansøgeren og den enhed ansøgeren baserer sig på, skal hæfte solidarisk for kontraktens gennemførelse.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

- Det er et minimumskrav, at ansøger i sit seneste afsluttede regnskabsår kan dokumentere en omsætning på minimum 20 000 000 DKK,

- Det er et minimumskrav, at ansøger i sit seneste afsluttede regnskabsår har haft en soliditetsgrad på minimum 15%.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøger skal som en del af sin anmodning om prækvalifikation aflevere et "fælles europæisk udbudsdokument" (også kaldet ESPD), hvori ansøger skal angive følgende:

1) Fremlæggelse af en liste over væsentlige sammenlignelige leverancer, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de seneste 3 år. Ved sammenlignelige leverancer skal forstås kontrakter om levering af mobilterminaler og tilbehør, jf. beskrivelsen i udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år med beskrivelse af kunde, antal ansatte hos kunden, der er omfattet af aftalen (referencen), leverancen (produkter), kontraktperiode (ophørt eller igangværende) og kontaktperson hos kunden.

Der gøres særligt opmærksom på, at ansøger ved udfyldelsen af sine referencer i ESPD i feltet "Beskrivelse" skal sørge for, at beskrivelsen af de enkelte referencer er fyldig og fyldestgørende, således at ordregiver kan vurdere referencerne i forhold til, hvorvidt og i hvilket omfang de er udtryk for tilsvarende leverancer.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af kontrakten, Skal de pågældende dele af kontrakten udføres af den enhed, som ansøgeren baserer sin ansøgning på, jf. udbudslovens § 144, stk. 3.

Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD som omfatter ovennævnte referencer.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen (f.eks. underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD som omfatter ovennævnte referencer.

Vær opmærksom på, at det vil blive krævet, at den enhed, som stiller sine referencer til rådighed, faktisk udfører disse ydelser ved kontraktens gennemførelse.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Det er et minimumskrav, at ansøger kan dokumentere minimum én sammenlignelig leverance (gennemført eller igangværende) inden for de seneste 3 år.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse for kontraktens gennemførelse og udpege en fælles befuldmægtiget bland de solidarisk hæftende deltagere.

Såfremt kontrakten tildeles en aktør, der baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (jf. punkt III.1.2), skal hver enkelt af disse enheder påtage sig solidarisk hæftelse for kontraktens gennemførelse, jf. udbudslovens § 144, stk. 6.

Kontrakten indeholder særlige betingelser for kontraktens gennemførelse. Nærmere oplysninger fremgår af udbudsmaterialet.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.5)Angaben zur Verhandlung
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 11/01/2019
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 14/02/2019
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling, hvilket indebærer, at virksomheder, der ønsker at deltage i udbudsprocessen og forhandlingerne først skal anmode om prækvalifikation. Anmodning om prækvalifikation skal udarbejdes på baggrund af de i del III.1) angivne betingelser for deltagelse og skal indeholde de oplysninger, erklæringer m.v., der efterspørges i punkt III.1.1), III.1.2) og III.1.3). Oplysningerne afgives ved udfyldelse af ESPD via eESPD (xml-fil). Se nærmere udbudsmaterialets dokument 01 -Vejledning til prækvalifikation;

2) Fristen i punkt IV.2.2) er fristen for modtagelse af anmodning om prækvalifikation. Fristen for modtagelse af indledende tilbud er fastsat i udbudsmaterialet;

3) Hver ansøger kan alene indsende én anmodning om prækvalifikation;

4) Anmodning om prækvalifikation skal uploades i iBinder - link fremgår af punkt I.3). Anmodning kan ikke afgives andetsteds;

5) Nærværende udbud gennemføres parallelt med udbud af telefoni. For oplysninger om dette udbud henvises til den offentliggjorte udbudsbekendtgørelse for udbud af telefoni;

6) Dokumentation:

Ad pkt. III.1.1). Som bevis for at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 eller 3, eller § 137, stk. 1, nr. 2 fremlægges: Et uddrag fra relevant register, certifikat eller tilsvarende dokument(er) udstedt af kompetent myndighed. For danske tilbudsgivere kan dokumentationskravet opfyldes ved fremlæggelse af serviceattest, der ikke må være udstedt mere end 6 måneder før fremlæggelsestidspunktet.

Ad pkt. III.1.2). Som dokumentation for tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen fremlægges seneste godkendte årsrapport eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, hvis ikke ordregiver kan tilgå disse oplysninger via en offentlig tilgængelig kilde (CVR.dk eller lignende).

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på anden enhed for at dokumentere økonomisk og finansiel formåen, skal den anden enhed fremlægge dokumentation for, at enheden stiller den pågældende omsætning til rådighed, og påtager sig solidarisk hæftelse, hvis virksomheden tildeles kontrakten.Virksomheden skal endvidere fremlægge den ovenstående dokumentation for § 135, og § 137, stk. 1. nr. 2. Støtteerklæring er vedlagt som en del af udbudsmaterialet.

Såfremt ansøger er et konsortium, skal den enkelte virksomhed skal fremlægge den ovenstående dokumentation for § 135, og § 137, stk. 1. nr. 2. Endvidere skal konsortieerklæring udfyldes og underskrives. Konsortieerklæringen er vedlagt som en del af udbudsmaterialet.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Dänemark
Telefon: +45 35291095
E-Mail: klfu@erst.dk

Internet-Adresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Klage skal være indgivet inden udløb af de klagefrister, der er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud.

En virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. lovens § 7, stk. 1.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, jf. lovens § 7, stk. 1, nr. 1.

Senest samtidigt med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiverens om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dänemark
Telefon: +45 41715000
E-Mail: kfst@kfst.dk

Internet-Adresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/12/2018