Marché de travaux - 547305-2018

13/12/2018    S240    - - Marché de travaux - Avis de marché - Procédure ouverte 

Pologne-Halinów: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

2018/S 240-547305

Avis de marché

Travaux

Legal Basis:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Gmina Halinów
ul. Spółdzielcza 1
Halinów
05-074
Pologne
Point(s) de contact: Urząd Miejski w Halinowie 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1
Téléphone: +48 227836020
Courriel: halinow@halinow.pl
Fax: +48 227836107
Code NUTS: PL925

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.bip.halinow.pl

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://www.bip.halinow.pl
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów Zadanie 13 – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Długa Kościelna

Numéro de référence: ZP.JRP.271.11.2018
II.1.2)Code CPV principal
45200000
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Rozbudowa oczyszczalni odbywać się będzie w trakcie ruchu ciągłego procesu oczyszczania ścieków. Wykonywanie prac wymaga dotrzymania warunków pozwolenia wodnoprawnego (Decyzja nr WS.6341.110.016 z dnia 4.8.2016 – załącznik nr 12 Do SIWZ). Zakres budowy obejmuje rozbudowę oczyszczalni ścieków, w której skład wejdą:

A. Ścieki dowożone

1. Stacja odbioru ścieków dowożonych

2. Stacja odbioru osadów dowożonych – istniejąca

3. Zbiornik wstępnego podczyszczania ścieków i osadów dowożonych– adaptacja zbiornika osadu

4. Stacja korekty odczynu – projektowana

5. Zbiornik uśredniający – adaptacja komory defosfatacji

6. Pompownia ścieków dowożonych

7. Wstępne mechaniczne podczyszczenie ścieków

8. Pompownia główna

9. Reaktory biologicznego oczyszczalni

10. Pomieszczenie dmuchaw – modernizacja

11. Reaktory biologicznego oczyszczania ścieków (projektowane

12. Pomieszczenie dmuchaw – projektowane

13. Stacja chemicznego strącania nadmiaru fosforu

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45300000
45310000
45311200
45316110
45112000
45262350
45262310
45262500
45330000
45332000
45332400
45252100
45252200
45231300
45311000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL925
Lieu principal d'exécution:

Gmina Halinów

Powiat Mińsk mazowiecki

POLSKA

II.2.4)Description des prestations:

Rozbudowa oczyszczalni odbywać się będzie w trakcie ruchu ciągłego procesu oczyszczania ścieków. Wykonywanie prac wymaga dotrzymania warunków pozwolenia wodnoprawnego (Decyzja nr WS.6341.110.016 z dnia 4.8.2016 – załącznik nr 12 Do SIWZ). Zakres budowy obejmuje rozbudowę oczyszczalni ścieków, w której skład wejdą:

A. Ścieki dowożone

1. Stacja odbioru ścieków dowożonych (obiekt nr 8A) – projektowana

2. Stacja odbioru osadów dowożonych (przydomowe oczyszczalnie) (obiekt nr 9A) – istniejąca

3. Zbiornik wstępnego podczyszczania ścieków i osadów dowożonych (obiekt nr 10 i 11) – adaptacja zbiornika osadu

4. Stacja korekty odczynu (obiekt nr 10) – projektowana

5. Zbiornik uśredniający (obiekt nr 10) – adaptacja komory defosfatacji - zgodnie z załącznikiem nr 8

6. Pompownia ścieków dowożonych (obiekt nr 3D) – modernizacja zgodnie z załącznikiem nr 8

7. Wstępne mechaniczne podczyszczenie ścieków (obiekt nr 1 i 2D)

8. Pompownia główna (obiekt nr 2D)

9. Reaktory biologicznego oczyszczania ścieków (obiekt nr 4A i 4B) – modernizacja zgodnie z załącznikiem nr 8

10. Pomieszczenie dmuchaw (obiekt nr 5A) – modernizacja

11. Reaktory biologicznego oczyszczania ścieków (obiekt nr 4C,4D,4E) – projektowane

12. Pomieszczenie dmuchaw (obiekt nr 5B) – projektowane

13. Stacja chemicznego strącania nadmiaru fosforu (obiekt nr 7) – projektowana

14. Pomiar ilości ścieków oczyszczonych (obiekt nr 6) – projektowany

15. Pompownia osadu nadmiernego (obiekt nr 12) – projektowana

16. Zagęszczanie i dodatkowa stabilizacja osadu nadmiernego (obiekt nr 3B) – adaptacja istniejących komór

17. Stacja mechanicznego odwadniania osadu (obiekt nr 13) – projektowana

18. Stacja wapnowania osadu odwodnionego (obiekt nr 13) – projektowana

19. Sterowanie procesem technologicznym (wizualizacja) - działanie oczyszczalni będzie całkowicie zautomatyzowane poprzez zastosowanie automatycznego sterowania pracą urządzeń. Stany alarmowe występujące na obiekcie przekazywane będą poprzez system SMS do eksploatatora obiektu. Oczyszczalnia wyposażona będzie w system monitoringu - załącznik nr 7 Projekt wykonawczy branżowy - Wizualizacja.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Gwarancja / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Fin: 30/09/2020
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

