Lieferungen - 537106-2018

06/12/2018    S235

België-Antwerpen: Elektronische, elektromechanische en elektrotechnische benodigdheden

2018/S 235-537106

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Woonhaven Antwerpen
Postadres: Jan Denucéstraat 23
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2020
Land: België
E-mail: aankopen@woonhaven.be
Telefoon: +32 32136700
Fax: +32 32136790

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.woonhaven.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Sociale huisvestingsmaatschappij
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Huisvesting en gemeenschappelijke voorziening

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamcontract voor het leveren van elektrotechnisch materiaal

Referentienummer: WA/CVL/2018/OND/ELEK/02
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31700000 Elektronische, elektromechanische en elektrotechnische benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 462 809.88 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dienst Onderhoud, Jan Denucéstraat 23 te 2020 Antwerpen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het doel van deze opdracht is het aanstellen van een groothandel voor een raamcontract voor het leveren van benodigde elektrotechnische materialen. Het gaat hier om een diversiteit aan artikelen met een totaal geschat jaarafname aantal van 42 225 stuks (278 verschillende artikelen).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit van de catalogi en geleverde materialen. / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverlening en leveringsmodaliteiten. / Weging: 25
Prijs - Weging: 55
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 084-189365
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: WA/CVL/2018/OND/ELEK/02
Perceel nr.: 1
Benaming:

Raamcontract voor het leveren van elektrotechnisch materiaal

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Govaerts Elektro 2000 nv
Postadres: Hessenplein 2
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 2000
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 115 702.47 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 115 702.47 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van Staten
Plaats: nvt
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Raad van Staten
Plaats: nvt
Land: België
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/12/2018