Lieferungen - 545370-2022

05/10/2022    S192

Polen-Jastrzębie-Zdrój: Durchlauferhitzer

2022/S 192-545370

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 187-530606)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.
Postanschrift: ul. Rybnicka 6c
Ort: Jastrzębie-Zdrój
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Postleitzahl: 44- 335
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Ostrowska
E-Mail: agnieszka.ostrowska@termika.pgnig.pl
Telefon: +48 327537190
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.ptep.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://www.ptep.pl/dla-kontrahenta/przetargi/objete-prawem-zamowien-publicznych

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa dwóch kotłów elektrycznych wraz z wykonaniem prac związanych z zasilaniem w Zakładzie Jastrzębie - Zdrój

Referenznummer der Bekanntmachung: 7/IX/ZP/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42161000 Durchlauferhitzer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch kotłów elektrycznych wraz z wykonaniem prac związanych z zasilaniem w Zakładzie Jastrzębie - Zdrój, wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi, dostawami i usługami zgodnie z zakresem prac zawartym w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym część II SWZ oraz na warunkach określonych we Wzorze Umowy stanowiącym część III SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/09/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 187-530606

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:

Planowany termin wykonania przedmiotu zamówienia to 30.11.2022r. Wskazanie tej daty realizacji zamówienia wynika z konieczności zabezpieczenia przez Zamawiającego dostaw ciepła na wypadek wystąpienia awarii kotła CFB. Od 2024r. kocioł WP-70, stanowiący rezerwę dla kotła CFB, będzie pracował w reżimie pracy 500 h/rok, co wiąże się z koniecznością uruchomienia nowego źródła w Zakładzie Jastrzębie – Zdrój. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 344). Środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu jest Platforma. Zatem przekazywanie ofert, wszelkich dokumentów i oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem https://termika.eb2b.com.pl/ w zakładce „Załączniki” w postępowaniu oznaczonym numerem 7/IX/ZP/22. Za datę wpływu oferty, wszelkich dokumentów i oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy. Zamawiający zgodnie z treścią art. 139 Ustawy najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6, z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 Ustawy, oraz na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835), a także art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych jakie Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia zostały określone w rozdziale VII części I SWZ (Instrukcja dla Wykonawców). Zamawiający nie wymaga przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

muss es heißen:

Planowany termin wykonania przedmiotu zamówienia to 30.11.2023r. Wskazanie tej daty realizacji zamówienia wynika z konieczności zabezpieczenia przez Zamawiającego dostaw ciepła na wypadek wystąpienia awarii kotła CFB. Od 2024r. kocioł WP-70, stanowiący rezerwę dla kotła CFB, będzie pracował w reżimie pracy 500 h/rok, co wiąże się z koniecznością uruchomienia nowego źródła w Zakładzie Jastrzębie – Zdrój. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 344). Środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu jest Platforma. Zatem przekazywanie ofert, wszelkich dokumentów i oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem https://termika.eb2b.com.pl/ w zakładce „Załączniki” w postępowaniu oznaczonym numerem 7/IX/ZP/22. Za datę wpływu oferty, wszelkich dokumentów i oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy. Zamawiający zgodnie z treścią art. 139 Ustawy najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6, z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 Ustawy, oraz na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835), a także art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych jakie Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia zostały określone w rozdziale VII części I SWZ (Instrukcja dla Wykonawców). Zamawiający nie wymaga przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: