Bauleistung - 555809-2020

20/11/2020    S227

Polen-Międzyzdroje: Bau von Abwasserbehandlungsanlagen

2020/S 227-555809

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Przy Wodociągach 3
Ort: Międzyzdroje
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Postleitzahl: 72-500
Land: Polen
E-Mail: zwik@pro.onet.pl
Telefon: +48 913280247
Fax: +48 913282550
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.zwik.miedzyzdroje.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: sektor wodny

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Międzyzdrojach.

Referenznummer der Bekanntmachung: 1/P/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45252127 Bau von Abwasserbehandlungsanlagen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektu zamiennego oraz wykonanie na jego podstawie przebudowy i rozbudowy istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach.

Zamawiający posiada dokumentację techniczną na wykonanie zadania inwestycyjnego obejmującego przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach. Według posiadanej dokumentacji opracowanej przez Biuro Projektów Biprowod sp. z o.o. w Warszawie proces biologicznego oczyszczania ścieków oparty jest na pracy osadu czynnego zawieszonego na powierzchni kilkumilimetrowych kulek z PVC pełniących funkcję złoża biologicznego oraz jednocześnie sita oddzielającego osad czynny od ścieku oczyszczonego.

Szczegółowy opis wymagań zawarto w dokumencie: Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego, zamieszczonego na stronie zamawiającego.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 50 511 061.13 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Hauptort der Ausführung:

Międzyzdroje.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektu zamiennego oraz wykonanie na jego podstawie przebudowy i rozbudowy istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach.

Zamawiający posiada dokumentację techniczną na wykonanie zadania inwestycyjnego obejmującego przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach. Według posiadanej dokumentacji opracowanej przez Biuro Projektów Biprowod sp. z o.o. w Warszawie proces biologicznego oczyszczania ścieków oparty jest na pracy osadu czynnego zawieszonego na powierzchni kilkumilimetrowych kulek z PVC pełniących funkcję złoża biologicznego oraz jednocześnie sita oddzielającego osad czynny od ścieku oczyszczonego.

Szczegółowy opis wymagań zawarto w dokumencie: Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego, zamieszczonego na stronie zamawiającego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: okres gwarancji i rękojmi / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt współfinansowany ze środków programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin rozpoczęcia robót będzie zależny od czasu trwania procedury przetargowej.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Wettbewerblicher Dialog
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 079-185671
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Międzyzdrojach

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/11/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: WTE Wassertechnik (Polska) sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Ryżowa 45
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-495
Land: Polen
E-Mail: office@wte-polska.com
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 52 343 089.43 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) w stosunku do którego zachodzi przynajmniej jedna z okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp;

2) zamawiający przewiduje wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 Pzp.

2. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 3.

5. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Negocjacje odbędą się w siedzibie zamawiającego.

Wstępny harmonogram postępowania:

1. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – 21.5.2020.

2. Analiza złożonych wniosków oraz kwalifikacja wykonawców. Zaproszenie wybranych wykonawców do dialogu. 28.5.2020.

3. Dialog z wykonawcami.

Dialog prowadzi się odrębnie z każdym zaproszonym wykonawcą, kolejność i ilość spotkań zależy od zamawiającego. Dialog prowadzi się do momentu określenia wymagań w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje negocjacje w II etapach. Etap I 4.6.2020.; etap II 10.6.2020.

4. Opracowanie treści SIWZ, OPZ i przekazanie go wykonawcom. 18.6.2020.

5. Okres składania ofert. 9.7.2020.

6. Ocena ofert, wybór najkorzystniejszej oferty – do 60 dni.

Szczegóły opisano w dokumencie Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego na zadanie: Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Międzyzdrojach, dostępnym na stronie (http://bip.zwik.miedzyzdroje.pl/).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Szczegółowe zasady składania odwołań oraz terminy składania odwołań określają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2020