Dienstleistungen - 537720-2018

06/12/2018    S235

Nederland-Zwolle: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

2018/S 235-537720

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincie Overijssel en overige deelnemers
Nationaal identificatienummer: 08218173 0000
Postadres: Luttenbergstraat 2
Plaats: Zwolle
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 8012 EE
Land: Nederland
Contactpersoon: Rik Bultman
E-mail: r.bultman@zwolle.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://ons.zwolle.nl/

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=97822

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europees openbare aanbesteding uitzenden en payroll provincie Overijssel en overige deelnemers

Referentienummer: 97822
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van de aanbesteding is het op een transparante wijze selecteren van (een) kwalitatief goede organisatie(s) voor de levering van tijdelijk personeel op basis van uitzenden (t/m schaal 8) en payrolling.

De aanbesteding is verdeeld in 2 percelen, te weten:

Perceel 1 - uitzenden

Perceel 2 - payroll

De volgende organisaties nemen deel aan deze aanbesteding:

Gemeente Dalfsen (perceel 1 en 2)

Gemeente Hardenberg (perceel 1 en 2)

Gemeente Kampen (perceel 1 en 2)

Gemeente Meppel (perceel 2)

Gemeente Olst-Wijhe (perceel 2)

Gemeente Raalte (perceel 2)

Gemeente Staphorst (perceel 1 en 2)

Gemeente Steenwijkerland (perceel 2)

Gemeente Westerveld (perceel 2)

Gemeente Zwartewaterland (perceel 1 en 2)

Gemeente Zwolle (perceel 1 en 2)

Omgevingsdienst IJsselland (perceel 1 en 2)

SSC ONS (perceel 1 en 2)

Provincie Overijssel (perceel 1)

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit perceel betreft de levering van tijdelijk personeel op basis van uitzenden (t/m schaal 8).

De deelnemers aan dit perceel zijn:

•Gemeente Dalfsen

•Gemeente Hardenberg

•Gemeente Kampen

•Gemeente Staphorst

•Gemeente Zwartewaterland

•Gemeente Zwolle

•Omgevingsdienst IJsselland

•SSC ONS

•Provincie Overijssel

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Vinden en bieden / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Binden en boeien / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Partnerschap / Weging: 15
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Payroll

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit perceel betreft de levering van tijdelijk personeel op basis van payroll.

De deelnemers aan dit perceel zijn:

•Gemeente Dalfsen

•Gemeente Hardenberg

•Gemeente Kampen

•Gemeente Meppel

•Gemeente Olst-Wijhe

•Gemeente Raalte

•Gemeente Staphorst

•Gemeente Steenwijkerland

•Gemeente Westerveld

•Gemeente Zwartewaterland

•Gemeente Zwolle

•Omgevingsdienst IJsselland

•SSC ONS

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Binden en boeien / Weging: 45
Kwaliteitscriterium - Naam: Partnerschap / Weging: 25
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 142-324790
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Uitzenden

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: De combinatie van Randstad Resource Bedrijf Zakelijk bv en Randstad Uitzendbureau bv
Plaats: Diemen
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Payroll

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Driessen Holding B.V.
Plaats: Helmond
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Overijssel
Plaats: Zwolle
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/12/2018