Dienstleistungen - 537846-2018

06/12/2018    S235    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen im Ingenieurwesen

2018/S 235-537846

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Nowogrodzka 47a
Warszawa
00-695
Polen
E-Mail: przetargi@ncbr.gov.pl
NUTS-Code: PL911

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.ncbr.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Nauka i rozwój

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług specjalistycznych – pomiarów parametrów bloków klasy 200 MW w ramach postępowania konkursowego „Program Bloki 200+ Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych"

Referenznummer der Bekanntmachung: 32/18/PN
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71350000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług specjalistycznych – pomiarów parametrów bloków klasy 200 MW w ramach postępowania konkursowego „Program Bloki 200+ Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i stanowi jej integralną część.

3. Termin realizacji zamówienia – W zakresie punktu II SOPZ (załącznik nr 1 do SIWZ) podpunkt 1 niezwłocznie od dnia zawarcia umowy. W zakresie punktu II SOPZ (załącznik nr 1 do SIWZ) podpunkt 2 i 3 wg harmonogramu, który jest częścią Regulaminu przeprowadzania postępowania konkursowego pod nazwą: „Program Bloki 200+ Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe”, będącego załącznikiem nr 8 do SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 916 965.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71355000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Polska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przeprowadzenie analizy zakresu prac planowanych do wykonania na wskazanych obiektach w ramach prac przewidzianych do wykonania na wskazanym/ch bloku/ach klasy 200 MW pod kątem możliwości wykonania jednoznacznej oceny spełnienia wymogów Programu i zadeklarowanych przez Wykonawcę/ów projektu/ów dla poszczególnych Zadań cząstkowych oraz sporządzenia arkusza uzgodnień z Wykonawcą/ami projektu/ów, zakresów możliwych do wykonania na bloku/ach pod kątem wykonania jednoznacznej oceny spełnienia wymogów Programu i zadeklarowanych przez Wykonawcę/ów projektu/ów dla poszczególnych Zadań cząstkowych.

Raport z przeprowadzonej analizy musi zawierać:

a) planowany zakres prac na bloku klasy 200 MW w celu weryfikacji opracowanej w ramach Programu Metody – dla każdego Zadania cząstkowego, którego wykonania podjął się Wykonawca projektu;

b) wykaz prac planowanych przez właściciela bloku do wykonania w czasie postoju bloku poza pracami, o których mowa w punkcie a);

c) ocenę wpływu prac wymienionych w punkcie b) na wyniki pomiarów i ocenę dotrzymania wymaganych/deklarowanych parametrów dla każdego Zadania cząstkowego;

d) w przypadku, gdy Firma pomiarowa stwierdzi w opinii, o której mowa w punkcie c), że może dojść do zakłócenia jednoznaczności oceny spełnienia wymogów Programu dla któregokolwiek Zadania cząstkowego, Raport z analizy powinien zawierać wnioski co do zmian w planowanym zakresie planowanych prac określonych w punkcie b).

Raport ten będzie stanowił podstawę do uzgodnień między Wykonawcą projektu, Właścicielem bloku, Firmą pomiarową i NCBR w celu wyeliminowania lub dokonania zmian w zakresie tych prac opisanych w punkcie b), które mają negatywny wpływ na jednoznaczność oceny wypełnienia wymogów Programu. Jeżeli to nie będzie możliwe lub nie będzie takiej woli którejś ze stron – Zadanie cząstkowe, których wyniki nie będą mogły być jednoznacznie zinterpretowane zostanie wykluczone z dalszej oceny w kwalifikacji do Fazy III i nie będzie w fazie tej podlegało Pomiarom I i II.

Ze względu na to, że może zaistnieć potrzeba dokonania takiej analizy i uzgodnień w trakcie trwania Fazy II, a więc jeszcze przed wyborem Wykonawcy/ów projektu/ów Fazy III liczba takich analiz może wynosić maksymalnie 5.

2. Świadczenie specjalistycznych usług pomiarowych podczas realizacji opisanego powyżej postępowania publicznego polegających na dokonywaniu pomiarów niezbędnych do kontroli spełnienia wymogów Programu opisanych w Regulaminie w tabelach nr 9.1 oraz 12.1 z uwzględnieniem deklaracji wynikających z tabeli 13.2, o ile były zaproponowane przez Wykonawcę projektu. Pomiary mają być wykonane dwukrotnie, tj. przed wykonaniem prac na bloku/ach przewidzianych w Fazie III (Pomiary I) i po ich zrealizowaniu (Pomiary II). W tym zakresie Zamawiający oczekuje oceny spełnienia wymogów Programu Bloki 200+ w tzw. układzie różnicowym

Wykonanie i dostarczenie do NCBR oceny/opinii stopnia spełnienia bądź nie spełnienia wymogów określonych w ww. tabelach dla każdego Zadania cząstkowego z grupy zadań obowiązkowych opisanych w tabeli 9.1 Regulaminu oraz dla realizowanych przez Wykonawcę projektu, Zadań cząstkowych fakultatywnych opisanych w tabeli 12.1 Regulaminu, a których wykonania Wykonawca projektu się podjął. W ocenie spełnienia wymogów Programu należy uwzględnić postąpienia, jeżeli Wykonawca projektu je zadeklarował zgodnie z tabelą 13.2 Regulaminu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas realizacji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIR.04.01.03.00-0001/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga, aby co najmniej jedna osoba skierowana do realizacji usług była zatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w takim wymiarze czasu pracy, w jakim będzie realizować usługę. Zasady kontroli sposobu realizacji wyżej wymienionego obowiązku i sankcje za jego niedotrzymanie określone są we wzorze umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 150-344678
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług specjalistycznych – pomiarów parametrów bloków klasy 200 MW w ramach postępowania konkursowego „Program Bloki 200+ Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych"

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
26/11/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Badań i Analiz Energetycznych Energotherm Sp. z o.o. i Zakład Badawczo-Projektowy „INWAT” Sp. z o.o.
REGON 631032891
ul. Poznańska 5
Przeźmierowo
62-081
Polen
E-Mail: sekretariat@energotherm.pl
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Zakład Badawczo-Projektowy „INWAT” Sp. z o.o.
REGON: 008068411
ul. Sienkiewicza 101/109
Łódź
90-301
Polen
E-Mail: info@inwat.com.pl
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 916 965.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 792 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla trybu przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 144 000 EUR. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/12/2018