Dienstleistungen - 538085-2018

06/12/2018    S235    Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка 

България-София: Развойни софтуерни пакети

2018/S 235-538085

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на туризма
Национален регистрационен номер: 176789478
Пощенски адрес: ул. „Съборна“ № 1
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Ивелин Славов
Електронна поща: I.Slavov@tourism.government.bg
Телефон: +359 29046888
Факс: +359 24470899

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.tourism.government.bg

Адрес на профила на купувача: https://profilnakupuvacha.com/1701,12744

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: туризъм

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Включване на морските плажове, отдадени на концесия, в платформата ILoveBulgaria, тяхната поддръжка и промотиране, както и предоставяне на допълнителни услуги в платформата, свързани с дейността на Ми

II.1.2)Основен CPV код
48983000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

В предмета на ОП са вкл.:

1. Нови разработки, дигитален маркетинг и включване в платформата ILoveBulgaria на морските плажове, които са отдадени на концесия, а именно:

— адаптация и разработка на допълнителна функционалност в мобилното приложение, уебсайта на платформата и връзка с Вайбър платформата,

— внедряване, поддръжка и маркетингово обслужване на 60 морски плажове в платформата,

— изработка на QR кодове, съответстващи на интерактивната карта на мобилното приложение, с точни адреси — географски локации, и с възможност да предостави аудио или видео инфор-я при сканиране с мобилн. приложение и мултиезично съдържание,

— дизайн и изработка на табели за всички морски плажове, вкл. в платформата, със съответните QR кодове, съответстващи на интерактивната карта на мобилн. приложение, с техните точни адреси и кратка информация,

— систематизиране на наличната информация за плажовете в текстове на БГ, подходящи за представянето им в мобилната платформа и техния превод на EN.

2. Допълнителни услуги и материални активи.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 81 250.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
48983000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:

Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В предмета на ОП са вкл.:

1. Нови разработки, дигитален маркетинг и включване в платформата ILoveBulgaria на морските плажове, които са отдадени на концесия, а именно:

— адаптация и разработка на допълнителна функционалност в мобилното приложение, уебсайта на платформата и връзка с Вайбър платформата,

— внедряване, поддръжка и маркетингово обслужване на 60 морски плажове в платформата,

— изработка на QR кодове, съответстващи на интерактивната карта на мобилното приложение iLoveBulgaria, с техните точни адреси (географски локации) и с възможност да предостави аудио или видео информация при сканиране с мобилното приложение и мултиезично съдържание,

— дизайн и изработка на табели за всички морски плажове, включени в платформата,

— систематизиране на наличната информация за плажовете в текстове (на български език), подходящи за представянето им в мобилната платформа iLoveBulgaria, и техния превод на английски език.

2. Допълнителни услуги и материални активи.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина:
    • защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
Обяснение:

Английската технологична компания Horizon Software Solutions Ltd е разработчик и притежава изключителните права върху софтуерните продукти (компютърни програми): iLove, iLoveBulgaria и iClarity. Платформата iLove е интерактивна туристическа платформа от най-ново поколение, предоставяща информация за забележителностите в БЪЛГАРИЯ (в това число и под формата на мултиезичен аудио и видео гид). Законосъобразното прилагане на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП е свързано с условието поканеното в договарянето лице да е носител на изключителни права, включително и права на интелектуална собственост. Съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права компютърните програми, каквито са унифицираната платформа iLove, приложението iLoveBulgaria и платформата iClarity и свързаните с тях оперативни интернет домейни, са обект на авторско право. Предвид това само лицето, притежаващо авторски и/или изключителни права върху горепосочените софтуерни продукти (компютърни програми), може да предостави услугата, предмет на настоящата процедура. В Министерството на туризма е представена декларация за интелектуална собственост от управителя на английската технологична компания Horizon Software Solutions Ltd, в която е декларирано, че дружеството притежава изключителните права и интелектуалната собственост върху: платформа за автоматизиран маркетинг iClarity, включваща CRM модул, Campaign Management модул, Loyalty Management модул и eCommerce модул за електронна търговия, описани подробно на фирмения уебсайт: www.horizont.co.uk; iLoveBulgaria мобилно приложение за Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.loyalty; iLoveBulgaria мобилно приложение за iOS-https://itunes.apple.com/us/app/ilovebulgaria/id1134621980?ls=1&mt=8, като в марка с регистров номер в Патентното ведомство 00098005/3.7.2017 г. са уредени правата върху платформата iLove. Видно от горепосочените документи, дружество Horizon Software Solutions Ltd притежава всички права на посочените софтуерни продукти за продажба на лицензи, за предоставяне права на ползване, за разработване на нови активности, както и за продажбата на интелектуалната собственост. Предвид изложените по-горе мотиви английската технологична компания Horizon Software Solutions Ltd е единственото лице, което има изключителното право да извърши дейностите, предмет на настоящото договаряне. Договорът с компанията е подписан на основание чл. 65, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗОП.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Т-РД-29-157
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
04/12/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Horizon Software Solutions LTD
Национален регистрационен номер: 5750041000000
Пощенски адрес: Booth Street Chambers, Ashton Under Lyne
Град: Lancs
код NUTS: UK
Пощенски код: OL6 7LQ
Държава: Обединено кралство
Електронна поща: Vesselin.Vassilev@horizon.co.uk
Телефон: +44 7887854959
Факс: +44 7887854959
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 81 250.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 81 250.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В срок до 2 месеца от публикуване на настоящето обявление при условията на чл. 225, ал. 1 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/12/2018