Lieferungen - 554456-2018

18/12/2018    S243

Rumänien-Arad: Straßenbahnpersonenwagen

2018/S 243-554456

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Municipiul Arad
Nationale Identifikationsnummer: Romania
Postanschrift: Bulevardul Revoluției nr. 75
Ort: Arad
NUTS-Code: RO421 Arad
Postleitzahl: 310025
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Petru Stelian Adam
E-Mail: adam.bezsnei@primariaarad.ro, achizitii@primariaarad.ro
Telefon: +40 257281850/289/350
Fax: +40 257281450
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.primariaarad.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Contract de furnizare tramvaie noi finanțate prin Programul Operațional Regional 2014–2020, Prioritatea de investiții 4.1 — Mobilitate Urbană Durabilă

Referenznummer der Bekanntmachung: F35199252018/26
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34622100 Straßenbahnpersonenwagen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Contract de furnizare tramvaie noi finanţate prin Programul Operațional Regional 2014–2020, Prioritatea de investiții 4.1 — Mobilitate Urbană Durabilă, conform cerinţelor caietului de sarcini. Obiectul achiziţiei îl constituie achiziţionarea a 10 buc. tramvaie noi a căror valoare estimată este de 73 036 638 RON fără TVA, cu posibilitatea, ca în perioada de derulare a acestuia (4 ani), autoritatea să poată achiziţiona în baza acestuia, suplimentar, încă o cantitate de maxim 18 buc. tramvaie noi, cu aceleasi caracteristici cu cele ofertate sau superioare, la acelaşi preţ unitar cu cele ofertate. Achiziţionarea cantităţilor suplimentare (maxim 18 buc.) se vor realiza în durata contractului (4 ani), prin încheierea unui act adiţional, autoritatea contractantă stabilind în acest sens în propunerea de contract o clauză de revizuire în conformitate cu prevederile art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea 98/2016, cu completările şi modificările ulterioare, fără a org [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO421 Arad
Hauptort der Ausführung:

Municipiul Arad.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Contract de furnizare tramvaie noi finanţate prin Programul Operațional Regional 2014–2020, Prioritatea de investiții 4.1 — Mobilitate Urbană Durabilă, conform cerinţelor caietului de sarcini. Obiectul achiziţiei îl constituie achiziţionarea a 10 buc. tramvaie noi a căror valoare estimată este de 73 036 638 RON fără TVA, cu posibilitatea, ca în perioada de derulare a acestuia (4 ani), autoritatea să poată achiziţiona în baza acestuia, suplimentar, încă o cantitate de maxim 18 buc. tramvaie noi, cu aceleasi caracteristici cu cele ofertate sau superioare, la acelaşi preţ unitar cu cele ofertate. Achiziţionarea cantităţilor suplimentare (maxim 18 buc.) se vor realiza în durata contractului (4 ani), prin încheierea unui act adiţional, autoritatea contractantă stabilind în acest sens în propunerea de contract o clauză de revizuire în conformitate cu prevederile art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea 98/2016, cu completările şi modificările ulterioare, fără a organiza o procedură competitivă. Valoarea totală estimata a contractului este de 202 196 166 RON fără TVA, valoare care cuprinde valoarea estimată a tramvaielor care fac obiectul prezentului contract (10 buc.) inclusiv cantităţile suplimentare de tramvaie noi (18 buc.) care vor putea fi achiziţionate în baza clauzei de revizuire specificată în propunerea de contract.

— licitatie deschisa, cu incheierea unui contract cu o durata de 4 ani. Finanţarea se va realiza în cadrul Programului Operaţional Regional 2014–2020 şi din bugetul local.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programului Operaţional Regional 2014-2020.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Bugetul local şi fonduri europene.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1) Ofertantii/asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016. Autoritatea contractantă va exclude din prezenta procedură de atribuire ofertantul care se încadrează în prevederile art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Acestea sunt:

— cazierul judiciar al operatorului economic, cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, precum si a celor cu putere de decizie, de reprezentare sau de control in cadrul acesteia, asa cum rezulta din certificatul ONRC/actul constitutiv,

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentarii,

— documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016,

— alte documente edificatoare, dupa caz;

2) Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea 98/2016. Se va incarca in SEAP la momentul incarcarii DUAE si va fi semnata cu semnatura electronica extinsa. Persoanele cu funcţie de decizie în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire:

