Lieferungen - 543779-2021

26/10/2021    S208

België-Evere: Sanitair

2021/S 208-543779

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: MRMP-I/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Infrastuctuur - Ondersectie Verwerving
Nationaal identificatienummer: 0308.357.555_16
Postadres: Eversestraat, 1 - BOX 29
Plaats: Evere
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1140
Land: België
Contactpersoon: Davy Gailliaert
E-mail: Davy.Gailliaert@mil.be
Telefoon: +32 24415362
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.mil.be/
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=426487
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=426487
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=MRMP-I%2FA-22IA420-F02
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=39885
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Meerjarige open overeenkomst (2022 - 2025) tegen prijslijst voor de levering van sanitair materiaal en accessoires in het kader van het onderhoud van de militaire gebouwen en de marineschepen en ten voordele van de verschillende genie-eenheden

Referentienummer: MRMP-I/A-22IA420-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44411000 Sanitair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De onderhavige overheidsopdracht betreft een meerjarige open overeenkomst (2022-2025) tegen prijslijst betreffende de aankoop en de levering van sanitair materiaal en accessoires in het kader van het onderhoud van de militaire gebouwen en de uitrusting aan boord van de marineschepen en ten voordele van de verschillende genie-eenheden, overeenkomstig de voorwaarden van dit bestek.

De verschillende klanteenheden van Defensie zijn o.a.:

• De eenheden van het 1e en 2e echelon infrastructuur TSS (Territoriale Service Support), die geografisch verspreid zijn over gans België en verantwoordelijk zijn voor het verzekeren van het gewoon onderhoud van alle militaire gebouwen in hun verantwoordelijkheidszone.

• Het 4 Bataljon Genie en 11 Bataljon Genie, die worden ingeschakeld voor het uitvoeren van werkzaamheden aan grotere militaire infrastructuren met aanzienlijke logistieke middelen.

• Het Competentiecentrum Land Departement Genie, dat materiaal nodig heeft voor de cel bouwkunde in het kader van training.

• Het Competentiecentrum Rollend Materieel en Bewapening (CC R&A) en de FAU (Field Accommodation Unit), die materiaal nodig hebben voor het onderhouden en herconditioneren van de PSO (Peace Support Operations) installaties (Deployable Accommodation) in België in voorbereiding van toekomstige buitenlandse opdrachten.

• Marinecomponent, die materiaal nodig heeft om de sanitaire installaties op haar schepen operationeel te houden.

De artikelen die het voorwerp uitmaken van deze opdracht zullen deels aangewend worden voor de herstelling, aanpassing of uitbreiding van bestaande sanitaire installaties en moeten bijgevolg technisch compatibel zijn met deze installaties. Daarom wordt gevraagd dat de inschrijver een aantal artikelen van bepaalde merken (en/of 100% compatibel materiaal) kan aanbieden (cfr de inventaris in Bijl A Aanh 1 voor meer details).

De inschrijver wordt gevraagd de prijslijst hernomen in Bijl A Aanh 1 in te vullen. Op basis hiervan zal de opdracht gegund worden. De lijst van de representatieve artikelen en hun ponderatie in het kader van deze opdracht zijn indicatief, maar verhinderen niet het eventueel bestellen na bijkomende prijsaanvraag van andere artikelen uit de catalogus van de inschrijver.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42131400 Kranen en afsluiters voor sanitaire installaties
42161000 Heetwaterboilers
39715100 Elektrische geisers of boilers en dompelaars
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De onderhavige overheidsopdracht betreft een meerjarige open overeenkomst (2022-2025) tegen prijslijst betreffende de aankoop en de levering van sanitair materiaal en accessoires in het kader van het onderhoud van de militaire gebouwen en de uitrusting aan boord van de marineschepen en ten voordele van de verschillende genie-eenheden, overeenkomstig de voorwaarden van dit bestek.

De verschillende klanteenheden van Defensie zijn o.a.:

• De eenheden van het 1e en 2e echelon infrastructuur TSS (Territoriale Service Support), die geografisch verspreid zijn over gans België en verantwoordelijk zijn voor het verzekeren van het gewoon onderhoud van alle militaire gebouwen in hun verantwoordelijkheidszone.

• Het 4 Bataljon Genie en 11 Bataljon Genie, die worden ingeschakeld voor het uitvoeren van werkzaamheden aan grotere militaire infrastructuren met aanzienlijke logistieke middelen.

• Het Competentiecentrum Land Departement Genie, dat materiaal nodig heeft voor de cel bouwkunde in het kader van training.

• Het Competentiecentrum Rollend Materieel en Bewapening (CC R&A) en de FAU (Field Accommodation Unit), die materiaal nodig hebben voor het onderhouden en herconditioneren van de PSO (Peace Support Operations) installaties (Deployable Accommodation) in België in voorbereiding van toekomstige buitenlandse opdrachten.

• Marinecomponent, die materiaal nodig heeft om de sanitaire installaties op haar schepen operationeel te houden.

De artikelen die het voorwerp uitmaken van deze opdracht zullen deels aangewend worden voor de herstelling, aanpassing of uitbreiding van bestaande sanitaire installaties en moeten bijgevolg technisch compatibel zijn met deze installaties. Daarom wordt gevraagd dat de inschrijver een aantal artikelen van bepaalde merken (en/of 100% compatibel materiaal) kan aanbieden (cfr de inventaris in Bijl A Aanh 1 voor meer details).

De inschrijver wordt gevraagd de prijslijst hernomen in Bijl A Aanh 1 in te vullen. Op basis hiervan zal de opdracht gegund worden. De lijst van de representatieve artikelen en hun ponderatie in het kader van deze opdracht zijn indicatief, maar verhinderen niet het eventueel bestellen na bijkomende prijsaanvraag van andere artikelen uit de catalogus van de inschrijver.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomst kan, op initiatief van de Leidende dienst, verlengd worden met een periode van maximum één jaar door middel van een aangetekende zending teneinde de overgangsperiode naar een nieuwe overheidsopdracht te overbruggen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

De inschrijver uit een EU-lidstaat moet aantonen dat hij, in het land van vestiging, is ingeschreven in een beroeps- of handelsregister zoals bepaald in Bijl 10 van het KB1.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

zie bestek

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/11/2021
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/11/2021
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

e-Tendering

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

elektronisch

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

2025

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van state
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvanstate.be
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: www.raadvst-consetat.be
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Raad van state
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvanstate.be
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: www.raadvst-consetat.be
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van state
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvanstate.be
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: www.raadvst-consetat.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/10/2021