Lieferungen - 556207-2020

20/11/2020    S227

Rumänien-Bukarest: Diverse Maschinen, Einrichtungen und Zubehör

2020/S 227-556207

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Academia de Studii Economice București
Nationale Identifikationsnummer: 4433775
Postanschrift: Piața Romană nr. 6
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 010374
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Cristina Niculie
E-Mail: achizitiipublice@ase.ro
Telefon: +40 213191900
Fax: +40 213191966
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.ase.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100107245
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Instituție de învățământ
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Hârtie, carton, produse din carton, rechizite și furnituri de birou – lot 1 – hârtie şi carton”

Referenznummer der Bekanntmachung: 4433775_2020_PAAPD1122449
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30190000 Diverse Maschinen, Einrichtungen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul acordului-cadru îl reprezintă furnizarea,,hârtie, carton, produse din carton, necesare pentru asigurarea funcționalității procesului educațional din cadrul Academiei de Studii Economice din București.

De asemenea, având in vedere valoarea estimate a acordului-cadru, respectiv valoarea minima de 3 790,20 RON fără TVA si valoarea maxima a acordului-cadru este 8 390,54 RON fără TVA, determinate prin estimarea cantităților minime si maxime necesare, procedura aplicabila este determinata de licitația deschisă.

Licitația deschisă se va finaliza prin încheierea unui acord-cadru de furnizare, cu un singur operator economic, pe o perioada de 24 de luni, respectiv pentru lot 1 – hârtie şi carton.

Cantitățile de produse care fac obiectul acordului-cadru/contractului de achiziție, precum si specificațiile tehnice sunt descrise in caietul de sarcini pentru lot 1 – hârtie şi carton.

Descrierea detaliata a caracteristicilor tehnice ale produselor si cantităților solicitate se regăsesc in caietul de sarcini pentru lot 1 – hârtie şi carton, parte a documentației tehnice.

Furnizarea produselor se va efectua în termen de maximum cinci zile lucrătoare de la data transmiterii comenzii din partea achizitorului si in funcție de necesitățile momentului unele comenzi se pot succeda la intervale calendaristice scurte de una-doua zile, determinând prin urmare obligativitatea onorarii lor de către furnizor in cadrul aceleiași săptămâni, după încheierea acordului-cadru, cu un singur operator economic.

Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 14.

Numărul de zile pana la care se pot furniza clarificări solicitărilor de clarificări, înainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 8 390.54 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30197600 Verarbeitetes Papier und Pappe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Bucureşti.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obiectul acordului-cadru îl reprezintă furnizarea produselor constând în hârtie si carton, produse de carton în vederea asigurării condițiilor de funcționare a activităților Academiei de Studii Economice din București.

Descrierea detaliată a caracteristicilor tehnice ale produselor și cantităților solicitate se regăsesc in caietul de sarcini, parte a documentației tehnice.

Cantitățile minime și maxime care fac obiectul acordului-cadru sunt orientative și nu se constituie automat în obligații contractuale. Aceste cantități se vor constitui obligații contractuale după semnarea contractelor subsecvente.

Cantitatea minima estimata a acordului-cadru este specificata in caietului de sarcini. Cantitatea maxima estimata a acordului-cadru este specificata in caietului de sarcini. Valoarea minima estimata a acordului-cadru = 3 790,20 RON fără TVA.

Valoarea maxima estimata a acordului-cadru = 8 390,54 RON fără TVA.

Cantitatea minima estimata a unui singur contract subsecvent ce se intenționează a fi atribuit este specificata in caietului de sarcini. Cantitatea maxima estimata a unui singur contract subsecvent ce se intenționează a fi atribuit este specificata in caietului de sarcini. Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent ce se intenționează a fi atribuit = 2 980,06 RON fără TVA.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent ce se intenționează a fi atribuit = 5 410,48 RON fără TVA

Furnizarea produselor se va finaliza prin încheierea unui acord-cadru cu un singur operator economic, pe o perioada de 24 de luni.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică. / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Venituri proprii ale Academiei de Studii Economice din București, altele decât proiectele de cercetare dezvoltare si proiecte finanțate din fonduri structurale.

