Lieferungen - 538305-2018

06/12/2018    S235    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Xerografisches Papier

2018/S 235-538305

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Warszawa
00-940
Polen
Kontaktstelle(n): Łukasz Matejuk
E-Mail: przetargi.pi@poczta-polska.pl
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.poczta-polska.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Postdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa papieru kserograficznego i papieru składanki komputerowej dla jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A.

Referenznummer der Bekanntmachung: PI.PZ.2600.139.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30197644
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do Odbiorców dostaw (komórek organizacyjnych Zamawiającego) wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy, papieru kserograficznego (część 1) i papieru składanki komputerowej (część 2), w ilościach docelowych oraz cenach jednostkowych określonych w Załączniku nr 2a i 2b do SIWZ stanowiących Formularze cenowe odpowiednio dla części nr 1 oraz części nr 2.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa papieru kserograficznego dla jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30197644
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Polska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do Odbiorców dostaw (komórek organizacyjnych Zamawiającego) wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy, papieru kserograficznego (część 1).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/03/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający zastrzega, że gwarantuje zakup 70 % ilości docelowych asortymentu określonego w Załączniku nr 2a do SIWZ. Pozostałe 30 % ilości docelowych lub ich część może zostać zamówione w zależności od woli i potrzeb Zamawiającego (prawo opcji). Niewykupienie przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia w ilości większej niż 70 % ilości docelowych nie może stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania umowy. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie, nie później niż na 5 tygodni przed upływem terminu obowiązywania umowy, o ewentualnym zamiarze skorzystania z prawa opcji.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa papieru składanki komputerowej dla jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30199330
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Polska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do Odbiorców dostaw (komórek organizacyjnych Zamawiającego) wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy papieru składanki komputerowej (część 2),

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/05/2019
Ende: 31/03/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający zastrzega, że gwarantuje zakup 70 % ilości docelowych asortymentu określonego w Załączniku nr 2b do SIWZ. Pozostałe 30 % ilości docelowych lub ich część może zostać zamówione w zależności od woli i potrzeb Zamawiającego (prawo opcji). Niewykupienie przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia w ilości większej niż 70 % ilości docelowych nie może stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania umowy. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie, nie później niż na 5 tygodni przed upływem terminu obowiązywania umowy, o ewentualnym zamiarze skorzystania z prawa opcji.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13) lit. a) – c), art. 24 ust. 1 pkt 14) w zw. z ust. 1 pkt 13) lit. a) – c) i art. 24 ust. 1 pkt 21) Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp,

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

h) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp (sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców,

i) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa to oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) w zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ.

2. Informacje, dotyczące udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz informacje dotyczące przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów określone są w SIWZ.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości:

— część nr 1 – co najmniej 500 000,00 PLN

— część nr 2 – co najmniej 100 000,00 PLN

W przypadku składania ofert na dwie części zamówienia, Zamawiający wymaga posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości odpowiadającej sumie środków wymaganych dla poszczególnych części.

Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z nich musi wykazać spełnienie warunku udziału, dla danej części, w całości.

2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu zobowiązany jest do złożenia:

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

b) jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentu, o którym mowa w lit. a), Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego powyżej warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał lub wykonuje:

— dla części nr 1 - dostawy papieru kserograficznego o wartości łącznej nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto z zastrzeżeniem, że łączna wartość dostarczonego papieru została zrealizowana w ramach maksymalnie 3 umów,

— dla części nr 2 - dostawy papieru składanki komputerowej o wartości łącznej nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto z zastrzeżeniem, że łączna wartość dostarczonego papieru została zrealizowana w ramach maksymalnie 3 umów.

W przypadku umów wykonywanych (dotyczy świadczeń okresowych lub ciągłych) Wykonawca musi wykazać, że na dzień wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu należycie wykonał dostawy dla części nr 1 o wartości łącznej nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto, dla części nr 2 o wartości łącznej nie mniejszej niż 200 000 PLN brutto.

W przypadku składania ofert na dwie części Wykonawca musi spełnić warunek dla każdej z części

Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z nich musi wykazać spełnienie warunku udziału, dla danej części, w całości.

2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest do złożenia:

a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny, o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dowodów, o których mowa powyżej, może złożyć oświadczenie Wykonawcy.

3. Informacje dotyczące udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy powołują się na zasoby innych podmiotów określone są w SIWZ.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

— dla części 1 w wysokości 150 000,00 PLN/ (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),

— dla części 2 w wysokości 20 000,00 PLN/ (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania ofert na kilka części zamówienia, Zamawiający wymaga wniesienia wadium

W wysokości odpowiadającej sumie wadiów wymaganych dla poszczególnych części.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Należność za każdą dostawę zostanie uregulowana w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem, na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Zamawiający nie będzie prowadził z Wykonawcą rozliczeń w walutach obcych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.

W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

Zamawiający nie ponosi skutków prawnych nieprawidłowo wystawionych faktur, w tym w szczególności w zakresie terminu płatności.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 08/01/2019
Ortszeit: 14:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 08/01/2019
Ortszeit: 14:30
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w Poczcie Polskiej S.A. Pion Infrastruktury Wydział Zakupów Centralnych, sala 1.7 (piętro 1)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Dokument, o którym mowa w pkt. III. 1.1) ppkt 1 lit. i niniejszego ogłoszenia, składa się wraz z ofertą.

2. Dokument, o którym mowa w pkt. III. 1.1) ppkt. lit. h) niniejszego ogłoszenia, składa się w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa: w pkt. III. 1.1) ppkt 1 lit. a-g oraz w pkt. III.1.2) i pkt. III.1.3) niniejszego ogłoszenia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/12/2018