Lieferungen - 536985-2018

06/12/2018    S235    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Meppel: Draagbare computers

2018/S 235-536985

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stad en Esch
402154957
Ezingerweg 52
Meppel
7943 AZ
Nederland
Contactpersoon: Danny Weiss
Telefoon: +31 622130806
E-mail: danny.weiss@hetnic.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.stadenesch.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de levering van ICT hardware ten behoeve van Stichting Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe (Stad & Esch)

Referentienummer: EG.181008/DW
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze Europese aanbesteding is het afsluiten van een raamovereenkomst met een leverancier voor het leveren van ICT hardware en bijbehorende software. De opdracht bestaat uit een initiële levering van circa 250 laptops, in september 2018 bestemd voor docenten van Stad & Esch. De raamovereenkomst gaat in op een nader te bepalen datum in de nazomer van 2018 en heeft een looptijd van 4 jaar. Dit ten behoeve van eventuele aanvullende opdrachten (deze zullen beperkt in omvang zijn).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL133
Voornaamste plaats van uitvoering:

Meppel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De leverancier met wie de raamovereenkomst wordt afgesloten dient de volgende categorieën ICT hardware en bijbehorende software en dienstverlening te kunnen leveren:

Circa 250 laptops, inclusief gravering (numeriek) in de metalen behuizing van de laptops.

Op het moment van levering dient de leverancier de door Stad & Esch aangeleverde image op de laptop te hebben geplaatst. De levering zal in batches plaatsvinden ten behoeve van gestroomlijnde uitgifte door Stad & Esch aan de medewerkers.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitscriteria / Weging: 66
Prijs - Weging: 34
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 116-263350
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de levering van ICT hardware ten behoeve van Stichting Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe (Stad & Esch)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Switch IT Solutions B.V.
06070240
Institutenweg 21
Enschede
7521 PH
Nederland
Telefoon: +31 888282000
E-mail: b.meinen@switch.nl
NUTS-code: NL

Internetadres: http://www.switch.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

De opdrachtwaarde wordt op grond van artikel 2.138 Aw 2012 niet weergegeven omdat dit de rechtmatige commerciële belangen van de ondernemer(s) zou kunnen schaden en staat derhalve op 1.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Noord Nederland
Brinkstraat 4
Assen
9401 HZ
Nederland
Telefoon: +31 883611328
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Fax: +31 883610220

Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-noord-nederland/contact/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Binnen 20 kalenderdagen na datum van het bericht over de gunningsbeslissing.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/12/2018