Dienstleistungen - 537786-2020

10/11/2020    S219

Sverige-SOLLENTUNA: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

2020/S 219-537786

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Sollentunahem AB
Nationellt registreringsnummer: 559087-2445
Postadress: Malmvägen 10
Ort: SOLLENTUNA
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 192 06
Land: Sverige
Kontaktperson: Stephanie Konac
E-post: stephanie.konac@affarsconcept.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.sollentunahem.se/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdgprocxj&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdgprocxj&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Entreprenadbesiktningar

Referensnummer: 20/00118
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar entreprenadbesiktningar (huvudbesiktningsman och biträdande besiktningsmän) inom främst ombyggnads-, tillbyggnads- och nybyggnationsprojekt. Sollentunahem AB kommer att, under förutsättning att tillräckligt många kvalificerade anbud inkommer, ingå ramavtal med tre leverantörer. Avsikten med upphandlingen är att täcka Sollentunahem AB:s, Sollentunafastigheter 2 AB:s och Sollentunafastigheter 3 AB:s behov av entreprenadbesiktningar.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 4 500 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71310000 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
71315400 Byggnadsinspektion
71318000 Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning
71356100 Tekniska kontroller
71630000 Teknisk besiktning och provning
71631000 Teknisk besiktning
71631300 Teknisk byggnadsinspektion
71631400 Teknisk besiktning av tekniska konstruktioner
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Sollentuna

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar entreprenadbesiktningar (huvudbesiktningsman och biträdande besiktningsmän) inom främst ombyggnads-, tillbyggnads- och nybyggnationsprojekt. Sollentunahem AB kommer att, under förutsättning att tillräckligt många kvalificerade anbud inkommer, ingå ramavtal med tre leverantörer. Avsikten med upphandlingen är att täcka Sollentunahem AB:s, Sollentunafastigheter 2 AB:s och Sollentunafastigheter 3 AB:s behov av entreprenadbesiktningar.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 4 500 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Ramavtalet gäller i två år från och med ramavtalets undertecknande med ensidig möjlighet för Beställaren att förlänga ramavtalet ytterligare två år med ett år i taget. Exakta datum regleras vid ramavtalets ingående.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se upphandlingsdokumenten.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp
Lämna hänvisning till de lagar eller andra föreskrifter som gäller:

Se upphandlingsdokumenten.

III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se upphandlingsdokumenten.

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 08/12/2020
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 08/06/2021
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 09/12/2020
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Postadress: 115 76 Stockholm
Ort: Stockholm
Postnummer: 115 41 Stockholm
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 856168000
Internetadress: https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm/
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Avtalsspärr tio dagar enligt LOU.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
05/11/2020