Lieferungen - 537537-2022

03/10/2022    S190

Rumänien-Constanța: Medizinische Geräte

2022/S 190-537537

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI
Nationale Identifikationsnummer: 4301103
Postanschrift: Strada: Tomis, nr. 145
Ort: Constanta
NUTS-Code: RO223 Constanţa
Postleitzahl: 900591
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Mirela Fraico
E-Mail: achizitii@spitalulconstanta.ro
Telefon: +40 0241503255
Fax: +40 241660473
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.spitalulconstanta.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100157107
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

FURNIZARE ECHIPAMENT MEDICAL (inclusiv transport, instalare, punere în funcțiune și testare) pentru implementarea proiectului “Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale în regiunea Sud-Est” in baza contractului de finantare POCU/756/4/9/136941.

Referenznummer der Bekanntmachung: 4301103_2022_PAAPD1372462
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000 Medizinische Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul achizitiei il constituie furnizarea (inclusiv transport, instalare, punere în funcțiune și testare) urmatoarelor echipamente:

Sistem de videoendoscopie high-definition cu cromoendoscopie virtuala si accesorii compatibile , Videocolonoscop high-definition, Videocolonoscop high-definition cu retroversie, Aspirator de endoscopie cu accesorii, Pompa de apa pentru spalare cu jet, Masina automata de spalat si dezinfectat endoscoape, Electrocauter cu unitate de plasma argon, troliu si accesorii compatibile pentru implementarea proiectului “Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale în regiunea Sud-Est” in baza contractului de finantare POCU/756/4/9/136941.

In aplicarea dispozitiilor art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 103 alin. (2) din HG 395/2016, autoritatea contractanta stabileste urmatoarele termene cu privire la solicitarile de clarificari: a) termenul limita de primire a solicitarilor de clarificari: 14 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor b) termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari va raspunde la solicitarile de clarificari cu 11 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 146 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO223 Constanţa
Hauptort der Ausführung:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei Constanta, Adresa: Constanta, Bdul. Tomis, nr. 145, jud. Constanța

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

- Sistem de videoendoscopie high-definition cu cromoendoscopie virtuala si accesorii compatibile = 1 buc

- Videocolonoscop high-definition = 2 buc

- Videocolonoscop high-definition cu retroversie = 1 buc

- Aspirator de endoscopie cu accesorii = 3 buc

- Pompa de apa pentru spalare cu jet = 3 buc

- Masina automata de spalat si dezinfectat endoscoape = 1 buc

- Electrocauter cu unitate de plasma argon, troliu si accesorii compatibile = 1 buc

Se accepta oferta pentru intreaga cantitate din caietul de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Perioada de garanție acordată tuturor aparatelor/ echipamentelor din cadrul completului (Sistem de videoendoscopie high-definition cu cromoendoscopie virtuala si accesorii compatibile, Videocolonoscop high-definition, Videocolonoscop high-definition cu retroversie, Aspirator de endoscopie cu accesorii, Pompa de apa pentru spalare cu jet, Masina automata de spalat si dezinfectat endoscoape, Electrocauter cu unitate de plasma argon, troliu si accesorii compatibile) / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale în regiunea Sud-Est.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Axa prioritară: 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, sustenabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general

Obiectiv specific: 4.9 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantii, membrii asocierii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016

Odata cu oferta operatorii economici participanti la procedura au obligatia sa completeze si sa depuna:

a) DUAE completat de catre ofertant si separat DUAE completat de catre asociati/terti sustinatori/subcontractanti – daca este cazul.

b) Declaratia privind conflictul de interese conform art.60 din Legea 98/2016 pentru ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator. Declaratia se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant, tert sustinator) - Formularul 1.

c) Acordul de subcontractare (daca este cazul) – Formularul 3.

d) Acordul de asociere (daca este cazul) - Formularul 4.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Manager – Ec. Ionescu Ionut Cornel

- Director Medical - Dr. Prazaru Marius-Dragos

- Director Financiar Contabil - Ec. Munteanu Natalia

- Consilier Juridic - Jr. Sandulescu Mariana

- Consilier Juridic - Jr. Gherghina Carmela Endora

- Eugen Dumitru - Manager de proiect

- Zitta-Rozalia Popa - Coordonator medical informare / educare / constientizare GT

- Cristina Tocia - Coordonator grup țintă S

- Vlad-Dan Cornea - Asistent grup țintă S

- Anamaria Trandafir - Asistent grup țintă S

- Raluca Rafti - Asistent grup țintă S

- Arpad Harangozo - expert implementare 1 S

- Ionela Ion-Dumitru - expert implementare 2 S

- Dana Voiculescu - expert implementare 3 S

- Georgeta Camelia Cozaru - Coordonator medical centru de preventie

- Luana Alexandrescu - Expert stiintific centru de preventie

- Laura Mazilu - Expert medical suport pacienti 1

- Luminita-Gentiana Micu - Expert medical suport pacienti 2

- Marius Prazaru - Expert medical suport pacienti 3

- Elena Dina - Expert medical suport pacienti 4

- Razvan Catalin Popescu - Expert medical suport pacienti 5

- Adrian Paul Suceveanu - Expert medical suport pacienti 6

- Florin George Musat - Expert medical suport pacienti 7

- Costel-Stelian Brinzan - Operator prevenție S

- Ebru-Berna Mustafa - Operator prevenție S

- Ioan Tiberiu Tofolean - Coordonator stiintific colectare si analiza date

- Eugen Niculescu – Responsabil contabilitate proiect S

- Mihaela Uceanu - Responsabil contabilitate proiect S

- Gheorghe Georgiana – Responsabil Resurse Umane

- Mirela Fraico – Responsabil Achiziții Publice

Documentele justificative care fac dovada indeplinirii celor asumate prin DUAE se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante numai de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Se vor prezenta pentru persoane juridice/fizice romane:

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii. Se accepta si documente in forma electronica, emise prin intermediul SPV/online, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa.

• pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate.

• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

.• alte documente edificatoare, dupa caz.

Se solicita pentru persoane juridice/fizice straine:

- declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens, in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.

Notă: Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a verifica încadrarea ofertanților la art. 167, lit. g) din Legea 98/2016, accesand în acest sens http://www.e-licitatie.ro/pub/ack-docs.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire - Se va completa DUAE de catre ofertant si separat de asociat/subcontractant/tert sustinator;

La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta ca documente justificative, de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit după aplicarea criteriului de atribuire, urmatoarele:

a)Persoanele juridice romane

1) Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe raza caruia este situat sediul operatorului economic, sau echivalent. Din certificatul constatator/extrasul de registru sau echivalent, prezentat trebuie sa rezulte:

a) obiectul de activitate al operatorului economic; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;

b) starea operatorului economic;

c) persoanele care reprezinta operatorul economic in relatia cu tertii. Informatiile cuprinse in acest document, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

Nota: Se permite dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si prin prezentarea certificatului constatator emis de catre ONRC in forma electronica, prin intermediul serviciului online InfoCert, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa.

b) Persoanele juridice straine

Operatorul economic va prezenta documente edificatoare, traduse in limba romana de catre un traducator autorizat, reale/actuale la data prezentarii, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau documente emise in tara de rezidenta, in care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea in relatiile cu tertii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. De asemenea, documentele prezentate trebuie sa dovedeasca faptul ca obiectul sau de activitate include activitati de tipul celor care fac obiectul achizitiei si sa contina informatii cu privire la starea ofertantului.

2) AVIZUL DE FUNCTIONARE cu toate anexele acestuia, emis de Ministerul Sănătății pentru activitatea de import si/sau distributie dispozitive medicale si este distribuitor al producatorului aparatului medical ofertat.

3) AVIZUL DE FUNCTIONARE cu toate anexele acestuia emis de Ministerul Sănătății pentru activitatea de reparare, mentenanta a aparatului medical ofertat.

Nota 1: Furnizorul, in cazul in care nu este autorizat pentru efectuarea interventiilor tehnice va nominaliza operatorul economic, respectiv subcontractantul, operator care va putea asigura service-ul aparatului ofertat conform caietului de sarcini, pentru care va prezenta AVIZUL DE FUNCTIONARE

Nota 2 - In cazul unei oferte comune fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documentele justificative solicitate conform art.196 din Legea nr.98/2016 din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale pentru partea din contract pe care o realizeaza.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Proportia de subcontractareAutoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze in oferta partea/partile din contract pecare intentioneaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi,dacăaceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiOfertantul trebuie să facă dovada că are implementat și menține conform ISO 9001, un sistem demanagement al calitatii pentru activitățile specifice contractului (sau echivalent) sau un sistem demanagement al calitatii dispozitivelor medicale conform ISO 13485 (editia in vigoare) sauechivalent. Pentru situațiile în care se depun oferte în asociere, cerința privind standardul solicitattrebuie îndeplinit de fiecare membru al asocierii, pentru partea de contract pe care o realizează.Nu se acceptă candidaţi în curs de certificare. Sunt admişi ofertanţii care prezintă documente dincare să reiasă că auditul de certificare a fost finalizat urmând să primească cerificarea propriu-zisă.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Subcontractanții pe ale căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAEseparat, urmand ca documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintelor solicitate prin documentatia de atribuire sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Se va completa DUAE de catre ofertant si separat de asociat/subcontractant/tert sustinator, daca ecazul. La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta ca documente justificative, de catreofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit după aplicarea criteriului de atribuire.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/11/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 07/03/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/11/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Criteriul de atribuire al contractului este “cel mai bun raport calitate-preț”.

Oferta castigatoare potrivit criteriului de atribuire stabilit, este cea clasata pe primul loc din clasamentul final, respectiv oferta cu punctajul cel mai mare.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

În situatia în care ofertantul clasat pe primul loc nu demonstrează în mod corespunzător îndeplinirea integrală a tuturor criteriilor de calificare, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe locul următor să depună toate documentele justificative ca dovadă a informatiilor cuprinse în DUAE, în scopul verificării îndeplinirii criteriilor de calificare.

Aceeasi procedură de lucru se va aplica până va fi identificată oferta operatorului economic care face dovada îndeplinirii tuturor criteriilor de calificare în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.

Reguli de comunicare si transmitere a datelor:

Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în S.E.A.P. la Sectiunea „Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare.

In cazul in care, in scopul verificarii cerintelor solicitate, a conformitatii propunerii tehnice cu cerintele din caietul de sarcini sau in scopul verificarii propunerii financiare autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor documente, acestea trebuie transmise in SEAP, in format electronic semnate cu semnătură electronică extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. In perioada de evaluare, ofertantii vor urmari solicitarile de clarificari in cadrul directorului Intrebari si vor raspunde prin completarea spatiului creat, respectiv prin atasarea documentelor solicitate.

Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi realizata in SEAP sau prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/email.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Eventualele contestatii se pot depune conform prevederilor Legii nr.101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei Constanta - Serviciul Juridic
Postanschrift: Bdul. Tomis, nr. 145.
Ort: Constanta
Postleitzahl: 900591
Land: Rumänien
Internet-Adresse: www.spitalulconstanta.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/09/2022