— dl. Gheorghe Falcă, primar,

— dl. Levente-Grigorie Bognar, viceprimar,

— dl. Laurentiu-Calin Bibart, viceprimar,

— dl. Ionel Bulbuc, consilier local,

— dna. Andres Laura, consilier local,

— dl. Handra Arsenie, consilier local,

— dl. Ciupe Ionel, consilier local,

— dna. Tabuia Roxana-Adriana, consilier local,

— dl. Sfaraila Marius, consilier local,

— dl. Boca Bogdan-Vlad, consilier local,

— dna. Naaji Antoanela-Luciana, consilier local,

— dna. Cismaşiu Mariana, consilier local,

— dl. Furau Gheorghe-Oto, consilier local,

— dna. Dumitrean Adina-Liana, consilier local,

— dl. Lupaş Marin, consilier local,

— dl. Chesa Ilie, consilier local,

— dna. Dinga Ștefania Patricia, consilier local,

— dl. Vărcus Beniamin-Narcis-Cristian, consilier local,

— dl. Saplăcan Gheorghe, consilier local,

— dl. Buruc Cosmin Alexandru, consilier local,

— dl. Szabo Mihai-Iosif, consilier local,

— dna. Stoenescu Anca-Patricia, consilier local,

— dl. Furde Gheorghe, consilier local,

— dl. Filip Flavius Emanuil, consilier local,

— dna. Claudia Macra, Administrator Public,

— dna. Grozavu Claudia, Director Economic,

— dna. Radu Carmen, Sef Serviciu Financiar – Contabilitate,

— dna. Rusu Dorina Șef Birou,

— dna. Miculita Daniela, Sef Birou,

— dna. Burza Han Camelia, Consilier,

— dna. Elena Portaru, Director Executiv,

— dl. Ciprian Puie, consilier juridic,

— dna. Ples Ramona, consilier juridic,

— dna. Ionela Strachinaru, consilier juridic,

— dna. Giurgiu Lucia, Șef Serviciu Investiții,

— dna. Krausz Ramona-Gertrude, sef Birou,

— dna. Nagy Florentina Mihaela, preşedinte comisie evaluare,

— dl. Dănilă Viorel, responsabil tehnic în cadrul proiectului şi membru al comisiei de evaluare,

— d-şoara Florina Stan, consilier juridic şi responsabil în cadrul proiectului şi membru în comisia de evaluare,

— dna. Bocancios Laura, Manager de proiect şi membru de rezervă în comisia de evaluare,

— dna Delcian Adriana, Responsabil financiar în cadrul proiectului şi membru al comisiei de evaluare,

— Baltă Ioan Cătălin, responsabil tehnic în cadrul proiectului şi membru al comisiei de evaluare şi

— dna. Şerb Sorina, responsabil comunicare în cadrul proiectului şi membru în comisia de evaluare.

Autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 62 din Legea 98/2016 oricarui operator economic care se încadrează în situatiile descrise la [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Informatii referitoare la asociere:

Lista privind principalele livrări de produse similare în cursul unei perioade care acoperã cel mult ultimii 3 ani (se considerã ultimii 3 ani pânã la data limitã de depunere a ofertelor), din care să reiasă că au livrat produse similare în valoare de minim 8 456 874 RON (valoarea maximă estimată pentru un tramvai).

Informatii privind partile din contract pe care operatorul economic intentioneaza sa le subcontracteze.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ofertanţii/asociaţii şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016. Autoritatea contractantă va exclude din prezenta procedură de atribuire ofertantul care se încadrează în prevederile art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE (Partea II — litera D şi partea IV: Criterii de selecţie — C: Capacitatea tehnică şi profesională — punctul 10) de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta şi acordul de asociere/acordul de subcontractare. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante doar de către ofertantul declarat castigator în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Acestea sunt: Cazierul judiciar al operatorului economic, cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, precum şi a celor cu putere de decizie, de reprezentare sau de control în cadrul acesteia, aşa cum rezultă din certificatul ONRC/actul constitutiv; certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentării; documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016; alte documente edificatoare, dupa caz. Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Ofertanţii vor completa şi depune Lista privind principalele livrări de produse similare în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani (se consideră ultimii 3 ani până la data limită de depunere a ofertelor), din care să reiasă că au livrat produse similare în valoare de minim 8 456 874 RON (valoarea maximă estimată pentru un tramvai). Prin produs similar se va înţelege un vehicul rutier pe şine destinat transportului de călători, propulsat electric şi conectat la conductori electrici, integrat în sistemul rutier urban sau alte produse de aceeaşi natură şi complexitate sau superioare din aceste puncte de vedere. Se va completa DUAE (Partea IV: Criterii de selecţie partea C: Capacitatea tehnică şi profesională – punctul 1b) de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. Ofertantul trebuie sa demonstreze faptul ca a mai livrat produse similare în valoare cumulată de minim 8 456 874 RON fără TVA, valoare rezultată din unu sau mai multe contracte. La nivelul DUAE trebuie precizate informaţii cum ar fi: Numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, valoarea, beneficiarul, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil ofertantul. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar doar la solicitarea autorităţii contractante. Acestea sunt: Copii ale contractelor, note/procese-verbale de recepţie şi/sau orice alt document din care să rezulte îndeplinirea acestui criteriu de calificare. Dacă ofertantul uzează de prevederile art. 182 din Legea 98/2016, ofertanţii vor prezenta odată cu DUAE-ul şi angajamentul terţului susţinător, însoţit de documente anexe la angajament emise de terţul/terţii susţinători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia/acestora.