POIS.02.03.00-00-0124/16

II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a)dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budową w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z póź. zm) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016r. nr 65 z póź. zm.). Osoba ta musi posiadać doświadczanie w wykonywaniu funkcji kierownika budowy przez okres min 36 miesięcy. W tym musi posiadać doświadczenie jako kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej przy realizacji co najmniej jednej inwestycji obejmującej: budowę lub/i przebudowę lub/i rozbudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 1000 m3/d. Zamawiający wymaga, aby wykonawca w załączniku nr 4 wskazał budowy na których osoba ta pełniła funkcje kierownika budowy ze wskazaniem daty pełnienia funkcji. Zamawiający na tej podstawie zliczy okres w jakim osoba ta pełniła funkcje kierownika budowy.

a) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, i wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z póź. zm) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. nr 65 z póź. zm.) Osoba ta musi posiadać doświadczanie w wykonywaniu funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych przez okres min 36 miesięcy. W tym musi posiadać doświadczenie jako kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych przy realizacji co najmniej jednej inwestycji obejmującej: budowę lub/i przebudowę lub/i rozbudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 1000 m3/d. Zamawiający wymaga, aby wykonawca w załączniku nr 4 wskazał budowy na których osoba ta pełniła funkcje kierownika robót ze wskazaniem daty pełnienia funkcji. Zamawiający na tej podstawie zliczy okres w jakim osoba ta pełniła funkcje kierownika robót.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

b) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z póź. zm) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z.2016 r. poz. 65). Osoba ta powinna posiadać doświadczenie w wykonywaniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności drogowej bez ograniczeń przez okres min 36 miesięcy. Zamawiający wymaga, aby wykonawca w załączniku nr 4 wskazała budowy na których osoba ta pełniła funkcje kierownika budowy lub kierownika robót ze wskazaniem daty pełnienia funkcji. Zamawiający na tej podstawie zliczy okres w jakim osoba ta pełniła funkcje kierownika robót lub kierownika budowy.

c) dysponuje co najmniej jedną osobą na stanowisku technolog oczyszczania ścieków posiadającą min. 5 lat doświadczenia w prowadzeniu rozruchu technologicznego oczyszczalni ścieków w tym przynajmniej jednej pracującej w układzie przepływowym ciągłym z osadnikami wtórnymi o przepustowości min 1000 m3/d (kopię posiadanego dyplomu należy dostarczyć przed podpisaniem Umowy). Zamawiający wymaga, aby wykonawca w załączniku nr 4 wskazał budowy na których osoba ta pełniła funkcje technologa oczyszczalni ścieków.

d) dysponuje co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika robót elektrycznych i AKPiA, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Osoba ta powinna posiadać minimum 3-letnie doświadczenie (liczone od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w zakresie robót instalacyjnych instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i AKPiA. Zamawiający wymaga, aby wykonawca w załączniku nr 4 wskazała budowy na których osoba ta pełniła funkcje ze wskazaniem daty pełnienia funkcji. Zamawiający na tej podstawie zliczy okres w jakim osoba ta pełniła funkcje kierownika robót.

Uwaga:

Kluczowy personel, podany przez Wykonawcę w ofercie nie wyczerpuje wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań i realizacji robót budowlanych i winien być traktowany, jako minimalne wymogi Zamawiającego dla udziału w postępowaniu przetargowym.

Liczba lat doświadczenia liczona będzie jako suma nienakładających się okresów pracy w danej roli/na danym stanowisku.

Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w ofercie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko.

f) Należycie zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na: budowie, rozbudowie lub przebudowie mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków tj. wykonanie kompletnych reaktorów biologicznych wraz z wyposażeniem technologicznym w tym co najmniej jednej z zastosowaniem technologii osadu czynnego w układzie przepływowym ciągłym z osadnikami wtórnymi, o przepustowości minimum Qdmax = 1000 m3/d.

Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków opisanych, powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na PLN przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu

III.1.5)Informations sur les marchés réservés
III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Wzór umowy stanowi załączniki nr 5 do SIWZ

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest w Urzędzie Miejski w Halinowie, ul Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów jest Gmina Halinów reprezentowana przez Burmistrza Adam Ciszkowskiego.

Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejski w Halinowie, ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów, jest Pani Dorota Chrzanowska, e-mail: iod@halinow.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 21/01/2019
Heure locale: 12:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 20/03/2019
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 21/01/2019
Heure locale: 12:15
Lieu:

W siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Halinów, ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów, pokój nr 24, POLSKA.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
VI.3)Informations complémentaires:

4.8 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

4.8.1. którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu,

4.8.2. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy 4.8.3. wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 ustawy tj.

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu Restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.7.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:

a) Zamawiającym;

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego;

c) członkami komisji przetargowej;

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a

— chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 PLN;

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli Wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN;

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 250 000,00 PLN

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Pologne
Téléphone: +48 224587801
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Pologne
Téléphone: +48 224587801
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł

On zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego Przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Pologne
Téléphone: +48 224587801
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
10/12/2018