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerința nr. 1. Neîncadrarea in situațiile de excludere cf. prevederilor art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Operatorul economic participant la procedura, indiferent de calitatea acestuia (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, terț susținător), nu trebuie sa se afle sub incidenta prevederilor art. 164, 165 sau 167 din Legea nr. 98/2016 care determina excluderea din procedura de atribuire. Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceste cerințe trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerințelor:

Conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa si prezenta DUAE (Documentul Unic de Achiziție European) pentru fiecare operator economic participant la procedura, însoțit de declarație privind neîncadrarea in situațiile de excludere cf. prevederilor art. 164, 165 sau 167 din Legea nr. 98/2016 (nominalizat la nivelul unei oferte). DUAE va fi completat in mod distinct si furnizat exclusiv in format electronic, de către ofertant/asociați/subcontractanți/terț susținător. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Odată cu depunerea DUAE, daca este cazul, se va prezenta in mod obligatoriu angajamentul terțului susținător (împreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terțul/terții susținător(i), din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare, daca este cazul. Documentele justificative care probează cele asumate in angajamente/acorduri vor fi prezentate de ofertanții declarați câștigători in clasamentul intermediar (întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, după aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile), la solicitarea autorității contractante.

Înainte de atribuirea acordului-cadru/contractului de achiziție publica, autoritatea contractanta va solicita ofertanților declarați câștigători in clasamentul intermediar (întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, după aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile) sa prezinte documente justificative actualizate, valabile la data prezentării, cf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informațiile cuprinse in DUAE. Se vor solicita/prezenta următoarele documente justificative, in condițiile art. 196 alin. (1) din legea 98/2016:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor si a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) pentru toate punctele de lucru, sedii principale si secundare pentru care exista obligații fiscale, valabile la momentul prezentării;

2. cazierul judiciar al operatorului economic, respectiv cazierul judiciar pentru fiecare dintre persoanele membre ale organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, respectiv persoane care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de Ministerul Justiției – Oficiul Registrului Comerțului/actul constitutiv al operatorului economic;

3. după caz, alte documente prin care operatorul economic demonstrează ca se încadrează in situațiile de excepție care nu determina excluderea din procedura, prevăzute la art. 165 alin. (3), art. 166, art. 167 alin. (2), respectiv art. 171 din Legea 98/2016;

4. după caz, orice alte documente echivalente edificatoare, conform prevederilor art. 168 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. In conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016; in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor de mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, se va accepta o declarație pe propria răspundere sau daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentica data in fata unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competente in acest sens.

Cerința nr. 2. Inexistenta conflictului de interese cf. prevederilor art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere/subcontractant/terț susținător, nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situațiile prevăzute de art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Persoanele ce dețin funcții de decizie in cadrul autorității contractante sunt:

1. prof. univ. dr. Nicolae Istudor – rector;

2. prof. univ. dr. Ion Anghel – prorector managementul economico-financiar;

3. prof. univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv – prorector relații cu mediul economico-social si viată studențeasca;

4. prof. univ. dr. Ion Smeureanu – prorector dezvoltarea infrastructurii informaționale si logistica;

5. prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu – prorector relații internaționale;

6. prof. univ. dr. Roxana Sârbu – prorector activitate didactica;

7. prof. univ. dr. Mihaela-Alina Dima – prorector cercetare științifică, dezvoltare si inovare;

8. lector prof. univ. dr. Florin Dobre – director general administrativ;

9. ec. dr. Gabriela Loredana Dinulescu – director economic;

10. ec. Florin Comăniciu – sef Serviciu financiar;

11. ec. Cristina Niculie – director achiziții publice;

