Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Fournitures - 537281-2021

22/10/2021    S206

Pologne-Varsovie: Extension de réseau

2021/S 206-537281

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 174-453263)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Komenda Główna Policji
Adresse postale: ul. Puławska 148/150
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-624
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Edyta Szegidewicz
Courriel: edyta.szegidewicz@policja.gov.pl
Téléphone: +48 477211583
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.policja.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Modernizacja urządzeń Metro Ethernet Cisco ME-3600/3800 MAN KGP MEWA

Numéro de référence: 138/BŁiI/21/ESz
II.1.2)Code CPV principal
32428000 Extension de réseau
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń na potrzeby modernizacji sieci MAN KGP MEWA w celu zwiększenia niezawodności i bezpieczeństwa sieci, niezbędnego dla prawidłowego świadczenia usług dla służb oraz instytucji korzystających z sieci MAN KGP MEWA.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SWZ

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
19/10/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 174-453263

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: VI.3
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Informacje dodatkowe
Au lieu de:

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną przyznane. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej platformie e-Zamawiający (https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl). Wymagania związane z platformą, przedstawiono w rozdz. XIII SWZ oraz na stronie platformy. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie uprzedniej oceny ofert zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podst. art. 108 ust. 1i 109 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca musi złożyć wypełniony formularz ofertowy część A na platformie, Formularz oferty część B, zgodnie z zał. nr 1 do SWZ, oświadczenie – wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) oraz inne dokumenty wymagane w SWZ, jeśli dotyczą. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących środków dowodowych: Zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą szczegółowy opis proponowanego rozwiązania równoważnego, z którego jednoznacznie wynikać będzie zachowanie warunków równoważności określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądał dokumentów określonych w rozdz. XI SWZ (dotyczy wykonawców oraz odpowiednio wykonawców występujących wspólnie, podmiotów trzecich), w tym: odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; informacji z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty określone w rozdziale XI SWZ.

Lire:

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną przyznane. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej platformie e-Zamawiający (https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl). Wymagania związane z platformą, przedstawiono w rozdz. XIII SWZ oraz na stronie platformy. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie uprzedniej oceny ofert zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podst. art. 108 ust. 1i 109 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca musi złożyć wypełniony formularz ofertowy część A na platformie, Formularz oferty część B, zgodnie z zał. nr 1 do SWZ, oświadczenie – wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) oraz inne dokumenty wymagane w SWZ, jeśli dotyczą. Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą środków dowodowych: Zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą szczegółowy opis proponowanego rozwiązania równoważnego wraz z dowodami, z których jednoznacznie wynikać będzie zachowanie warunków równoważności określonych w opisie przedmiotu zamówienia. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądał dokumentów określonych w rozdz. XI SWZ (dotyczy wykonawców oraz odpowiednio wykonawców występujących wspólnie, podmiotów trzecich), w tym: odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; informacji z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty określone w rozdziale XI SWZ.

Numéro de section: IV.2.2
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Au lieu de:
Date: 27/10/2021
Heure locale: 10:00
Lire:
Date: 10/11/2021
Heure locale: 10:00
Numéro de section: IV.2.6
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Au lieu de:
Date: 24/01/2022
Lire:
Date: 07/02/2022
Numéro de section: IV.2.7
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert
Au lieu de:
Date: 27/10/2021
Heure locale: 10:30
Lire:
Date: 10/11/2021
Heure locale: 10:30
VII.2)Autres informations complémentaires: