Dienstleistungen - 549815-2019

Submission deadline has been amended by:  607110-2019
20/11/2019    S224

Polen-Breslau: Dienstleistungen von Architekturbüros bei Freianlagen

2019/S 224-549815

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 50-059
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marta Kwapisz
E-Mail: przetargi@wi.wroc.pl
Telefon: +48 717710900
Fax: +48 717710904
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.wi.wroc.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://www.wi.wroc.pl
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. reprezentowane przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 50-059
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marta Kwapisz
E-Mail: przetargi@wi.wroc.pl
Telefon: +48 717710900
Fax: +48 717710904
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.wi.wroc.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://www.wi.wroc.pl
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.wi.wroc.pl/html/przetargi.html
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://miniportal.uzp.gov.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Spółka Gminy powołana do realizacji zadań z zakresu organizowania i zarządzania zadaniami inwestycyjnymi Gminy

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

05200 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przebudowy mostu Osobowickiego we Wrocławiu

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/73/PN/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71222000 Dienstleistungen von Architekturbüros bei Freianlagen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji szczegółowo opisanej w Opisie przedmiotu zamówienia, uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę wraz z poświadczeniem ostateczności dla zadania 05200 – Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przebudowy mostu Osobowickiego we Wrocławiu.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
71248000 Projektaufsicht und Dokumentation
71400000 Stadtplanung und Landschaftsgestaltung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
Hauptort der Ausführung:

Wrocław

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji szczegółowo opisanej w Opisie przedmiotu zamówienia, uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę wraz z poświadczeniem ostateczności dla zadania 05200 – Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przebudowy mostu Osobowickiego we Wrocławiu. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: Projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzję o pozwoleniu na budowy w tym:

Prace przygotowawcze

a) inwentaryzacja obiektu oraz niezbędne odkrywki, jeżeli zajdzie taka potrzeba dla prawidłowego doboru rozwiązań projektowych,

b) szczegółowa inwentaryzacja wszystkich sieci umieszczonych w konstrukcji i na konstrukcji mostu;

Projekt budowlany:

a) projekt zagospodarowania terenu,

b) projekt architektoniczno-budowlany;

Projekt wykonawczy:

a) branży mostowej konstrukcja,

b) branży mostowej architektura,

c) branży drogowej wraz z odwodnieniem,

d) branży torowej wraz z odwodnieniem,

e) branży sanitarnej – otulina sieci wodociągowej – zakres Mpwik,

f) branży elektrycznej oświetlenia ulicznego,

g) branży elektrycznej (trakcja, zwrotnice,

h) budowa MTK,

i) przebudowa kolizyjnego uzbrojenia (gaz, elekt, telet, ciepłociąg, wod-kan),

j) branża inżynierii ruchu organizacja ruchu docelowego,

k) branża inżynierii ruchu sygnalizacja świetlna (część elektryczna, instalacyjna, programy),

l) branża zieleń;

Inne opracowania:

a) koncepcja organizacji ruchu zastępczego wraz z komunikacją zbiorową,

b) badania geotechniczne podłoża gruntowego,

c) projekt zabezpieczenia poziomej osnowy geodezyjnej,

d) przedmiary robót,

e) kosztorysy inwestorskie,

f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

g) wizualizacja 5 slajdów,

h) wykonanie iluminacji obiektu.

2.1.4. Pełnienie nadzoru autorskiego.

4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie projektanta specjalności mostowej (M) / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie projektanta w branży drogowej (D) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie projektanta w branży architektonicznej (A) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego do czasu zakończenia robót realizowanych na podstawie dokumentacji wykonanej zgodnie z niniejszym zamówieniem i uzyskania dla nich pozwolenia na użytkowanie lub równoważnego dokumentu, jeżeli będą wymagane. Planowany termin zakończenia robót i sprawowania nadzoru to 31.12.2024 r.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca musi spełniać niżej określony warunek, dotyczący sytuacji finansowej (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniana będzie ich łączna sytuacja finansowa – w tym celu składane dokumenty mają dotyczyć tego lub tych z wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku), na następującym minimalnym poziomie zdolności:

1.1. Wykonawca posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 300 000,00 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300 000,00 PLN.

2. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach, niż określono powyżej zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ten sam kurs zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.

3. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie analizy dokumentów załączonych do oferty wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj. muszą: Dysponować zdolnością techniczną; aby zamawiający uznał wykonawcę za spełniającego warunek dysponowania zdolnością techniczną wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się 2 lub więcej

wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i zawodowy):

1) wykonać w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy lub przebudowy jedno lub wieloprzęsłowego obiektu mostowego o długości całkowitej co najmniej 30 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. co najmniej jedna branża spośród następujących (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna lub ogólnospławna, sieć wodociągowa, sieć ogólnospławna, sieć gazowa, sieć ciepłownicza) oraz dysponować zdolnością zawodową; aby zamawiający uznał wykonawcę za spełniającego warunek dysponowania zdolnością zawodową wykonawca musi spełnić następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał zawodowy): Wskazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby odpowiedzialne za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:

1) Projektant w specjalności mostowej (1 osoba) posiadający doświadczenie polegające na wykonaniu jako projektant w specjalności mostowej co najmniej jednej dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego budowy lub przebudowy jedno lub wieloprzęsłowego obiektu mostowego o długości całkowitej co najmniej 30 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. co najmniej jedna branża spośród następujących (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna lub ogólnospławna, sieć wodociągowa, sieć ogólnospławna, sieć gazowa, sieć ciepłownicza) oraz posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.