12. Elena Găman – director Direcția juridică si contencios administrativ;

13. Elena Bucur – consilier juridic, Direcția juridică si contencios administrativ;

14. Carmen Nicoleta Ţucă – sef Birou monitorizare și contractare, Direcția achiziții publice;

15. Marinela Rada – Șef Serviciu Direcția achiziții publice;

16. Nicoleta Sandu – secretar Direcția achiziții publice;

17. Ana-Maria Ichim – administrator financiar Direcția achiziții publice;

18. Bogdan Lucian Constantin – administrator financiar Direcția achiziții publice;

19. Mariana Minculeț – economist Direcția achiziții publice;

20. Alice-Virginia Herscher Dobre – inginer Direcția achiziții publice;

21. Adriana-Gabriela Buga – economist Direcția achiziții publice;

22. Carmen Ghitică – economist Direcția achiziții publice;

23. Andreea Țancu – economist Direcția achiziții publice;

24. Dana Cristina Ioniță – merceolog, Direcția achiziții publice;

25. Marian-Dorian Crețu – Direcția achiziții publice;

26. Dora-Lisa Aprofirei – referent de specialitate Direcția achiziții publice.

Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere/subcontractant/terț susținător, nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situațiile prevăzute de art. 60 din Legea nr. 98/2016. Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceste cerințe trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerințelor: in conformitate cu art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor, însoțit de declarație privind neîncadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016 (Formularul nr. 4 din fișierul „Modele de formulare”). DUAE va fi completat in mod distinct si furnizat exclusiv in format electronic, de către operatorul economic(ofertant unic)/fiecare membru al asocierii/subcontractanți/terț susținător (daca este cazul). Odată cu depunerea DUAE, daca este cazul, se va prezenta in mod obligatoriu angajamentul terțului susținător (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terțul/terții susținător(i), din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordurile de subcontractare. Documentele justificative care probează cele asumate in angajamente/acorduri vor fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar stabilit in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor declarate admisibile, la solicitarea comisiei de evaluare. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Nota: daca exista incertitudini referitoare la situația unui operator economic, autoritatea contractanta poate solicita informații direct de la autoritățile competente.

Documentele justificative care probează îndeplinirea cerințelor asumate de ofertant prin completarea inițială a formularului DUAE, vor fi depuse, la solicitarea autorității contractante doar de ofertanțul declarat câștigător in clasamentul intermediar (întocmit la finalizarea evaluării ofertelor) după aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile) si se vor prezenta in forma actualizata, conform prev. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv sa prezinte o noua declarație privind neîncadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 (Formular nr. 4 din fișierul „Modele de formulare”) actualizata, valabila la data prezentării, cf. art. 196 alin. (2) din Legea98/2016, prin care sa demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare, in conformitate cu informațiile cuprinse in DUAE. In cazul in care exista asociați/subcontractanți/terț susținător, declarația privind neîncadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 (Formular nr. 4 din fișierul „Modele de formulare”) se va depune de fiecare dintre aceștia, actualizată, valabila la data prezentării, cf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, prin care sa demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare, in conformitate cu informațiile cuprinse in DUAE.

Cerinta nr. 1 Inregistrarea in Registrul Comertului.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o forma de înregistrare în condițiile legii din tara de rezidență, din care să reiasă ca opera [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Cerința nr. 1. Experiență similară. Operatorii ec. (OE) ce depun oferta trebuie sa dovedească ca au livrat in ultimii trei ani (calculați de la data-limita pentru primirea ofertelor) produse similare cu cele supuse procedurii de atribuire, in valoare cumulata de cel puțin 5 400,00 RON fără TVA. Modalitate de îndeplinire: in conf. cu art. 193 Lg 98/2016, se va completa DUAE de către op. ec. participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la valorile produselor livrate, corespunzător cerințelor AC. La nivelul DUAE trebuie precizate cel puțin următoarele informații: numărul, data contractului şi obiectul contractului invocat drept experiență similara, valoarea, beneficiarul si datele de contact,. DUAE va fi completat în mod distinct și furnizat exclusiv în format electronic, de către OE (ofertant unic)/fiecare membru al asocierii/subcontractanți/terț susținător (dc. este cazul). Odată cu depunerea DUAE, dc. este cazul, se va prezenta în mod obligatoriu angajamentul terț susținător (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terți susținători, din care să rezulte modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia), acordul de asociere și acordul de subcontractare. Documentele justificative care probează cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertant de pe primul loc în cadrul clasamentului intermediar în urma aplicării criteriului de atribuire ofertelor admisibile, la solicitarea comisiei de evaluare. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Nota: daca exista incertitudini referitoare la situația unui OE, AC poate solicita informații direct de la autoritățile competente. Doc. justificative care probează îndeplinirea cerințelor asumate de ofertant prin completarea inițială a formularului DUAE, vor fi depuse, la solicitarea AC, doar de ofertantul declarat pe primul loc în clasamentul intermediar după aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile și se va prezenta în forma actualizată, conf. prev. art. 196 alin. (2) Lg. nr. 98/2016. Doc. justif. care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv: procesul-verbal de recepție si/sau alte documente contrasemnate de beneficiar din care sa reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea livrată și valoarea corespunzătoare a produselor livrate în perioada de referință (ultimii trei ani). Se vor lua in calcul contractele executate in calitate de contractant unic, asociat sau subcontractant. In cazul în care AC este nevoită, indiferent de motive, sa procedeze la decalarea termenului-limita stabilit pentru depunerea ofertelor, publicând în acest sens o erată, limita inferioară a perioadei de trei ani se extinde cu perioada de timp aferenta decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerința pentru toți operatorii care au prezentat dovada experienței în intervalul de timp nou-rezultat. Decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor și stabilirea astfel a unei noi date nu pot conduce în mod automat la respingerea unui ofertant, pe motiv ca experiența este situată în afara perioadei de trei ani raportate la noua dată-limită de depunere a ofertelor, atâta timp cât acesta, la data inițială stabilită în anunțul de participare, îndeplinea cerința, astfel cum a fost ac. solicitată. In situația în care ofertantul a fost înființat sau si-a început activitatea economică de mai puțin de trei ani, se va lua în considerare prezentarea informațiilor coresp. per. efective de activitate. Ptr. o evaluare unitara a mod. de îndeplinire a cerinței, eventuala conversie leu-alta valuta se face prin raportare la cursul mediu anual comunicat de BNR;

