Lieferungen - 537196-2018

06/12/2018    S235    - - Dodávky - Oznámenia o zadaní zákazky - Verejná súťaž 

Slovensko-Liptovský Mikuláš: Sieťové servery

2018/S 235-537196

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Legal Basis:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
37910337
Demänová 393
Liptovský Mikuláš
031 01
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Alena Droppová
Telefón: +421 960423016
E-mail: obstaravanie@aos.sk
Kód NUTS: SK031

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://aos.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9012

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Vzdelávanie

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Obnova infraštruktúry a bezpečnosť siete - 2 etapa

Referenčné číslo: AOS-300/21-137/2018
II.1.2)Hlavný kód CPV
48821000 - JA03
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Dodanie a implementácia systému pre centralizované ukladanie a správu logov s integrovaným systémom analýzy a riešenia bezpečnostných incidentov z prevádzkovaných systémov a aplikácií, dodanie a implementácia systému pre monitorovanie a ochranu sieťovej komunikácie a ich vzájomná integrácia.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 46 874.60 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš, Demänová 393, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Opis obstarávania:

Dodanie tovarov s inštaláciou v rozsahu uvedenom v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 194-438327
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
03/12/2018
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronicky: 1
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
airo, s. r. o.
48286621
Ivanská cesta 30/B
Bratislava-mestská časť Staré Mesto
810 00
Slovensko
E-mail: Daniel.Toth@airo.sk
Kód NUTS: SK01
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 47 476.66 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 46 874.60 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
04/12/2018