Dienstleistungen - 538368-2018

06/12/2018    S235    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Verhandlungsverfahren 

Polen-Bełchatów: Reparatur und Wartung von Maschinen

2018/S 235-538368

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
ul. Węglowa 5
Bełchatów
97-400
Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Dec-Doroba, Sekcja Realizacji Zakupów przy Elektrociepłowni Rzeszów, ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów
Telefon: +48 178756719
E-Mail: Malgorzata.Dec-Doroba@gkpge.pl
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.pgegiek.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://swpp2.gkpge.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://swpp2.gkpge.pl
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Serwis silników gazowych Rolls-Royce w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów (2019-2023)

Referenznummer der Bekanntmachung: GEK/PMR-ECR/10641/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50530000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Serwis silników gazowych Rolls-Royce w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów (2019-2023)

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34312000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług serwisowych silników gazowych w następującym zakresie:

1) Dwa planowe remonty kapitalne silników gazowych klasy co 15 000 (po 30 000 RG i po 45 000 RG) godzin pracy dla silnika SG-1, SG-2, SG-4.

2) Dwa planowe remonty kapitalne turbosprężarek klasy co 15 000 (po 30 000 RG i po 45 000 RG) godzin pracy dla silnika SG-1, SG-2, SG-4.

3) Trzy planowe przeglądy klasy co 5 000 (po 35 000 RG, po 40 000 RG, po 50 000 RG) godzin pracy dla silnika SG-1, SG-2, SG-4.

4) Jeden planowy remont kapitalny silnika gazowego klasy co 15 000 (po 40 000 RG) godzin pracy dla silnika SG-3.

5) Dwa planowe remonty kapitalne turbosprężarek klasy co 15 000 (po 30 000 RG i po 45 000 RG) godzin pracy dla silnika SG-3.

6) Trzy planowe przeglądy klasy co 5 000 (po 30 000 RG, po 35 000 RG, po 45 000 RG) godzin pracy dla silnika SG-3.

7) Usługa „hot line” – 24 h/dobę przez 7 dni w tygodniu z centrum serwisowym silników Wykonawcy, do sprawnego diagnozowania i usuwania awarii oraz problemów związanych z eksploatacją.

8) Zakres dostaw objętych umową serwisową obejmuje:

Dostawa niezbędnych części zamiennych / zestawów naprawczych do wykonania wszystkich planowych remontów, prac naprawczych i usług serwisowych, w tym również dla czynności serwisowych wykonywanych cyklicznie co 1 000, 2 000 godzin pracy przez pracowników Zamawiającego (obsługę ruchową BGS).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/03/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 3
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

1. Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych 3 wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu oraz uzyskali najwyższą liczbę punktów w kryteriach selekcji w oparciu o następujące zasady:

1) Za każde zamówienie spełniające wymogi opisane w sekcji III.1.3) pkt. 1.1 ogłoszenia ponad wymagane minimum, wykazane w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca otrzyma 2 pkt.;

2) Za każde zamówienie spełniające wymogi opisane w sekcji III.1.3) pkt. 1.2 ogłoszenia ponad wymagane minimum, wykazane w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu otrzyma 2 pkt.;

2. W przypadku, gdy po dokonanej kwalifikacji, na ostatnim miejscu kwalifikującym wykonawców do dalszego udziału w postępowaniu, znajdzie się więcej niż 1 wykonawca, Zamawiający zakwalifikuje do udziału w postępowaniu wszystkich wykonawców, którzy znajdą się na tym miejscu w związku z otrzymaną liczbą punktów. Jeżeli liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż 3, Zamawiający zaprosi do dalszego etapu postępowania wszystkich wykonawców spełniających te warunki i niepodlegających wykluczeniu.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp, oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp.

2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

2.1. wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - aktualne na dzień składania Wniosku oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia sporządzonego według wzoru wynikającego z Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE L 3/16), dalej zwane JEDZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu i spełnia kryteria selekcji.