2. Sustinerea capacit. tehnice si/sau profesion: ptr. indepl. cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea tertului, cu respect. prev. art. 182-184 din Lg. 98/2016. Tertul sustinator va completa DUAE;

3. Subcontractant/i

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

2. In cazul în care ofertantul își demonstrează capacitatea tehnică și profesională invocând și susținerea acordată de către o altă persoană (terț susținător), acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Se va completa și se va prezenta DUAE și angajamentul ferm al terțului (împreună cu doc. transmise acestuia de către terț, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul susținător va asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere), urmând ca doc. just. (inclusiv cele care probează cele asumate în angajament) să fie prezentate, la solicitarea AC, de ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit in urma aplicarii crit. de atribuire ofertelor declarate admisibile. Angajam. trebuie sa fie explicit, neconditionat precizand fara echivoc cerinta pt. care tertul acorda sustinerea, precum si modalit. concreta de acordare a sustinerii, in conditiile legii. Odata cu angajamentul de sustinere (Formularul 11din fisieru „Modele de formulare”), ofertantul are obligatia sa prezinte doc. transmise de tert/i din care sa rezulte modul efectiv prin care se va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui ca anexe la respectivul angajam. Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa prevada care sunt resursele care sunt aduse in sustinere si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii ctr. in cauza, in conditiile si in termenele acestuia;

3. Daca ofertantul are subcontractanți, ofertantul are obligația de a cuprinde în oferta sa denum. si info. subcontractanți și info. alerti/ților respective, precum si acordul subcontractanților cu privire la aceste aspecte în condiț. art. 55 Lg. 98/2016. AC solicita ofertantului sa precizeze în ofertă partea/țile din ctr. pe care urmează sa o/le subcontracteze și info. ale subcontractanților propuși daca sunt cunoscuți la data depunerii ofertei, precum și valoarea părților respective şi acordul subcontractanților cu privire la aceste aspecte, în cond. art. 55 Lg. 98/2016.