Se va completa DUAE (Partea IV: Criterii de selecţie partea C: Capacitatea tehnică şi profesională — punctul 1a), de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. La nivelul DUAE trebuie precizate informaţii cum ar fi: Numărul şi data contractului invocat, valoarea, beneficiarul, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil ofertantul. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Pentru a dovedi furnizarea produselor mentionate in DUAE, ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate publică sau de către un client privat (copii ale contractelor, sau orice alt document cu indicarea valorilor, datelor și beneficiarii publici sau privati). Dacă ofertantul uzează de prevederile art. 182 din Legea 98/2016, ofertanţii vor prezenta odată cu DUAE-ul şi angajamentul terţului susţinător, însoţit de documente anexe la angajament emise de terţul/terţii susţinători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Atunci când un grup de operatori economici depune o ofertă comună, capacitatea tehnică se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care ofertantul îşi demonstrează capacitatea tehnică invocând şi susţinerea acordată de către o altă persoană, atunci are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regulă prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care acesta confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului resursele tehnice şi profesionale invocate. Persoana care asigură susţinerea tehnică şi profesională nu trebuie să se afle în situaţiile care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016. Se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/02/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 07/08/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/02/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Clauza suspensivă Încheierea contractului de achiziţie publică este condiţionată de încheierea contractului de finanţare sau de alocarea de credite bugetare de către autoritatea contractantă pentru acest obiectiv de investiţii, semnarea contractului făcându-se cu respectarea dispoziţiilor Ordinului 1792/2002. În cazul în care contractul de finanţare nu va fi semnat, autoritatea contractantă va putea aproba pentru anul semnării contractului, o sumă reprezentând contravaloarea produselor furnizate. AC precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câştigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziţiei vor fi asigurate prin semnarea contractului de finanţare sau prin alocarea de fonduri din bugetul local conform menţiunilor de mai sus. În cazul în care, indiferent de motive, contractul de finanţare nu se va semna sau nu vor putea fi aprobate fonduri din bugetul local conform menţiunilor din prezenta secţiune, AC îşi rezervă dreptul de a aplica prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) din Legea 98/2016. Clauza suspensivă va opera pentru o perioada de maxim 24 luni de la data atribuirii contractului. Ofertantii din cadrul prezentei proceduri acceptă ca AC şi/sau finanţatorul nu sunt şi nici nu pot fi considerate răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia şi indiferent dacă AC şi/sau finanţatorul au fost notificate asupra existenţei unei asemenea prejudiciu. Ofertanţii din cadrul acestei proceduri vor suporta în integralitatea lor eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situaţia aplicării clauzei.

În cazul ofertelor clasate pe primul loc, având acelaşi punctaj obţinut, departajarea ofertanţilor se va face prin reofertarea propunerii financiare.

Conform art. 123 din HG 395/2016, ofertantul va indica în cuprinsul ofertei care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Având în vedere Legea 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică, ofertantii vor completa „Anexa informatii ANI”, formular ce se regaseste in sectiunea „Formulare”. Acesta se va completa pentru fiecare persoană cu putere de decizie așa cum rezultă din certificatul eliberat de ONRC.

DUAE este pus la dispozitia ofertantilor in format editabil (document word) si se regaseste ca formular (DUAE.doc) in documentatia de atribuire aferenta prezentului anunt de participare (conform notificarilor ANAP nr. 237 si 240 din 2016 si a notificarii FN/1.9.2016). Pentru completarea DUAE se va accesa sectiunea Formulare – DUAE.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Căile de atac precum și termenele de exercitare ale acestora sunt cele prevăzute de art. 8 din Legea 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Primăria Municipiului Arad, Serviciul Juridic Contencios
Postanschrift: Bulevardul Revoluției nr. 75
Ort: Arad
Postleitzahl: 310025
Land: Rumänien
Telefon: +40 257281850-134
Fax: +40 257284744
Internet-Adresse: www.primariaarad.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/12/2018