Z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz

2) Projektant w specjalności drogowej (1 osoba) posiadający doświadczenie polegające na wykonaniu jako projektant w specjalności drogowej co najmniej jednej dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego budowy lub przebudowy drogi wraz z torowiskiem tramwajowym oraz posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz

3) Projektantem w specjalności architektonicznej (1 osoba) posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant w specjalności architektonicznej projektu budowlanego dla inwestycji realizowanej w obszarze zabytkowym oraz posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz ...

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

4. Projektant sieci wodociągowej – (1 osoba) posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant co najmniej jednej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy), budowy lub przebudowy w terenie miejskim sieci wodociągowej o średnicy co najmniej 200 mm i długości co najmniej 200 m oraz posiadający uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.). Zamawiający wyjaśnia, że:

a) osoby posiadające uprawnienia budowlane wydane na terenie UE mogą uzyskać decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych oraz wpis do stosownej izby na zasadach określonych w Ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r., poz. 65 ze zm.) oraz w Regulaminie postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, kwalifikacje odpowiadające uprawnieniom budowlanym w Polsce. (Załącznik do

Uchwały Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Uchwała nr 15/R/17 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 6.9.2017 r.) lub w Regulaminie postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta w stosunku do osób będących obywatelami państw członkowskich Unii

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodu architekta (załącznik nr 1 do

Uchwały nr O-15A-III-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10.4.2014).

W razie uzyskania uznania kwalifikacji w zakresie wymaganym zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu oraz wpisu odpowiednio do Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów uznaje się, że wykonawca wykazał spełnienie warunków określonych w tym zakresie;

b) obiekt mostowy – oznacza budowlę przeznaczoną do przeprowadzenia drogi nad przeszkodą terenową a w szczególności: most, wiadukt, estakada;

c) długość całkowita obiektu mostowego: odległość mierzona po osi podłużnej obiektu, pomiędzy najdalej wysuniętymi punktami budowli tj. końcami skrzydeł przyczółków;

c) pojęcie „teren miejski”, o którym mowa powyżej zamawiający rozumie teren położony w granicach administracyjnych miasta;

d) pojęcia: budowa, „przebudowa”, o którym mowa w powyżej jest rozumiane zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 6, 7a ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1202 ze zm.);

e) pojęcie droga – zamawiający rozumie zgodnie z art. 4 pkt 2 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21.3.1985 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.);

f) pojęcie obszar zabytkowy – historyczny układ urbanistyczny lub ruralistyczny lub historyczny zespół budowlany lub krajobraz kulturowy zdefiniowany w art. 3 pkt 12, 13, 14 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2018, poz. 2067 ze zm.)

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto.

Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w SIWZ. Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczek. Szczegółowe zasady dotyczące uzyskania zaliczki zostały uregulowane w § 8 wzoru umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/12/2019
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 20/02/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/12/2019
Ortszeit: 12:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o., ul. Ofiar Oświęcimskich 36 we Wrocławiu 50-059, Sala konferencyjna, piętro 5, POLSKA. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. W związku z ograniczeniem liczby znaków w sekcjach ogłoszenia informacje dot. podstawy wykluczenia oraz wykazu oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału i brak podstaw wykluczenia oraz szczegółowy opis kryteriów oceny ofert, zostały określone w IDW część I SIWZ – pod adresem:

http://wi.wroc.pl/html/przetargi.html.

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. Informacje na temat zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp znajdują się w SIWZ pod adresem: http://wi.wroc.pl/html/przetargi.html.

3. Zamawiający wymaga od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określają zapisy IDW:

http://wi.wroc.pl/html/przetargi.html.

4. Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 24 aa ust. 1 Pzp możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

6. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa wart. 25 ust. 1 Pzp.

7. Na wezwanie zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu i oświadczeń, o których mowa w §5 pkt 1, 4, 5, 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. ws. rodzajów dokumentów,

Jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126). Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej(RP), a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium

RP, zastosowanie mają zasady określone w §7 i 8 ww. Rozporządzenia oraz

a) dowodów, określających czy usługi zostały wykonane należycie,

b) informacji banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w niniejszej sekcji ogłoszenia szczegółowe informacje dotyczące dowodów, o których mowa w ppkt a–b powyżej zostały określone w SIWZ.

8. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

10. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 lub art. 14 RODO, zostały zawarte w pkt 30 IDW.

11. Zamawiający wymaga złożenia oferty, pod rygorem nieważności, za pośrednictwem miniPortalu oraz elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap).

12. Oferta, pod rygorem nieważności, musi być w postaci elektronicznej, opatrzona kwalifikowanym podpisem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

13. Szczegóły dotyczące sposobu złożenia oferty zostały określone w pkt 16. IDW.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej, tj. odwołanie oraz skarga do sądu przewidziane w art. 179 do art. 198 g ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/11/2019