1. AC va verifica inexistenta unei situații de excludere prev. la art. 164, 165 si 167 în legătură cu subcontractanții propuși;

2. Dc. este identificata o situație de excludere, cu aplicarea în mod coresp. a dispozițiilor art. 171 Lg. 98/2016, AC va solicita ofertantului o singură dată să înlocuiască un subcontractant în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, ca se afla in ac. situație. În cond. art. 174 alin. (1) Lg. 98/2016, AC își rezerva dreptul de a solicita ofertantului sa transmită info. si documente relevante ref. la capacitatea tehnică si profesională a subcontractanților propuși, cu privire la partea/țile din contr. pe care aceștia urmează să o/le îndeplinească efectiv. In cazul in care din info. si doc. prezentate nu rezulta ca subcontractantul propus are capacit. tehnica si profesionala necesara pentru partea/țile din ctr. pe care acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv, AC va respinge subcontractantul propus si va solicita ofertantului o singura data înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care să aibă capacitatea necesara pentru partea/țile din contr. pe care acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv;

3. În cazul subcontractanților, AC va aplica preved. art. 51 HG 395/2016;

4. Conf. art. 218 din Lg. 98/2016 subcontractanții își vor exprima la data depunerii ofertei/momentul introducerii acestora in ctr., opțiunea de a fi sau nu plătiți direct de către AC;

5. Contractantul are obligația de a notifica AC orice modificări ale subcontractanților pe durata contr. de achiziție publică;

6. Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanți, pe durata exec. contr., cu condiția ca nominalizarea ac. sa nu fie o modif. subst. în cond. art. 221 din Lg. 98/2016. Subcontractant/ti vor completa DUAE cf. art. 193 Lg. 98/2016.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/12/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 21/04/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/12/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Solicitarile de clarificări referitoare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la secțiunea „Solicitări de clarificare/Întrebări” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la secțiunea „Documentatii, clarificari si decizii” din cadrul anunțului de participare, autoritatea contractantă urmând să nu dea curs solicitărilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilită. Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta numai în format electronic și numai până la data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor;

2. Eventualele răspunsuri la clarificări se vor atașa la anunțul de participare. Aceste răspunsuri vor face parte din documentația de atribuire şi este obligatoriu ca la elaborarea ofertei să fie avute în vedere;

3. DUAE este pus la dispoziția operatorilor economici interesați atașat anunțului de participare la secțiunea „Documentația de atribuire”. Operatorii economici participanți vor completa informațiile/răspunsurile aferente încadrării/neîncadrării în motivele de excludere, respectiv îndeplinirii criteriilor de calificare solicitate de către autoritatea contractantă care au corespondent la nivelul fișei de date a achiziției și nu vor avea dreptul să intervină asupra formatului DUAE, respectiv asupra cerințelor bifate de autoritatea contractantă. După completarea DUAE, documentul va fi semnat electronic și încărcat în SEAP la procedura de atribuire în mod similar celorlalte documente, părți componente ale ofertei. Operatorii economici au obligativitatea depunerii DUAE odată cu oferta, sub sancțiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă conf. art. 137 alin. (2) lit. b) din HG nr. 395/2016;

4. În ceea ce privește modificarea contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a aplica prevederile art. 221 din Legea 98/2016. Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile legii;

5. Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis atât prin intermediul SEAP, cât și prin intermediul uneia din următoarele modalități de comunicare: fax/email;

6. Autoritatea contractantă solicită ofertantului să precizeze în oferta în conformitate cu art. 150 alin. (2) din HG nr. 395/2016 si ale art. 219, coroborat cu art. 220 din Legea nr. 98/2016, numele, datele de contact şi reprezentanții legali pentru:

— subcontractanții săi implicați in prestarea contractului de achiziție publică;

— subcontractanții subcontractanților contractantului sau subcontractanții aflați pe niveluri subsecvente ale lanțului de subcontractare.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, țara: România; codul NUTS: RO321 București; adresa de e-mail: office@cnsc.ro; nr. de telefon: +40 213104641; adresa web a sediului principal al autorității/entității contractante (URL) http://www.cnsc.ro
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Eventualele contestații se pot depune la CNSC și vor fi soluționate potrivit Legii 101/2016 cu modificări și completări. Termenul de depunere al contestației: în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea 101/2016, cu modificări și completări.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Academia de Studii Economice din București – Direcția juridic și contencios administrativ
Postanschrift: Piața Romană nr. 6 – imobilul „Pavilion Administrativ” al Academiei de Studii Economice din București – Str. Stanislas Cihoschi nr. 5, et. 1, cam. 5104, sectorul 1
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 010374
Land: Rumänien
E-Mail: elena.gaman@ase.ro
Telefon: +40 213191900
Fax: +40 213191900
Internet-Adresse: www.ase.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2020