Lieferungen - 536812-2018

06/12/2018    S235    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Sofia: Elektrizität

2018/S 235-536812

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
„UMBAL „Tsaritsa Yoanna“ — ISUL EAD
831605806
ul. „Byalo more“ No. 8
Sofiya
1527
Bulgarien
Kontaktstelle(n): Rumyana Doganova
Telefon: +359 29432106
E-Mail: dogovori@isul.eu
Fax: +359 29432279
NUTS-Code: BG411

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.isul.eu

Adresse des Beschafferprofils: www.isul.eu/Profil_na_kupuvacha.htm

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.isul.eu/Obsht_porachki/obsht_porachki_124.html
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09310000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ ЕАД. Обхватът на поръчката е доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ ЕАД, гр. София, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 495 000.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09310000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411
Hauptort der Ausführung:

гр. София, ул. „Бяло море“ № 8, „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ ЕАД

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ ЕАД. Обхватът на поръчката е доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ ЕАД, гр. София, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 495 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП се предвиждат следните възможности за изменение на договора:

1. При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие до сключването на нов договор, но не повече от 3 месеца. Стойността на договора се определя, като предложената цена е за изпълнение на поръчката за 12 месеца, но тази стойност може да се увеличи с до 1/4 (една четвърт) за обезпечаване изпълнението на договора по предвидената опция за изменение на договора, като по този начин се формира максималната стойност на договора.

2. Възложителят може да пристъпи към разходването на максималната стойност на договора и преди изтичането на 12-те месеца, в случай че бъде изчерпано прогнозното количество вследствие на увеличено потребление на електрическа енергия.

3. Договорената цена за 1 кWh нетна активна електрическа енергия може да се изменя на основание изменение на държавно регулирани цени, правещо невъзможно изпълнение на договора при договорените условия.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Прогнозната стойност, посочена в раздел II.2.6), е максималният финансов ресурс, определен от възложителя за изпълнение на обществената поръчка за обособената позиция. Оферти, надвишаващи посочената стойност, ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

С критериите за подбор се определят минималните изисквания за допустимост на офертите. Участниците декларират съответствието си с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.

Участникът трябва да е регистриран като търговец по българското законодателство или по законодателство на държава — членка на Европейския съюз, или държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и да е лицензиран като търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група в съответствие с чл. 58, ал. 1, т. 3 от ПТЕЕ във връзка с чл. 39, ал. 5 от ЗЕ.

Участникът следва да притежава лицензия, издадена от КЕВР, за търговия с електрическа енергия, включваща и дейността „координатор на стандартна балансираща група“ или негов еквивалент съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

Участникът следва да е регистриран в Регистър на търговските участници, регистрирани като координатори на стандартни балансиращи групи, на ЕСО ЕАД със статус „активен“.

За доказване на съответствието с посочените изисквания участниците следва да посочат необходимата информация в т. 1) на таблица А „Годност“, част IV „Критерии за подбор“ на еЕЕДОП (№ на съответната лицензия, издадена от КЕВР, и EIC кода в Регистър на координаторите на стандартни балансиращи групи на ЕСО ЕАД).

Преди сключване на договора на основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП участникът, определен за изпълнител, предоставя доказателства за декларираното (заверено копие от лицензия, издадена от КЕВР, и декларация — свободен текст, с която се декларира, че участникът е регистриран в Регистъра на координаторите на стандартни балансиращи групи на ЕСО ЕАД с посочване на EIC код.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Възложителят не поставя изисквания за икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1) Участниците следва да са изпълнили доставки, идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, като доставката е „идентична или сходна“ по предмет, когато предметът ѝ е доставка на електрическа енергия, а е „идентична или сходна“ по обем, когато са изпълнени количествата, обявени като прогнозни от възложителя.

За доказване на съответствието с посоченото изискване участниците следва да посочат необходимата информация (брой на изпълнените доставки, датите на договорите, предмета на договорите, получателите на доставките) в част IV „Критерии за подбор“, буква В, т. 1б на ЕЕДОП.

2) Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, сертифицирана по EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват „Търговия с електрическа енергия“.

За доказване на съответствието с това изискване участниците следва да посочат необходимата информация за прилаганата система за управление на качеството при изпълнение на поръчката в таблица Г „Стандарти за осигуряване на качеството“, част IV „Критерии за подбор“ на еЕЕДОП.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1) Участниците трябва да са изпълнили през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 доставка с предмет, идентичен с този на поръчката, и обем не по-малък от 3 000 МWh за 1 година.

На основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП участникът, определен за изпълнител, предоставя преди сключване на договора доказателства (удостоверение за добро изпълнение или договор или посочване на публичен регистър, съдържащ информация, изпълнен договор) за извършените доставки.

2) Участниците трябва да притежават сертификат EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват „Търговия с електрическа енергия“.

На основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП участникът, определен за изпълнител, предоставя преди сключване на договора заверено копие от сертификат EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват „Търговия с електрическа енергия“.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Прогнозното потребление на възложителя за 12-месечен период е 3 000 МWh, в т.ч. 2 200 МWh СрН и 800 МWh НН. Договорът се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца и започва да се изпълнява от датата на регистрация на първия график за доставка. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от общата прогнозна стойност на договора без ДДС. Условията и срокът за задържане и освобождаването и се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. Плащането се извършва по банков път, отложено до 60 дни след получаване и потвърждаване на фактурата за реално доставеното през отчетния календарен месец отчетено и документирано количество електрическа енергия. Условието е съобразено с разпоредбата на чл. 3, ал. 5 на Закона за лечебните заведения и чл. 303а, ал. 2 на Търговския закон. Средствата се осигуряват от приходи по договор с НЗОК.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 09/01/2019
Ortszeit: 16:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 4 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/01/2019
Ortszeit: 10:00
Ort:

Заседателната зала на изпълнителния директор

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

А. Изисквания към участниците по чл. 54, ал. 1 от ЗОП:

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а—159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194—217, чл. 219—252, чл. 253—260, чл. 301—307, чл. 321, 321а и чл. 352—353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301—305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Б. Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП се прилагат за всеки член на обединението.

В. Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП се прилагат за всеки от тях.

Г. Изисквания към участниците по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП:

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:

— обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице — се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

— доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на 100 от стойността или обема на договора.

Д. Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, изискванията по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП се прилагат за всеки член на обединението.

Е. Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП се прилагат за всеки от тях. Информацията относно основанията за задължително отстраняване участниците следва да посочат в част III „Основания за изключване“ на еЕЕДОП.

Възложителят отстранява от процедурата и:

— участници, които са свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП,

— участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, освен ако не са налице условията по чл. 4 от същия,

— участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ.

Информацията относно липсата или наличието на тези обстоятелства се посочва в част III, раздел Г от еЕЕДОП. За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя документите, посочени в чл. 58, ал. 1 от ЗОП.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarien
Telefon: +359 29884070
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Сроковете, посочени в чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/12/2018