Bauleistung - 555418-2020

20/11/2020    S227

Polen-Lutowiska: Bauarbeiten

2020/S 227-555418

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lutowiska
Postanschrift: Lutowiska 4
Ort: Lutowiska
NUTS-Code: PL821 Krośnieński
Postleitzahl: 38-713
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Witold Oprządek, Rafał Osiecki
E-Mail: lutowiska@krosno.lasy.gov.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.lutowiska.krosno.lasy.gov.pl/
Adresse des Beschafferprofils: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lutowiska/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lutowiska/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lutowiska
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lutowiska
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Gospodarka leśna

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Prace budowlane przy wykonaniu zadania: Przebudowa przepustów na obiekty łukowe o większym świetle. ZG.270.1.4.2020

Referenznummer der Bekanntmachung: ZG.270.1.4.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem robót jest przebudowa 9 sztuk istniejących przepustów na przepusty stalowe łukowe, poprawiające przepływy wód wezbraniowych, na ciekach o szerokości dna koryta do 3,0 m, w ramach przebudowy dróg:

Nr 242/21 Chmiel 4k, Nr 242/184 RUSKIE-ZASANIE, Nr 242/30 SMOLNIK-OLCHOWIEC. Przebudowie podlegają przepusty oznaczone w dokumentacji projektowej numerami: P1, P2, P5, P6, P7, P8, P9, P11, P12.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 299 492.76 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
45110000 Abbruch von Gebäuden sowie allgemeine Abbruch- und Erdbewegungsarbeiten
45246000 Flussregulierungs- und Hochwasserschutzarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL821 Krośnieński
Hauptort der Ausführung:

Obiekty objęte przebudową zlokalizowane są w całości na gruntach PGL Lasów Państwowych Nadleśnictwa Lutowiska, w Gminach Czarna oraz Lutowiska, pow. bieszczadzki.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Podręczniku wdrażania projektu” – tzw. „Dobre praktyki w realizacji obiektów małej retencji w górach ” - załącznik nr 1 do SIWZ.

Wykonawca podpisując umowę w sprawie zamówienia publicznego zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w podręczniku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

2. Projektuje się obiekty łukowe oraz z blach falistych o rozpiętości przekraczającej szerokość koryta, o przepływie wody większym niż dotychczasowe rurociągi żelbetowe. Spadki podłużne przepustów dostosowane do naturalnych spadków koryta cieków. Konstrukcja przepustu z blach karbowanych, o ściętych zakończeniach dopasowanych do skarp nasypów, układana na fundamencie betonowym. Na dużych spadkach podłużnych przepustów projektuje się kotwienie konstrukcji stalowej na wylocie gurtem żelbetowym, zabezpieczającym przed przesuwaniem się przepustu oraz podparcie konstrukcji nasypu gabionami, usytuowanymi wewnątrz nasypu. Na wszystkich przepustach na wlocie i wylocie projektuje się umocnienie w formie koszy siatkowo-kamiennych i materiałów geotechnicznych oraz umocnień dna przepustów zabudowami drewniano-kamiennymi. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie przez ocynkowanie. Skarpy nasypów umocnione kaszycami drewniano-kamiennymi oraz biologiczne (obsiew, zrzezy wierzbowe).

Koryta cieków u wylotów są naturalnie zabezpieczone przed rozmyciem narzutem kamiennym w formie bystrzy. Geometria wlotów i wylotów przepustów dostosowana jest do aktualnej geometrii nasypu drogowego. Przy wysokich nasypach nad przepustami zastosowano bariery energochłonne stalowo-drewniane.

Wymagane udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane minimum 36 miesięcy.

3. Informacje o ofercie wariantowej, umowie ramowej i aukcji elektronicznej: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej ani utworzenia dynamicznego systemu zakupów, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.1.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (ustawy PZP tekst jedn.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843) - dalej „PZP” oraz aktów wykonawczych do PZP.

4.2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości równej lub wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

4.3. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4.4. Postępowanie będzie prowadzone w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej „Platforma/y”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lutowiska.

5. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenieo ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujmy, że Administratorem Danych Osobowych jest: Nadleśnictwo Lutowiska, 38-713 Lutowiska 4 oraz Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020). Szczegółowe informacje na temat stosowania „RODO" zawiera pkt 3.14 SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Wydłużenie okresu gwarancji / Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2021
Ende: 31/10/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.03.01.00-00-003/1-00. Zamówienie realizowane w ramach projektu: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020r.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający żąda zabezpieczenia oferty w postaci wadium w następującej wysokości: 10 000,00 zł.

2. Termin związania ofertą wynosi: 60 dni.

3. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera pkt. 3.10 SIWZ.

4. Wartość szacunkowa zamówienia (netto), wynosi: 1 278 624,45 złotych tj. 299 492,76 euro.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w przepisach art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Pzp.

2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Wtedy przepisy ustawy, dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków, określonych w sekcji III. ogłoszenia (punkt 5.2 lit. a-c SIWZ) Wykonawcy ci winni spełniać wspólnie, natomiast wymagania określone w ust. 1 (pkt 5.1 SIWZ) powinien spełniać każdy Wykonawca z osobna. Wymagane oświadczenia lub dokumenty wskazane w sekcji VI.3 ogłoszenia pkt 4 lit. e-i (pkt 6.12.2. SIWZ), muszą zostać złożone na wezwanie, o którym mowa w pkt 6.12 SIWZ osobno w odniesieniu do każdego z tych Wykonawców. Formularz JEDZ składa osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia. Oświadczenia i dokumenty te winny potwierdzać brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

8. W szczególności w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Powyższe dokumenty mogą zostać zastąpione zobowiązaniem, o którym mowa w pkt 6.14 SIWZ pod warunkiem, że zobowiązanie to będzie zawierać informacje, o których mowa w lit. a) – lit. d) powyżej. Wzór zobowiązania stanowi zał. nr 6 do SIWZ. Zobowiązanie takie należy złożyć w oryginale. Ze względu na brak miejsca cd. zamieszczono w sekcji III 1.2. ogłoszenia.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

b) sytuacji finansowej lub sytuacji ekonomicznej:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dotyczących zdolności ekonomicznej.

