Lieferungen - 538733-2020

Submission deadline has been amended by:  88433-2021
10/11/2020    S219

Polen-Bełchatów: Stromverteilerkabel

2020/S 219-538733

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA
Postanschrift: ul. Węglowa 5
Ort: Bełchatów
NUTS-Code: PL713 Piotrkowski
Postleitzahl: 97-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jarosław Zamolski
E-Mail: jaroslaw.zamolski@gkpge.pl
Telefon: +48 447377655
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.pgegiek.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://pgegiek.pl/przetargi/Przetargi-zakupowe
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://swpp2.gkpge.pl
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa górniczych przewodów elektrycznych oponowych średniego napięcia dla PGE GiEK S.A., Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

Referenznummer der Bekanntmachung: POST/GEK/GEK/PMR-KWB/04732/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31320000 Stromverteilerkabel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa górniczych przewodów elektrycznych oponowych średniego napięcia dla PGE GiEK S.A., Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa przewodu OnGcrekgż-G (S) 3x95+3x50/3 mm2 6/10kV

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31320000 Stromverteilerkabel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Miejsce wskazanie przez Zamawiającego – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa Przewodu OnGcrekgż-G (S) 3x95+3x50/3 mm2 6/10kV w ilości 13 000 metrów

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/06/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

SIWZ wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa przewodu OnGcrekgż-G (S) 3x25+3x16/3 mm2 6/10kV

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31320000 Stromverteilerkabel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Miejsce wskazanie przez Zamawiającego – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa przewodu OnGcrekgż-G (S) 3x25+3x16/3 mm2 6/10kV w ilości 1 500 metrów

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/04/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

SIWZ wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa przewodu OnGcrekgż-G (S) 3x35+3x16/3 mm2 6/10kV

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31320000 Stromverteilerkabel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Miejsce wskazanie przez Zamawiającego – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa przewodu OnGcrekgż-G (S) 3x35+3x16/3 mm2 6/10kV w ilości 3 000 metrów

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/04/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

SIWZ wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Wykluczenie następuje w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca na wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw do wykluczenia, zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zwanego dalej „JEDZ”, a plik musi być opatrzony podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami pkt 16 SIWZ.

2.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów w formie elektronicznej zgodnie z zapisami opisanymi w pkt 16 SIWZ.

2.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ przesyła każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3. Zamawiający przed przesłaniem zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej, a w przypadku braku podstaw do przeprowadzenia aukcji elektronicznej, przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wezwie Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu, do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:

3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13–14 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp (dotyczy: osób fizycznych, członków zarządu, członków rad nadzorczych, prokurentów, wspólników spółek jawnych i partnerskich, komplementariuszy w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej) aktualnych na dzień złożenia (wystawionych nie wcześniej niż 6miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

3.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp (informacja powinna dotyczyć podmiotów zbiorowych) wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3.3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

4. Szczegółowe informacje dotyczące oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia znajdują się w pkt 12 SIWZ.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawę lub dostawy przewodów górniczych, oponowych, średniego napięcia, w izolacji gumowej, o łącznej wartości co najmniej 100 000,00 PLN netto dla każdej części zamówienia.

1. Wykonawca na wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw do wykluczenia, zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zwanego dalej „JEDZ”, a plik musi być opatrzony podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami pkt 16 SIWZ.

2. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w Postępowaniu, o którym mowa w pkt 10.3 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do Zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z Ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dalej „Zobowiązanie”). Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

4. Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału jakie muszą spełniać podmioty, o których mowa w pkt 3 powyżej, znajdują się w pkt 11 SIWZ.

5. Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

6. W zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi przedstawić wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 10.3 SIWZ, wraz z podaniem ich ilości, przedmiotu, wartości, dat wykonania i odbiorców, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy te zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości dla:

a) część nr 1 zamówienia – 70 000,00 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy, 00/100);

b) część nr 2 zamówienia – 12 000,00 PLN (słownie złotych: dwanaście tysięcy, 00/100);

c) część nr 3 zamówienia – 4 000,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące, 00/100).

Niewniesienie wadium w wymaganym terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

Szczegółowe informacje dotyczące wadium, znajdują się w pkt 13 SIWZ.

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wniósł w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia zawarte są w pkt 23 SIWZ.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Szczegółowe warunki finansowe Zamawiający określił w SIWZ.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

1. ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

2. muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp – faktu stanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów – wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem;

3. pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać jakiego postępowania dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegają się o zamówienie, dane pełnomocnika, czynności jakie w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik;

4. przed zawarciem umowy, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Zgodnie z art. 91a ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w każdej części postępowania, przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli złożono co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Szczegółowe informacje dotyczące aukcji elektronicznej określone zostały w pkt 21 SIWZ.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/12/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/12/2020
Ortszeit: 12:30
Ort:

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 17.12.2020 godz. 12.30 za pomocą transmisji on-line na kanale YouTube pod linkiem wskazanym w pkt 18.2 SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze zakupów PGE GiEK S.A., oraz Dobrych praktykach zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GKPGE, dostępnych na stronie https://pgegiek.pl/Przetargi/przetargi-zakupowe, jak również postanowienia kodeksu cywilnego.

Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów, ponadto dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby przy pomocy których będzie świadczył usługi przestrzegali postanowień ww. dokumentów.

2. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/ochrona-danych-osobowych. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.

3. Zamawiający informuje, że do zapłaty za zobowiązania stosuje MPP (Mechanizm Podzielonej Płatności) wprowadzony nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) z 15.12.2017.

4. Zamawiający wymaga, aby w oferowanych dostawach, udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektyw 2014/25/UE, przekraczał 50 %, osobno dla każdej części zamówienia.

5. Zamawiający odrzuci ofertę, w której udział towarów lub oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych, pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50 %, osobno dla każdej pozycji asortymentowej w danej części zamówienia.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawca, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp (art. 179–198g).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/11/2020