Dienstleistungen - 537661-2018

06/12/2018    S235    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

die Tschechische Republik-Brno: Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste

2018/S 235-537661

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Statutární město Brno
44992785
Dominikánské nám. 196/1
Brno
60200
Tschechische Republik
Kontaktstelle(n): Mgr. Jitka Smutná
Telefon: +420 532144385
E-Mail: smutna@bkom.cz
NUTS-Code: CZ064

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.brno.cz/

Adresse des Beschafferprofils: https://nen.nipez.cz/profil/MMB

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://nen.nipez.cz/profil/MMB
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Brněnské komunikace a.s.
60733098
Renneská tř. 787/1a, 639 00 Brno
Brno
61900
Tschechische Republik
Kontaktstelle(n): Mgr. Jitka Smutná
Telefon: +420 532144385
E-Mail: smutna@bkom.cz
NUTS-Code: CZ064

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.brno.cz

Adresse des Beschafferprofils: https://nen.nipez.cz/profil/MMB

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://nen.nipez.cz/profil/MMB
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zpracování projektové dokumentace - REKONSTRUKCE TROLEJBUSOVÉ VOZOVNY KOMÍN – DSP, PDPS

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71250000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem veřejné zakázky vypracování samostatné projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a vypracování dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně geodetického zaměření.

— Zajištění stavebně technických průzkumů stávajících konstrukci v potřebném rozsahu

— Zpracování PD, stavební povolení, jejichž součástí je zpracování všech dokumentů potřebných pro vydání stavebního povolení (energetické štítky, PENB atd),

— Zajištění stanovisek DOSS a související inženýrská činnost

— Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby

— Zpracování dokumentace pro výběr dodavatele stavby

— Výkon autorského dozoru po dobu výstavby.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 7 200 000.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71250000
71320000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ064
Hauptort der Ausführung:

Statutární město Brno

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem veřejné zakázky vypracování samostatné projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a vypracování dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně geodetického zaměření.

— Zajištění stavebně technických průzkumů stávajících konstrukci v potřebném rozsahu

— Zpracování PD, stavební povolení, jejichž součástí je zpracování všech dokumentů potřebných pro vydání stavebního povolení (energetické štítky, PENB atd),

— Zajištění stanovisek DOSS a související inženýrská činnost

— Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby

— Zpracování dokumentace pro výběr dodavatele stavby

— Výkon autorského dozoru po dobu výstavby

Podrobnější specifikace v příloze této zadávací dokumentace.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění VZ / Gewichtung: 20 %
Kostenkriterium - Name: cena / Gewichtung: 80 %
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 7 200 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Hodnotící kritéria a způsob hodnocení jsou podrobně popsány v zadávací dokumentaci.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Účastníci jsou povinni prokázat profesní způsobilost dle ustanovení § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ, a to předložením následujících dokladů:

1. Ve vztahu k České republice výpisem z obchodního rejstříku či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

2. Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, tj. doklad prokazující živnostenské oprávnění v oboru:

i. Projektová činnost ve výstavbě,

ii. Výkon zeměměřičských činností.

3. Doklad osvědčující odbornou způsobilost účastníka nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Účastník předloží:

a) Doklad o autorizaci pro obor pozemní stavby vydaný osobě, jejímž prostřednictvím účastník zabezpečuje odbornou způsobilost dle zákona č. 360/1992 Sb.,

O výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v účinném znění.

b) Oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona 200/1994 Sb.,

O zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu uvedeném v ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) a c) cit. zákona. Pokud jsou osoby, prostřednictvím kterých zabezpečuje účastník odbornou způsobilost zaměstnanci účastníka, předloží účastník o této skutečnosti čestné prohlášení.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Není požadována

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/01/2019
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch, Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/01/2019
Ortszeit: 09:00
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otevírání obálek bude provedeno po skončení lhůty pro podání nabídek za podmínek stanovených § 109 ZZVZ. Otevírání obálek není veřejné.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Osoba zastupující zadavatele dle §43 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Brněnské komunikace a.s.

Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

IČO: 607 33 098

Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Smutná, email: smutna@bkom.cz

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tschechische Republik
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: http://www.compet.cz

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odst. 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tschechische Republik
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: http://www.compet.cz

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/12/2018