Marché de travaux - 543393-2021

26/10/2021    S208

Slovaquie-Trenčín: Travaux de construction

2021/S 208-543393

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Mesto Trenčín
Numéro national d'identification: 00312037
Adresse postale: Mierové námestie 2
Ville: Trenčín
Code NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Code postal: 91164
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Mgr. Daniela Krčová
Courriel: daniela.krcova@trencin.sk
Téléphone: +421 326504265
Fax: +421 326504265
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://trencin.sk/
Adresse du profil d’acheteur: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4695
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5)Activité principale
Autre activité: Plnenie úloh obce ako orgánu samosprávy vrátane preneseného výkonu štátnej správy

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii v Meste Trenčín

Numéro de référence: MSÚTN-UP-VO/2019/41799/126190
II.1.2)Code CPV principal
45000000 Travaux de construction
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Predmetom zákazky je zriadenie DNS. Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa stavebných prác bežne dostupných na trhu, v rámci ktorej sa budú uskutočňovať realizácie a rekonštrukcie súvislých povrchov miestnych komunikácií v Meste Trenčín, pričom budú obnovované povrchy komunikácií, prípadne chodníkov na dobu trvania max. 4 roky. Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

DNS je rozdelený na 2 kategórie stavebných prác:

1. kategória: zákazky do 70.000,00 € bez DPH, ktoré sa týkajú opravy/rekonštrukcie/novostavby dláždených chodníkov a spevnených plôch. Súčasťou zákazky môže byť kladenie dlažby, cestných, chodníkových a záhonových obrubníkov( okrem bezbariérových kasselských), podkladných vrstiev, drobné betonárske a asfaltové práce, okrem súvislého asfaltovania veľkých plôch (špárovanie, zálievky a pod.) vrátane osadenia mestského mobiliáru, osvetlenia (lampy), búracích prác a vyvolaných investícii.

2. kategória: ostatné zákazky, iné ako v kategórii 1., ktoré sa týkajú opravy/rekonštrukcie/novostavby miestnych a účelových komunikácií alebo spevnených plôch vrátane vyvolaných investícií.

Verejný obstarávateľ chce operatívnym zadávaním zákaziek a tým, že stavebné práce rozdelil do dvoch kategórií umožniť účasť aj menším dodávateľom a preto odporúča aj menším dodávateľom, ktorí spĺňajú podmienky účasti v zmysle časti B. týchto podkladov, aby zaslali žiadosť o zaradenie do DNS, aby sa tak mali možnosť uchádzať o vyhlásené zákazky. Len tým dodávateľom, ktorí boli zaregistrovaní v DNS je možné potom zasielať výzvu na predloženie ponuky a teda majú právo na predloženie ponuky, a preto verejný obstarávateľ odporúča dodávateľom, aby doručili žiadosť o zaradenie do DNS do uplynutia lehoty na predkladanie žiadostí uvedenej v týchto súťažných podkladoch. V momente po vyhlásení jednotlivej konkrétnej zákazky sa nezaradení dodávatelia nevedia už uchádzať o vyhlásenú zákazku, avšak po ich zaradení im verejný obstarávateľ bude môcť zaslať výzvu na predloženie ponuky do ďalšej vyhlásenej zákazky. To znamená, že do DNS je možné zasielať žiadosť o zaradenie v priebehu celého jeho trvania, avšak výzvu ku konkrétnej jednotlivej zákazke môže takémuto dodávateľovi verejný obstarávateľ zaslať až po jeho zaradení, a nie je možné dodatočne niekoho zaradiť do už vyhlásenej zákazky.

Pozn.: Stavebný dozor si zabezpečí verejný obstarávateľ sám, na vlastné náklady na každú zákazku zadanú cez DNS.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 4 750 000.00 EUR
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45233161 Travaux de construction de chemins piétonniers
45233160 Chemins et autres aires empierrées
45233120 Travaux de construction de routes
45233141 Travaux d'entretien routier
45233200 Travaux de revêtement divers
45233223 Travaux de resurfaçage de chaussées
45233228 Travaux de construction de revêtements de surface
45233229 Entretien des accotements
45233142 Travaux de réparation de routes
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: SK Slovensko
Lieu principal d'exécution:

Katastrálne územia tvoriace územie mesta Trenčín, Slovenská republika (k. ú. Trenčín, Opatová, Kubrica, Istebník, Kubrá, Orechové, Hanzlíková, Zlatovce, Záblatie, Trenčianske Biskupice).

