Lieferungen - 537018-2018

06/12/2018    S235    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Polen-Sosnowiec: Medizinische Verbrauchsartikel

2018/S 235-537018

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.
ul. Zapolskiej 3
Sosnowiec
41-218
Polen
Telefon: +48 327207700
E-Mail: dag@centrum-pediatrii.com.pl
Fax: +48 327207740
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.centrum-pediatrii.com.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wyrobów medycznych oraz pozostałych materiałów - Gastrologia

Referenznummer der Bekanntmachung: 15/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33140000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa wyrobów medycznych oraz pozostałych materiałów - Gastrologia w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do Zaproszenia. Pozostałe informacje zawarte są w Zaproszeniu oraz jego załącznikach.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 31 400.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Siedziba Zamawiającego - Apteka szpitalna

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa wyrobów medycznych oraz pozostałych materiałów - Gastrologia w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do Zaproszenia.

Podane ilości w pakietach są ilościami szacunkowymi. Wprowadzanie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w ilościach określonych przez Zamawiającego w formularzu asortymentowo-cenowym, spowoduje odrzucenie oferty.

Warunki określone przez Zamawiającego dodatkowo na poszczególnych formularzach asortymentowo-cenowych stanowiących załącznik nr 3 do Zaproszenia muszą zostać spełnione przez Wykonawcę.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego”.

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane pozycje w pakiecie. W danym pakiecie muszą być ujęte wszystkie pozycje asortymentowe. Brak jakiejkolwiek pozycji w pakiecie, dokonanie zmiany w ilościach określonych przez Zamawiającego lub nie określenie wartości pozycji pakietu spowoduje odrzucenie całej oferty.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie przewiduje dokonać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców, za których działania bądź zaniechania Wykonawca odpowiada jak za swoje własne i żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy on podwykonawcom.

Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej realizacji dostawy towaru w ilości i asortymencie zgodnym z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego na piśmie za pośrednictwem faksu lub drogą mailową lub telefonicznie.

2. Miejscem dostawy kolejnych partii towaru jest Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec, Apteka szpitalna. Dostawa będzie miała miejsce w godzinach pracy Apteki (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00). Za datę dostawy uznaje się dzień, w którym potwierdzono odbiór towaru przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy rozładunek towaru na własny koszt do pomieszczeń Apteki szpitalnej wskazanych przez pracownika. W przypadku gdy dostawa wypada w dzień ustawowo wolny od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

3. Dostawa wyrobów medycznych będzie realizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od daty złożenia zamówienia).

4. Wykonawca musi zagwarantować dostępność asortymentu przez cały okres obowiązywania umowy.

5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar w całości podczas jednej dostawy bez względu na wielkość zamówienia.

Pozostałe informacje zawarte są w Zaproszeniu oraz jego załącznikach.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Keine oder keine geeigneten Angebote/Teilnahmeanträge im Anschluss an ein offenes Verfahren
Erläuterung:

Podstawa prawna: art. 66 w związku z art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

We wcześniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych oraz pozostałych materiałów (nr 3/2018) nie zostały złożone żadne oferty w pakiecie dotyczącym dostawy wyrobów medycznych oraz pozostałych materiałów – Gastrologia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wyrobów medycznych oraz pozostałych materiałów - Gastrologia

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/11/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Urovision F.H. Zbigniew Płonka
os. Złotego Wieku 43/7
Kraków
31-618
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 42 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 31 400.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/12/2018