2.2. w terminie 3 dni od przekazania przez Zamawiającego informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków:

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2.3. na wezwanie Zamawiającego:

2.3.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków;

2.3.2. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

2.3.3. w przypadku wydania wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3. Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmiotów, na których zasobach polega Wykonawca określone zostały w „Informacjach i wymaganiach dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Serwis silników gazowych Rolls-Royce w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów (2019-2023)””, zamieszczonym na stronie Zamawiającego.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 1 usługę serwisową silników gazowych tłokowych, turbodoładowanych o zapłonie iskrowym na ubogą mieszankę o mocy co najmniej 7,0 MWe, w zakresie obejmującym co najmniej regenerację i wymianę głowic cylindrowych w ramach planowego przeglądu;

2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 1 usługę serwisowania systemu sterowania silnika gazowego tłokowego, turbodoładowanego o zapłonie iskrowym na ubogą mieszankę o mocy co najmniej 7,0 MWe w zakresie obejmującym lokalizację uszkodzeń, wykonywanie napraw oraz odpowiedni dobór i zmianę nastaw parametrów w celu optymalizacji pracy silnika;

3) dysponują zestawem narzędzi i przyrządów specjalnych oraz specjalistycznym parkiem maszynowym w zakresie niezbędnym do realizacji usługi w tym dysponują co najmniej urządzeniem do demontażu głowic cylindrowych i tulei cylindrowych silnika gazowego B35:40.

4) dysponują specjalistami z niezbędną wiedzą i doświadczeniem tj. dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą min. roczne doświadczenie w zdalnym diagnozowaniu usterek oraz problemów związanych z eksploatacją silnika gazowego tłokowego, turbodoładowanego o zapłonie iskrowym na ubogą mieszankę o mocy co najmniej 7,0 MWe.

2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

2.1. wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - aktualne na dzień składania Wniosku oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia sporządzonego według wzoru wynikającego z Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE L 3/16), dalej zwane JEDZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu i spełnia kryteria selekcji.

2.2. na wezwanie Zamawiającego:

2.2.1. Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju (przedmiotu), daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;

2.2.2. Wykazu narzędzi, przyrządów specjalnych i parku maszynowego dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

2.2.3. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za zdalne diagnozowanie usterek oraz problemów związanych z eksploatacją silnika gazowego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Określone zostaną w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o Zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego Zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. Fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do Wniosku dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać jakiego Postępowania dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegają się o Zamówienie, dane pełnomocnika, czynności jakie w Postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Zgodnie z art. 91a ust. 1 Ustawy Zamawiający po dokonaniu oceny Ofert w celu wyboru najkorzystniejszej Oferty przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli złożono co najmniej 2 Oferty niepodlegające odrzuceniu. Szczegółowe informacje dotyczące aukcji zawarte zostaną w SIWZ.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 08/01/2019
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Na stronie internetowej Zamawiającego - w systemie SWPP2 System PGE, https://swpp2.gkpge.pl zawarte zostały „Informacje i wymagania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Serwis silników gazowych Rolls-Royce w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów (2019-2023)””.

2. Postępowanie będzie prowadzone z wykorzystaniem Systemu Zakupowego GK PGE. Informacje dotyczące Systemu Zakupowego GK PGE zamieszczone zostały w „Informacjach i wymaganiach dotyczących postępowania”, o których mowa w pkt. 1.

3. Wniosek sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym Podpisem elektronicznym.

4. Wykonawca może złożyć tylko jeden Wniosek.

5. Wykonawca składa wniosek za pośrednictwem Formularza do złożenia wniosku dostępnego w Systemie Zakupowym GK PGE.

6. Wniosek sporządza się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. Do Wniosku należy dołączyć:

7.1. JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym Podpisem elektronicznym,

7.2. Pełnomocnictwo osób podpisujących Wniosek do występowania w imieniu Wykonawcy oraz jego reprezentowania, jeżeli ich umocowanie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

7.3. Uzasadnienie dla zastrzeżenia części Wniosku jako tajemnica przedsiębiorstwa (jeżeli Wykonawca zastrzega część Wniosku jako tajemnicę przedsiębiorstwa na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 ustawy Pzp). Uzasadnienie należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7.4. zobowiązanie innych podmiotów, jeśli Wykonawca korzysta z zasobów tych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy Pzp.

8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji oraz nie przewiduje podziału negocjacji na etapy.

9. SIWZ zostanie przekazana wraz z zaproszeniem do składania ofert wstępnych Wykonawcom, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, wykażą brak podstaw do wykluczenia i spełnią kryterium selekcji, określone w ogłoszeniu o zamówieniu.

10. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

11. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z wnioskiem zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

12. Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

13. Kryteria oceny ofert: cena za wykonanie zamówienia - 70 %, gwarantowany wskaźnik niedyspozycyjności nieplanowej związanych z wykonanym zakresem prac - waga 30 %

14. Z zastrzeżeniem ustawy Pzp, wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz innym Spółkom GK PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym ustępie.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy, wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art. 182 Ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/12/2018