Lieferungen - 537021-2018

06/12/2018    S235    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Möbel für ärztliche Zwecke

2018/S 235-537021

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Wawelska 15 B
Warszawa
02-034
Polen
Kontaktstelle(n): Zbigniew Skrzypek
Telefon: +48 225709463
E-Mail: zbigniew.skrzypek@coi.pl
Fax: +48 225709463
NUTS-Code: PL911

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.coi.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Instytut Badawczy
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa łóżek szpitalnych i foteli do chemioterapii

Referenznummer der Bekanntmachung: PN-178/18/ZS/MZ
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33192000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

– Zadanie nr 1:

Łóżka szpitalne - 49 szt.

– Zadanie nr 2:

Fotele do chemioterapii - 3 szt

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 690 773.51 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Łóżka szpitalne - 49 szt.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33192120
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911
Hauptort der Ausführung:

Centrum Onkologii Instytut Warszawa ul. Roentgena 5

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.1. zakup,

1.2. dostawę wraz z ubezpieczeniem transportu,

1.3. instalację/montaż, uruchomienie, serwisowanie w okresie gwarancji,

1.4. szkolenie instruktażowe w siedzibie Zamawiającego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja / Gewichtung: 10 %
Preis - Gewichtung: 90 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin dostawy do 29 listopada 2018 r.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Fotele do chemioterapii szt.3

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33192120
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911
Hauptort der Ausführung:

Centrum Onkologii Instytut Warszawa ul. Roentgena 5

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.1. zakup,

1.2. dostawę wraz z ubezpieczeniem transportu,

1.3. instalację/montaż, uruchomienie, serwisowanie w okresie gwarancji,

1.4. szkolenie instruktażowe w siedzibie Zamawiającego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja / Gewichtung: 10 %
Preis - Gewichtung: 90 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin dostawy do 29.11.2018 r.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Pilna potrzeba udzielenia zamówienia zgodnie z warunkami Umowy nr 1/13/5/2018/97/263 z dn. 6.9.2018 r., zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Centrum Onkologii – Instytutem im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie, na realizację programu wieloletniego „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”, zadanie pn.: Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 204-464583
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: PN-178/18/ZS/MZ
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Łóżka szpitalne - 49 szt.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/11/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Famed Żywiec Sp. z o.o.
Fabryczna 1
Żywiec
34-300
Polen
NUTS-Code: PL225
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 703 240.74 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 690 733.51 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Fotele do chemioterapii szt.3

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 i 8 uPzp, Zamawiający wymaga załączenia do składanej Oferty:

A Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 uPzp

B Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14 i 21 uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

C Oświadczenia potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy (załącznik nr 7) tj.:

— że wobec ww. wykonawcy/ firmy nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (art. 22 ust. 1 pkt 22 uPzp) ;

— że ww. wykonawca/ firma w rozumieniu ustawy z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (ustawa z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych) ;

— że wobec ww. wykonawcy/ firmy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne .... (art. 22 ust. 1 pkt. 15 uPzp).

D Zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

E Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Pożądane jest aby dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale Wykonawca złożył wraz z ofertą na podstawie dyspozycji wynikającej z art. 26 ust. 2f uPzp

XVII. Wymagania dotyczące wadium

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

– do zadania nr 1: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 złotych);

– do zadania nr 2: 1 200,00 PLN (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100 złotych)

2. Wadium należy wnieść do dnia .....11.2018 r. do godz. 09.00 przelewem bankowym na rachunek bankowy Zamawiającego:

PKO BP S.A. XVI O/W - wa 98 1020 1169 0000 8902 0011 2045

z tytułem: Przetarg nieograniczony nr

PN – 178/18/ZS/MZ zadanie nr:......

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
nie dotyczy
Warszawa
Polen

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/12/2018