Lieferungen - 546660-2022

07/10/2022    S194

Rumänien-București: Antivirale Mittel zur systemischen Anwendung

2022/S 194-546660

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals"
Nationale Identifikationsnummer: 9524980
Postanschrift: Strada Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, sector 2
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 021105
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Mihai Dan Caloinescu
E-Mail: achizitii@mateibals.ro
Telefon: +40 212010980
Fax: +40 213186095
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.mateibals.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100157445
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: SPITAL
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Medicamente HIV 3

Referenznummer der Bekanntmachung: 9524980/2022/AP-1-91
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33651400 Antivirale Mittel zur systemischen Anwendung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achiziție medicamente conform Secțiunea II.2 Lista de loturi din prezentul anunț și Caiet de sarcini - Anexa 1 Cantități-Valori Medicamente HIV 3.

Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificări/informaticilor suplimentare în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 83 496 420.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 2
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, Aufträge unter Zusammenfassung der folgenden Lose oder Losgruppen zu vergeben:

Ofertele se pot depune pe unul sau mai multe loturi

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Bictegravirum + Emtricitabinum + Tenofovirum 50mg/200mg/25mg

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33651400 Antivirale Mittel zur systemischen Anwendung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Farmacia Institutului

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cantitățile minime și maxime estimate sunt conform Caiet de sarcini - Anexa 1 Cantități-Valori Medicamente HIV 3.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este conform Caiet de sarcini - Anexa 1 Cantități-Valori Medicamente HIV 3.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 36 057 420.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dolutegravirum + Lamivudinum 50mg/300mg

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33651400 Antivirale Mittel zur systemischen Anwendung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Farmacia Institutului

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cantitățile minime și maxime estimate sunt conform Caiet de sarcini - Anexa 1 Cantități-Valori Medicamente HIV 3.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este conform Caiet de sarcini - Anexa 1 Cantități-Valori Medicamente HIV 3.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 47 439 000.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerința 1: Ofertanții/asociații/terții susținători/subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

a) Ofertanții vor completa, cu informațiile aferente situației lor, fișierul DUAE publicat de autoritatea contractantă în cadrul Documentației de atribuire, direct în SEAP – semnat, ștampilat, scanat în format .pdf cu semnătură electronică;

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc.

Aceste documente sunt:

1. Certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) valabile la momentul prezentării pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate - scanat în format .pdf și semnat electronic.

2. Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv – semnat, ștampilat, scanat în format .pdf și semnat electronic;

Cerința 2: Ofertanții/asociații/terții susținători/subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea 98/2016. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt:

Manager – Cătălin Gabriel APOSTOLESCU;

Director Medical – Adrian Gabriel Marinescu;

Director Financiar-Contabil interimar – Liviu-Constantin DAFINA;

Șef Birou Achiziții Publice și Contractare – Simona Corina Gabriela ILIE;

Birou Achiziții Publice și Contractare – Președinte cu rol de organizare și reprezentare Comisie evaluare – Mihai Dan CALOINESCU;

Șef Secție – Membru Comisie evaluare - Otilia Elisabeta BENEA;

Șef Farmacie - Membru Comisie evaluare – Laurenția ALECSANDRU;

Serviciu Financiar – Membru Comisie evaluare – Paulina CONSTANTIN;

Serviciu Financiar – Membru de rezervă Comisie evaluare – Valentina TRĂILOIU;

Birou Achiziții Publice și Contractare - Membru de rezervă Comisie evaluare – Florentina Cristina Drugan;

Furnizor de Servicii de achiziție – Duta Amalia P.F.A.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

a) Ofertanții vor completa, cu informațiile aferente situației lor, fișierul DUAE publicat de autoritatea contractantă în cadrul Documentației de atribuire, direct în SEAP – semnat, ștampilat, scanat în format .pdf cu semnătură electronică;

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc.

Aceste documente sunt:

- Declarație conform art. 60 din Legea 98/2016 (Formular 4) - scanată în format .pdf și semnată electronic.

- Declarație de angajament față de procedura de achiziție (Formular 5) - scanată în format .pdf și semnată electronic

Cerința 1: Operatorul economic ce depune ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, că este legal constituit și nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Justificare: Pentru ca să funcționeze legal în acest domeniu, operatorii economici trebuie să aibă atât codul CAEN (dovedit prin Certificatul ONRC) cât și Autorizația de distribuție angro emisă de Ministerul Sănătății în conformitate cu art. 926 din Legea nr.95/2006.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței:

a) Ofertanții vor completa cu informațiile aferente situației lor în DUAE direct in SICAP;

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc

Aceste documente sunt:

1. Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, actualizat/la zi în momentul prezentării - scanat în format .pdf și semnat electronic.

2. Autorizația de distribuție angro emisă de Ministerul Sănătății, inclusiv ANEXELE (în conformitate cu art. 926 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu completările și modificările ulterioare), actualizată/la zi în momentul prezentării - scanat în format .pdf și semnat electronic.

Notă: În cazul ofertanților străini se vor prezenta documente echivalente eliberate de autorități competente din țara de reședință - scanat în format .pdf și semnat electronic.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/11/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 07/03/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/11/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

2) Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificări/informatiilor suplimentare în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

3) MODALITATEA DE DEPARTAJARE A OFERTELOR FINANCIARE - Acord cadru cu un castigator:

- Daca in urma evaluarii vor rezulta pe primul loc doua sau mai multe oferte cu preturi egale, atunci autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SICAP imbunatatirea preturilor.

4) Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

În conformitate cu prevederile Legii 101/2016

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Compartiment Juridic INBIMB
Postanschrift: Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, sector 2
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 021105
Land: Rumänien
Fax: +40 213186095
Internet-Adresse: www.mateibals.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/10/2022