Lieferungen - 536983-2018

06/12/2018    S235    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Delft: Vervoersmaterieel en bijbehorende producten

2018/S 235-536983

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA
27336380
Schieweg 99
Delft
2627 AT
Nederland
Contactpersoon: Peter Verhagen
Telefoon: +31 630003429
E-mail: p.verhagen@midwaste.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.midwaste.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=101215

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering bedrijfswagens tot 3 500kg voor BuHa bv Doetinchem

Referentienummer: 2018/MW/PV/08
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Aanbesteding met een Europese openbare procedure inzake de levering van bedrijfswagens <3 500kg ten behoeve van Buha bv te Doetinchem.

De opdracht betreft het leveren van een bedrijfswagen tot 3 500kg, type Chassis dubbel cabine 'groot' inclusief een reparatie & Onderhoudscontract (optioneel). De afnameprognose is 7 stuks.

Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een raamovereenkomst met 1 leverancier/merkdealer voor een periode van twee(2) jaar met een optie tot verlenging van twee (2) maal één (1) jaar. De ingangsdatum van de Raamovereenkomst is 15.11.2018.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 650 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Doetinchem

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Opdracht betreft het leveren van een bedrijfswagen tot 3 500kg, type Chassis dubbel cabine 'groot' inclusief een reparatie & Onderhoudscontract (optioneel). De afnameprognose is 7 stuks.

Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een raamovereenkomst met 1 leverancier/merkdealer voor een periode van twee(2) jaar met een optie tot verlenging van twee (2) maal één (1) jaar. De ingangsdatum van de Raamovereenkomst is 15.11.2018.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Leveranciers en productperformance / Weging: 66,67
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit voertuig / Weging: 33,33
Prijs - Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 168-382167
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Levering bedrijfswagens tot 3 500kg voor BuHa bv Doetinchem

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Wensink Automotive BV
Zwolle
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 650 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Zutphen
Zutphen
Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/12/2018