W odniesieniu do spełniania warunku dotyczącego zdolności finansowej Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż: 50 000,00 PLN.

Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż PLN będą przeliczone w następujący sposób: - posiadane środki finansowe lub zdolność kredytowa – wg średniego kursu NBP z dnia wystawienia dokumentu przez bank lub SKOK.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

9. W przypadku, gdy Wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wskazanych w pkt 6.12.2 SIWZ (sekcja VI.3 ogłoszenia pkt 4 lit. e-i) dotyczących tych podmiotów oraz tych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt 6.12. lit. a) – lit. d) SIWZ (sekcja VI.3 ogłoszenia pkt 4 lit. a-d), które dotyczą zasobów udostępnianych przez te podmioty.

10. Oświadczenie o grupie kapitałowej. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w pkt 6.11. SIWZ, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp) - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o grupie kapitałowej składa oddzielnie każdy z tych Wykonawców.

12. W przypadku podpisania oferty przez Pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne Pełnomocnictwo.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

c) zdolności technicznej lub zawodowej, w tym:

c.a. posiadania doświadczenia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował jedną lub więcej robót budowlanych obejmującą/ych budowę/przebudowę dróg, o łącznej wartości nie niższej niż: 500 000,00 zł brutto.

Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż PLN będą przeliczone w następujący sposób: wartość zrealizowanych usług – wg średniego kursu NBP z dnia podanego, jako termin wykonania zamówienia (tj. dnia zakończenia realizacji zamówienia).

c.b. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Warunek, w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje (lub będzie dysponował) co najmniej pięcioma osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w tym:

c.b.1. jednym kierownikiem budowy posiadającym: uprawnienia do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń - zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2018r., poz. 1202) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019r. poz. 831) albo odpowiadające im inne uprawnienia dopuszczone prawem lub dyrektywami, w tym także odpowiednie uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz posiadającym minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu budową/robotami w zakresie budownictwa drogowego.

c.b.2.

— dwoma osobami z uprawnieniami do prowadzenia samochodu ciężarowego (minimum Kat. C),

— jedną osobą z uprawnieniami do obsługi koparki, posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze tego rodzaju urządzeń,

— jedną osobą z uprawnieniami do obsługi koparko-ładowarki, posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze tego rodzaju urządzeń.

W przypadku, gdy wskazane przez wykonawcę osoby są obywatelami państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą one spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018r., poz. 1202) z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2272).

c.c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:

Warunek, w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje (lub będzie dysponować) zasobami sprzętowymi gwarantującymi wykonanie powierzonego zadania inwestycyjnego, złożonymi co najmniej z:

— jednej koparki o wysięgu min. 8 m,

— jednej koparko-ładowarki,

— 2/dwóch samochodów ciężarowych o ładowności min. 8 ton każdy.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.12. lit. f) – lit. h) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3) Zamiast dokumentów o których mowa w sekcji VI.3 pkt 4 lit. e ogłoszenia (pkt 6.12 lit. e) SIWZ) składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 2) i 3) powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.18 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 4 stosuje się.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6.12 i 6.18 SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

6. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6.12 i 6.18 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia przed popisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej przedstawionej w ofercie.

2. Istotne dla stron postanowienia zawiera projekt umowy - Zał. nr 7 do SIWZ.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w okolicznościach których opis zawiera pkt 16.2 SIWZ.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/12/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 19/02/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/12/2020
Ortszeit: 10:05
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu w Sali Narad w siedzibie w Zamawiającego.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert (Etap I), a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (Etap II). W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 5.1. SIWZ oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.2 SIWZ Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ):

2. Etap I

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć drogą komunikacji elektronicznej oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej zgodnie z wzorem standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej JEDZ) i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa, określone w ustawie z dnia 5.9.2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 poz.162).

3. Etap II

4. Dokumenty żądane od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza:

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie - wg wzoru stanowiącego Załącznik 3b;

b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wg wzoru stanowiącego Załącznik 3d;

c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - wg wzoru stanowiącego Załącznik 3c;

d) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

e) informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

f) zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

g) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

h) odpisu z właściwego rejestru lub CEIDG, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

i) oświadczenie wykonawcy, w odniesieniu do przesłanek wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 i art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6, art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp oraz o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445) - wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 do SIWZ.

5. Ze względu na brak miejsca wykaz dokumentów wymaganych od Wykonawców zagranicznych umieszczono w sekcji III.1.3. ogłoszenia, dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz oraz gdy Wykonawca który, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, powołuje się na zasoby innych podmiotów umieszczono w sekcji III.1.1 i III.1.2 Ogłoszenia. Informacje dotycząca Oświadczenia o grupie kapitałowej umieszczono w sekcji III.1.2.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza.
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości równej lub wyższej niż kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

2. Informacje nt. środków ochrony prawnej, przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia zawiera dział VI ustawy pt. "Środki ochrony prawnej".

3. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.

4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy PZP.

5.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5.2. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 PZP.

5.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5.3. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie PZP albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej,

3) wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Szczegółowe informacje dotyczące zasad odwołań zawiera rozdział 2 ustawy pn. „Odwołanie” (tj. art. 180 – 198 PZP) oraz rozdział 3 ustawy pn. „Skarga do sądu”.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza.
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2020