II.2.4)Description des prestations:

Predmetom zákazky je zriadenie DNS. Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa stavebných prác bežne dostupných na trhu, v rámci ktorej sa budú uskutočňovať realizácie a rekonštrukcie súvislých povrchov miestnych komunikácií v Meste Trenčín, pričom budú obnovované povrchy komunikácií, prípadne chodníkov na dobu trvania max. 4 roky. Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

DNS je rozdelený na 2 kategórie stavebných prác:

1. kategória: zákazky do 70.000,00 € bez DPH, ktoré sa týkajú opravy/rekonštrukcie/novostavby dláždených chodníkov a spevnených plôch. Súčasťou zákazky môže byť kladenie dlažby, cestných, chodníkových a záhonových obrubníkov( okrem bezbariérových kasselských), podkladných vrstiev, drobné betonárske a asfaltové práce, okrem súvislého asfaltovania veľkých plôch (špárovanie, zálievky a pod.) vrátane osadenia mestského mobiliáru, osvetlenia (lampy), búracích prác a vyvolaných investícii.

2. kategória: ostatné zákazky, iné ako v kategórii 1., ktoré sa týkajú opravy/rekonštrukcie/novostavby miestnych a účelových komunikácií alebo spevnených plôch vrátane vyvolaných investícií.

Verejný obstarávateľ chce operatívnym zadávaním zákaziek a tým, že stavebné práce rozdelil do dvoch kategórií umožniť účasť aj menším dodávateľom a preto odporúča aj menším dodávateľom, ktorí spĺňajú podmienky účasti v zmysle časti B. týchto podkladov, aby zaslali žiadosť o zaradenie do DNS, aby sa tak mali možnosť uchádzať o vyhlásené zákazky. Len tým dodávateľom, ktorí boli zaregistrovaní v DNS je možné potom zasielať výzvu na predloženie ponuky a teda majú právo na predloženie ponuky, a preto verejný obstarávateľ odporúča dodávateľom, aby doručili žiadosť o zaradenie do DNS do uplynutia lehoty na predkladanie žiadostí uvedenej v týchto súťažných podkladoch. V momente po vyhlásení jednotlivej konkrétnej zákazky sa nezaradení dodávatelia nevedia už uchádzať o vyhlásenú zákazku, avšak po ich zaradení im verejný obstarávateľ bude môcť zaslať výzvu na predloženie ponuky do ďalšej vyhlásenej zákazky. To znamená, že do DNS je možné zasielať žiadosť o zaradenie v priebehu celého jeho trvania, avšak výzvu ku konkrétnej jednotlivej zákazke môže takémuto dodávateľovi verejný obstarávateľ zaslať až po jeho zaradení, a nie je možné dodatočne niekoho zaradiť do už vyhlásenej zákazky.

Pozn.: Stavebný dozor si zabezpečí verejný obstarávateľ sám, na vlastné náklady na každú zákazku zadanú cez DNS.

Konkrétne miesto každého plnenia (uskutočnenia prác bude upresnené v jednotlivej konkrétnej zákazke)

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Záujemca/uchádzač môže predložiť žiadosť o účasť iba do jednej kategórie, ale aj do oboch kategórii, pokiaľ spĺňa podmienky účasti určené verejným obstarávateľom v znení týchto súťažných podkladov.

Uchádzač môže predložiť na každú kategóriu iba jednu žiadosť. Uchádzač nemôže byť v tej istej kategórii zároveň aj členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá žiadosť o účasť(zaradenie). Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

Žiadosť o účasť vyhotovená elektronicky bude obsahovať:

2.2.1 žiadosť o zaradenie, v ktorej budú uvedené identifikačné údaje záujemcu ( v rozsahu, obchodné meno, sídlo, príp. miesto podnikania, IČO, DIČ, zastúpenie, označenie registra, mail, tel. kontakt), meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónny kontakt a e-mailová adresa, prostredníctvom ktorej bude môcť verejný obstarávateľ komunikovať (zhodná s emailovou adresou uvedenou pri registrácii do systému JOSEPHINE) a označenie súťaže (vzor žiadosti nájdete tvorí samostatnú prílohu č. 1 k týmto súťažným podkladom ),

2.2.2 splnomocnenie konať za záujemcu alebo skupinu záujemcov, ak žiadosť o zaradenie podpisuje iná osoba ako štatutárny zástupca,

