Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 545222-2021

26/10/2021    S208

България-София: Услуги по контрол на влакове

2021/S 208-545222

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП
Национален регистрационен номер: 130823243
Пощенски адрес: бул. "Княгиня Мария Луиза” № 110
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1233
Държава: България
Лице за контакт: Desislava Stefanova Slavcheva
Електронна поща: d.slavcheva@rail-infra.bg
Телефон: +359 29323079
Факс: +359 29310663
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.rail-infra.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1213
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Поддържане на жп инфраструктура

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура”, по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
63711100 Услуги по контрол на влакове
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

ОП1:„Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ“;ОП2:„Наблюдение и контрол по изпълнението на договор с предмет „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ”.Системата за упр.на влаковата работа (СУВР) на ДП НКЖИ се разраб.с цел подобр.на планир.и упр.на влаковата работа,а също така и в изпълнение на политиката на Европ.Комисия за изгр.на телематични прил.(Регл.№ 454/2011 и № 1305/2014/EU) в Транс-Европейската конвенционална железопътна система. СУВР има за задача да автоматизира процесите по планиране,прогноз.,управл.и отчитане на влаковата работа,изчисл.на инфрастр.такси,водене на статистика и подготвяне на данни за анализ в ДП НКЖИ. Системата следва да дава възм.на потреб.да получ.справки в зависи.от пълном.им,както и да създават допълнителни такива в зависимост от техните потребности и права за достъп.Веднъж създадени,системата следва да пред.възм.за автомат.обн.на справките с актуални данни.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 5 779 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
63711100 Услуги по контрол на влакове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

За Етапи 1,2,3,4 и 6-гр.София,бул. „Кн.Мария Луиза” 110.Освен избр.лок.Изпълн.ще напр.посещ.на регионите, засяг.дог.(София,Варна,Пловдив и Горна Оряховица(ГО)).За Етап 5 - в гр.София,Пловдив и ГО.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Дейностите предвидени за изпъление включват:

ЕТАП 1: Детайлно проектиране на СУВР;

ЕТАП 2: Разработка на СУВР;

ЕТАП 3: Внедряване на СУВР в тестова среда;

ЕТАП 4: Тестване на СУВР за осигуряването на изискваното качество в тестовата среда;

ЕТАП 5: Обучение на персонала за работа със СУВР в тестовата среда;

ЕТАП 6: Внедряване на СУВР в реална среда.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Т1i Предложение за системно проектиране / Тежест: 9
Критерий за качество - Име: Т2i Предложение за инсталиране и пускане в действие / Тежест: 26
Критерий за качество - Име: Т3i Предложение за вътрешна и външна интеграция и гаранционна поддръжка / Тежест: 14
Критерий за качество - Име: Т4i Предложение за Работен графика / Тежест: 11
Цена - Тежест: 60
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта” на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.

II.2.14)Допълнителна информация

КО = ЦО + ТО; ЦО - ценова оценка на ценово предложение; ТО-техническа оценка на предложението за изпълнение на поръчката; ЦО = [(ЦПmin/ЦПi) ]х60; ТO = (ТOПi/TOПmax) х 40; ТОПi = Т1i + Т2i + Т3i+ Т4i разписани по таблици от 1 до 5 в Методиката.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 077-197916
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 16908
Обособена позиция №: 1
Наименование:

„Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура”, по обособени позиции, Обособена позиция 1: „Проектиране

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
14/10/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: "Иновейтив Меритайм Сълюшънс" ООД
Национален регистрационен номер: 204599819
Пощенски адрес: ул. "Борис Рангелов" №.30
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1138
Държава: България
Изпълнителят е МСП: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ТехноЛогика ЕАД
Национален регистрационен номер: 201593301
Пощенски адрес: ул. Червена стена № 46
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1421
Държава: България
Изпълнителят е МСП: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: РейлТехноАйЕмЕс
Национален регистрационен номер: 177524358
Пощенски адрес: ул. Червена стена № 46
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1421
Държава: България
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 5 800 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 5 779 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Деловоден номер на Договор 11520 от 14.10.2021 г. с изпълнител ДЗЗД „РейлТехноАйЕмЕс“, обединение от сл. ЮЛ.: „Иновейтив Меритайм Сълюшънс“ ООД и „ТехноЛогика“ ЕАД

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

По реда на Глава двадесет и седма от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/10/2021