Bauleistung - 538254-2018

06/12/2018    S235    - - Bauleistung - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Gdynia: Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen

2018/S 235-538254

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
ul. Witomińska 29
Gdynia
81-311
Polen
Kontaktstelle(n): Paweł Wojciechowski
Telefon: +48 586687238
E-Mail: zu@pewik.gdynia.pl
Fax: +48 586687296
NUTS-Code: PL633

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.pewik.gdynia.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gdyni Chwarzno – Wiczlino, ul. Prostokątna”

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/38/POIS-0023/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45231300
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1.Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gdyni Chwarzno – Wiczlino, ul. Prostokątna”.

2.Zakres przedmiotu zamówienia:

a) sieć kanalizacji sanitarnej o długości L = 550 m,

b) przepompownia ścieków DN 1500 z dwiema pompami zatapialnymi Q=4,0 l/s, H=8,0m,

c) komora pomiarowa DN 1200 z przepływomierzem elektromagnetycznym DN 80 i zasuwą odcinająca nożową DN 80,

d) sieć wodociągowa o długości L = 178 m.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Niedrigstes Angebot: 931 662.79 PLN / höchstes Angebot: 1 093 563.48 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633
Hauptort der Ausführung:

Gdynia

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Część III SIWZ

2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z „Warunkami Kontraktowymi Dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego”, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, czwarte wydanie angielsko-polskie 2008 (SIDIR) opisanymi w Części II SIWZ.

3. Do wykonania przedmiotu zamówienia należy zastosować materiały i urządzenia wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia lub równoważne.

4. Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w Projekcie pn.: Modernizacja ciągu gospodarki osadowej i innych obiektów oczyszczalni ścieków „Dębogórze” oraz rozwój sieci kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA, nr POIS.02.03-00-00-0023/17.

5. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu, działając na podstawie przepisu 24aa ustawy Pzp, Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (procedura odwrócona).

6.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: łączna cena ofertowa brutto / Gewichtung: 90 %
Kostenkriterium - Name: gwarancja / Gewichtung: 10 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.02.03.00-00-0023/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp (z zastrzeżeniem treści art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) oraz dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 199-452720
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gdyni Chwarzno – Wiczlino, ul. Prostokątna”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/11/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o.
ul. P. Gojawiczyńskiej 3 c/7
Gdynia
81-587
Polen
Telefon: +48 586791710
E-Mail: gdynia.wpri@wp.pl
Fax: +48 587319840
NUTS-Code: PL633
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 779 907.72 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 931 662.79 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikiem do oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 i Załącznik nr 1a do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;

2) oświadczenia wymienione w rozdziale X ust. 1- 4 niniejszej SIWZ;

3) wyceniony przedmiar robót.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w rozdz. X ust. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, o których mowa w rozdz. X ust. 1 niniejszej SIWZ.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej informacji zawartych w ofertach określonych w rozdziale XV ust. 6 i 7 przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W tym celu zaleca się wykorzystanie Załącznika nr 3 do SIWZ.

5. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia w okresie realizacji umowy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (jeżeli wykonanie powierzonych im czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 poz. 1025, ze zm.) osób wykonujących roboty budowlane w zakresie sieci i instalacji sanitarnej.

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

7. Wykonawca, który polega na sytuacji innych podmiotów lub zdolnościach udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnego na dzień złożenia odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, przewidziane dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Szczegółowe kwestie odnoszące się do składania odwołań zawarte są w art.180–198 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/12/2018