2.2.3 samostatný list vyhlásenie v prípade, ak sa tejto zákazky zúčastní skupina dodávateľov, resp. ak skupina dodávateľov predloží žiadosť o účasť uvedie to vo svojej žiadosti na samostatnom liste, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami všetkých členov skupiny. V tomto liste zároveň určia (splnomocnia) spomedzi seba jedného člena skupiny, s ktorým bude verejný obstarávateľ komunikovať a ktorý bude zastupovať všetkých členov skupiny v celom procese tohto verejného obstarávania, a počas trvania zriadenia DNS. Tento splnomocnený člen skupiny sa zaregistruje v systéme Josephine a predloží žiadosť o účasť za všetkých členov skupiny. Verejný obstarávateľ bude komunikovať prostredníctvom systému Josephine len s určeným členom a nie so všetkými členmi skupiny. Odporúčaný vzor tohto vyhlásenia a plnej moci je uvedený v prílohe k tejto časti podkladov.

2.2.4 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti, ktorými záujemca alebo skupina záujemcov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa časti B. Podmienky účasti uchádzačov týchto súťažných podkladov.(predkladá iba tie doklady, kt. sa vyžadujú pre kategóriu do ktorej chce zaradiť)

2.2.5 vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v žiadosti o zaradenie podpísané uchádzačom (v prípade skupiny predložiť za všetkých členov skupiny t.z. za každého samostatne alebo v prípade účasti skupiny je možné predložiť aj jedno vyhlásenie, ale podpísané všetkými členmi skupiny, pokiaľ nedisponuje niektorý člen skupiny dodávateľov plnou mocou na podpísanie žiadosti - v tomto prípade je potrebné túto plnú moc predložiť v žiadosti a to vo forme scanu originálu alebo overenej fotokópie);

Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený, úplný a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom k jednotlivým výzvam na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS od uverejnenia oznámenia až do ukončenia používania dynamického nákupného systému. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty vo formáte pdf. v systéme JOSEPHINE, ako aj súťažné podklady, resp. ich súčasti, ktoré majú zvyčajne uchádzači záujem editovať pri príprave ponuky (napr. JED, výkazy výmer, súťažné podklady, zmluvy) sa budú nachádzať v systéme JOSEPHINE v editovateľnej podobe. Link, kde budú zverejnené všetky dokumenty k DNS ako aj k jednotlivým výzvam na predkladanie ponúk počas celého trvania DNS:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5284/summary

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure restreinte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 204-495614
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Trenčín: Chodníky a komunikácie v Trenčíne miestna časť Juh, stred a západ, povrch asfalt

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
18/10/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: COLAS Slovakia, a.s.
Numéro national d'identification: 31651402
Adresse postale: Orešianska 3168/7
Ville: Trnava
Code NUTS: SK021 Trnavský kraj
Code postal: 91701
Pays: Slovaquie
Courriel: katarina.jurkova@colas-sk.sk
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 165 833.33 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Trenčín: "Chodník Ul. Štefánikova pri Maxe"

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
18/10/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: PEMAL, s.r.o.
Numéro national d'identification: 46607871
Adresse postale: 1075
Ville: Horná Súča
Code NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Code postal: 91333
Pays: Slovaquie
Courriel: pemal@pemal.sk
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 23 496.76 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v me

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
18/10/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: PEMAL, s.r.o.
Numéro national d'identification: 46607871
Adresse postale: 1075
Ville: Horná Súča
Code NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Code postal: 91333
Pays: Slovaquie
Courriel: pemal@pemal.sk
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 17 519.62 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Trenčín: Spevnené plochy zo zámkovej dlažby : vjazd ul. Gagarinova, MŠ Niva, stojisko za Perlou

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
27/09/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: PANTHER PB s.r.o.
Numéro national d'identification: 50422189
Adresse postale: Kpt. Nálepku 563/5
Ville: Považská Bystrica
Code NUTS: SK02 Západné Slovensko
Code postal: 01701
Pays: Slovaquie
Courriel: bicko@advokatbicko.sk
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 22 410.05 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresse postale: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ville: Bratislava
Code postal: 82005
Pays: Slovaquie
Téléphone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresse postale: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ville: Bratislava
Code postal: 82005
Pays: Slovaquie
Téléphone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21/10/2021