Dienstleistungen - 537690-2018

06/12/2018    S235    - - Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Рекламни услуги

2018/S 235-537690

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Министерство на околната среда и водите
000697371
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22
София
1000
България
Лице за контакт: Теменужка Гаджанова
Телефон: +359 29406146
Електронна поща: tgadzhanova@moew.government.bg
Факс: +359 29807041
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.moew.government.bg/

Адрес на профила на купувача: https://www.moew.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/316/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Околна среда

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Публикуване на рекламно-информационни материали за популяризиране на ОПОС 2014—2020 г. в печатни издания и интернет медии

II.1.2)Основен CPV код
79341000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

В обхвата на поръчката се включват следните дейности:

2.1. Дейност 1 „Публикуване на рекламно-информационни материали за популяризиране на ОПОС 2014—2020 г. в печатни издания“.

2.2. Дейност 2 „Публикуване на рекламно-информационни материали за популяризиране на ОПОС 2014—2020 г. в интернет медии“.

Обхватът на дейностите и задачите, които се включват в тях, са съгласно техническата спецификация — приложение № 1.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79341000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

На територията на Република БЪЛГАРИЯ. Мястото за представяне на изготвените отчети и материали е сградата на МОСВ, находяща се в град София, ул. „Уилям Гладстон“ № 67.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обхватът на поръчката е съгласно техническата спецификация и включва следните дейности:

Дейност 1 „Публикуване на рекламно-информационни материали за популяризиране на ОПОС 2014—2020 г. в печатни издания“.

1.1. В изпълнение на дейност 1 изпълнителят следва да извърши описаните задачи:

— изготвяне на медиен план, който трябва да съдържа информация за планирани рекламно-информационни материали за популяризиране на ОПОС 2014—2020 г. в печатни издания,

— планиране на рекламни площи,

— закупуване на рекламни площи,

— изработване на дизайн и брандиране на публикациите по ОПОС 2014—2020 г.,

— организиране и предоставяне на подготвените материали за публикуване в печатните издания,

— публикуване на рекламните материали по ОПОС и проследяване на поместването им,

— мониторинг и отчет по изпълнението на дейността.

1.2. Обхват на медия планирането:

— национални печатни всекидневници (медии) — минимум 5 броя медии, общо минимум 18 публикации, разпределени за цялата продължителност на сро

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: M1 — брой предложени печатни издания (медии) и брой предложени публикации на рекламно- информационни материали в печатни издания (медии) за срока на договора / Тежест: 25 %
Критерий за качество - Име: М2 — брой предложени интернет издания (медии) и брой предложени излъчвания рекламно-информационни материали (рекламни банери и публикации) в интернет издания (медии) за срока на договора / Тежест: 25 %
Цена - Тежест: М3 - 50 %
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Необходимите финансови средства за изпълнението на настоящата поръчка се осигуряват по приоритетна ос 6 на Оперативна програма „Околна среда 2014–2020г.“

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 169-384957
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Наименование:

Публикуване на рекламно-информационни материали за популяризиране на ОПОС 2014—2020 г. в печатни издания и интернет медии

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
03/12/2018